Portefeuillehoudersoverleg

Bouwen en Wonen

De MRA is een economisch sterke regio, met een enorme aantrekkingskracht. Het gevolg hiervan is dat vooral jonge mensen vanuit het hele land en internationale kenniswerkers zich vestigen en een leven opbouwen in de MRA. Dit leidt tot een sterke bevolkingsgroei en een grote woningvraag.

Alles wijst erop dat de vraag naar woningen in deze regio de komende decennia blijft groeien. De laatste prognoses voorspellen tot 2040 een groei van de woningbehoefte van circa 230.000 woningen (gerekend vanaf 2017). Dit is een grote opgave, waarbij de MRA partners uit de regio samenwerken om een goed functionerende regionale woningmarkt te creëren.

Gezamenlijke analyse woningmarkt en kennisdeling

De basis voor de regionale samenwerking is gelegen in gedeelde kennis over de opgaven op de woningmarkt en de bijdrage die elke deelregio daarin kan leveren. Er wordt dan ook stevig ingezet op activiteiten die gedeelde inzichten opleveren over de werking en samenhang op de woningmarkt en de woningbehoefte in de MRA. Een belangrijke basis daarvoor is het doen van gezamenlijk onderzoek en het gezamenlijk benoemen van de opgaven. Zo is in 2018 het eerste onderzoek naar woonsituatie, woonwensen en verhuizingen op MRA schaal uitgevoerd: Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA). Bekijk hier het Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017.

Woningproductie en versnellingsopgave

Het faciliteren van de groei van het aantal woningen in de Metropoolregio Amsterdam is belangrijk voor onder andere het behoud van de sterke economische concurrentiepositie. De gezamenlijke inzet is vooral gericht op het stimuleren van de woningproductie. Hier wordt bijvoorbeeld vorm aan gegeven door bestaande woningbouwplannen versneld uit te voeren, en knelpunten met elkaar op te lossen. De Monitor Plancapaciteit geeft inzicht in de plancapaciteit en status van woningbouwplannen van de MRA gemeenten. De plannen zijn te bekijken met de online viewer.

Betaalbaarheid en toegankelijkheid

Door de toenemende druk op de woningmarkt in de MRA, komt de betaalbaarheid en toegankelijkheid voor steeds meer mensen in het geding. Terwijl een toegankelijke woningmarkt juist een voorwaarde is voor een economische gezonde en sterke regio. De woningmarkt moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor huidige en nieuwe inkomens, ongeacht hun inkomen. Een uitdaging is dan ook om zo goed mogelijk in te spelen op de actuele woningvraag, met aandacht voor diverse groepen woningzoekenden en dus een divers aanbod van woningtypen/woonmilieus en prijssegmenten.

Bovenstaande thema’s en vraagstukken worden verder uitgewerkt in het Jaarprogramma Bouwen en Wonen MRA 2019. Hierin staan de activiteiten beschreven die het programmateam Bouwen en Wonen in 2018 uitvoert.

Werkwijze

Op MRA-niveau vindt afstemming plaats in het Platform Ruimte. Binnen het platform Ruimte zijn er drie portefeuillehoudersoverleggen, waaronder Wonen. In dit overleg worden ervaringen en kennis gedeeld en vindt coördinatie plaats van afspraken en strategie op het gebied van bouwen en wonen.

Leden

Naam Organisatie
Lex Scholten (voorzitter) Wethouder gemeente Diemen, deelregio Amstelland-Meerlanden
Songül Mutluer (vicevoorzitter) Wethouder gemeente Zaanstad, deelregio Zaanstreek-Waterland
Jurgen Nobel Wethouder gemeente Haarlemmermeer, deelregio Amstelland-Meerlanden
Rob Ellermeijer Wethouder gemeente Amstelveen, deelregio Amstelland-Meerlanden
Thijs Kroese Wethouder gemeente Purmerend, deelregio Zaanstreek-Waterland
Laurens Ivens Wethouder gemeente/deelregio Amsterdam
Vacant Wethouder gemeente Almere, deelregio Almere-Lelystad
Janneke Sparreboom Wethouder gemeente Lelystad, deelregio Almere-Lelystad
Roland Boom Wethouder gemeente Huizen, deelregio Gooi en Vechtstreek
Floor Bal Wethouder gemeente Velsen, deelregio IJmond
Marie-Thérèse Meijs Wethouder gemeente Haarlem, deelregio Zuid-Kennemerland
Cees Loggen Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Jan de Reus Gedeputeerde provincie Flevoland

Secretaris

Koert-Jan van Hees

Muk van Ravels

Aankomende overleggen

11 dec

MRA BO Mobiliteit

09:15 - 11:00

LocatieMRA Bureau, Zuidas

Aanvang09:15

Eindtijd11:00

VoorzitterAdnan Tekin

13 dec

MRA BO Economie

09:30 - 11:00

LocatieMRA Bureau, Zuidas

Aanvang09:30

Eindtijd11:00

Voorzitter-

Al het nieuws over bouwen en wonen