Platform

Economie

Dankzij het aantrekkelijke vestigingsmilieu, de goed opgeleide beroepsbevolking, een hoogwaardige kennisinfrastructuur en de goede bereikbaarheid is de Metropoolregio Amsterdam een economische topregio. De vele economische sectoren hebben door hun innovatiekracht en internationale oriëntatie een sterke dynamiek.

Stilstand betekent achteruitgang. Het voortdurend verder versterken van de economisch potentie staat dan ook hoog op de MRA-agenda. Speerpunten zijn:

  1. Het stimuleren van een krachtige en toegankelijke kennis- en innovatiestructuur. Niet alleen om de aanwezige kennis sneller te benutten in bedrijfsprocessen en productontwikkeling, maar ook om met een innovatieve aanpak maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder meer gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid op te lossen. Binnen de Amsterdam Economic Board geven de regionale overheden, samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen hier invulling aan.
  2. Onder het motto ‘Een leven lang leren’ opleiden van een beroepsbevolking die toegerust is op de snel veranderende behoeften. Onder meer door technologische veranderingen verandert de arbeidsmarkt immers snel. Dit vraagt om nieuwe vormen van opleidingen en onderwijs. Samen met onderwijsinstellingen en sociale partners voert de MRA meerdere concrete projecten uit.
  3. Het creëren van goede vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en werknemers. Daarbij gaat de aandacht zowel uit naar het optimaliseren van kantoorlocaties en bedrijfsterreinen als naar het ontwikkelen van nieuwe types werklocaties. Dit gebeurt voor een belangrijk deel vanuit het Platform Bedrijven en Kantoren, kortweg Plabeka. Ook het aanbod van huisvesting heeft nadrukkelijke de aandacht, evenals de beschikbaarheid van voldoende internationaal onderwijs. Daarbij is er ook aandacht voor het internationaal vestigingsklimaat met activiteiten die bijdragen aan de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt (waar buitenlandse werknemers moeilijk te vervullen vacatures kunnen invullen), de woningmarkt en onderwijs voor internationaal talent en hun gezinnen. De Migratiemonitor Metropoolregio (december 2020) geeft een beeld van inwoners van de MRA met en zonder migratie-achtergrond.
    Het ICAP Housing Survey 2020 en ICAP Corona Survey geven (met beide circa 1.000 respondenten) respectievelijk een indruk van de ervaring van internationals in de MRA met betrekking tot huisvesting en met de impact van corona.
  4. Het verder vergroten van de aantrekkelijkheid voor toeristen, met nadrukkelijke aandacht voor een betere spreiding over de regio. Via gerichte marketingcampagnes, in samenhang met een op toeristen toegesneden OV-product, worden toeristen verleid zich ook buiten Amsterdam te begeven en te verblijven.
  5. Het vijfde speerpunt richt zich op het verduurzamen van de regionale economie. Dit gebeurt via het stimuleren van circulaire economie, de energietransitie en het ondersteunen van innovaties.

Werkwijze

Binnen het Platform Economie maken de regionale overheden afspraken over gezamenlijke projecten en de afstemming van beleid. In Economie-verband vindt tevens de bundeling plaats van financiële middelen om initiatieven effectiever te ondersteunen.

Leden

Naam Organisatie
Victor Everhardt Wethouder gemeente Amsterdam
Ilse Zaal (vicevoorzitter) Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Jan-Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland
Maaike Veeningen Wethouder gemeente Almere, deelregio Almere-Lelystad
Robbert Berkhout Wethouder gemeente Haarlem, deelregio Zuid-Kennemerland
Hans Krieger Wethouder gemeente Zaanstad, deelregio Zaanstreek-Waterland
Marja Ruigrok Wethouder gemeente Haarlemmermeer, deelregio Amstelland-Meerlanden
Gerard Kuipers Wethouder gemeente Hilversum, deelregio Gooi en Vechtstreek
Floor Gordon Wethouder gemeente Amstelveen, deelregio Amstelland-Meerlanden
Hans Schütt Wethouder gemeente Edam-Volendam, deelregio Zaanstreek-Waterland
Adam Elzakalai Wethouder gemeente Lelystad, deelregio Almere-Lelystad
Jeroen Verwoort Wethouder gemeente Velsen, deelregio IJmond

Secretaris

Martin Bekker

06 31 92 41 03

 

Gerelateerde programma’s en documenten

 

Plabeka

Toerisme

House of Skills

Economische Verkenningen

Aankomende overleggen