Portefeuillehoudersoverleg

Bouwen en Wonen

Wonen in de MRA

De Metropoolregio Amsterdam is een economisch sterke en gewilde regio, die vooral jonge mensen vanuit het hele land en internationale (kennis)werkers aantrekt. Dit leidt tot een sterke bevolkingsgroei en een grote vraag naar woningen in onze regio. Tegelijkertijd zien we dat starters en mensen met lage en middeninkomens het moeilijk hebben op de woningmarkt, dat de bevolking vergrijst en dat verschillen tussen gebieden en mensen in de MRA groter worden. Deze grote opgaven vragen om goede regionale samenwerking op het gebied van wonen, zowel binnen de MRA-overheden als met externe partners, zoals corporaties en marktpartijen.

De samenwerking op het gebied van Wonen wordt gecoördineerd en gefaciliteerd vanuit het Programma Wonen in de MRA en heeft de volgende algemene doelstelling:

‘We bouwen aan een economisch en sociaal sterke metropoolregio met aantrekkelijke kernen en steden, met voldoende woningen en een divers woningaanbod aansluitend op de woningbehoefte. Deze woningen zijn van goede kwaliteit en evenwichtig verspreid over de regio: toekomstbestendig, duurzaam, bereikbaar en betaalbaar.

Jaarprogramma Wonen in de MRA 2022

Het Jaarprogramma Wonen in de MRA 2022 kent de volgende strategische opgaven:

  1. Aanjagen van de woningproductie (min. 17.500 woningen/ jaar) en gebiedsontwikkeling volgens het principe van polycentrische verstedelijking. Dat houdt in dat we de verstedelijking zoveel mogelijk proberen te realiseren binnen onze steden en kernen, dichtbij openbaar vervoersknooppunten, en dat wij deze verstedelijking combineren met economische versterking.

  2. Inzet op realisatie én behoud van betaalbaar en toekomstbestendig woningaanbod (nieuwbouw én bestaande voorraad), door evenwichtigere spreiding betaalbaar aanbod binnen de MRA en door te investeren in kwaliteit en toekomstbestendigheid bestaande voorraad en wijken.

  3. Gezamenlijk inzicht in werking van de woningmarkt, monitoring en kennisdeling als solide basis en als versterking van kracht en kunde individuele gemeenten.

  4. Goede samenwerking en afspraken met het Rijk, marktpartijen, corporaties, provincies en intern MRA.

Via diverse activiteiten werken we aan deze opgaven. De vier strategische opgaven komen samen in een aantal trajecten, die in 2022 prioriteit hebben:

Werkwijze

Samenwerking met elkaar, als MRA-gemeenten en -provincies en met woningcorporaties, marktpartijen, het Rijk en andere organisaties, is essentieel om onze doelen te bereiken en ons programma uit te voeren. Met het Rijk werken we onder andere aan de uitvoering van de Woondeal. We hebben overleg met de corporaties in de MRA op basis van een gezamenlijke agenda en werken op verschillende plekken samen met marktpartijen aan de woningproductie en gebiedsontwikkeling. 

Het portefeuillehoudersoverleg (PHO) Bouwen en Wonen is opdrachtgever van het programma en geeft sturing aan afspraken en strategie op het gebied van bouwen en wonen. In het PHO worden daarnaast ervaringen en kennis gedeeld.

Leden

Naam Organisatie
Lex Scholten (voorzitter) Wethouder gemeente Diemen, deelregio Amstelland-Meerlanden
Wessel Breunesse Wethouder gemeente Zaanstad, deelregio Zaanstreek-Waterland
Jurgen Nobel Wethouder gemeente Haarlemmermeer, deelregio Amstelland-Meerlanden
Herbert Raat Wethouder gemeente Amstelveen, deelregio Amstelland-Meerlanden
Thijs Kroese Wethouder gemeente Purmerend, deelregio Zaanstreek-Waterland
Jakob Wedemeijer Wethouder gemeente/deelregio Amsterdam
Julius Lindenbergh Wethouder gemeente Almere, deelregio Almere-Lelystad
Adam Elzakalai Wethouder gemeente Lelystad, deelregio Almere-Lelystad
Roland Boom Wethouder gemeente Huizen, deelregio Gooi en Vechtstreek
Floor Bal Wethouder gemeente Velsen, deelregio IJmond
Marie-Thérèse Meijs Wethouder gemeente Haarlem, deelregio Zuid-Kennemerland
Cees Loggen Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Jan de Reus Gedeputeerde provincie Flevoland

Secretaris

Sanne van der Lelij

Gerelateerde programma’s en documenten

 

Woningbouwopgave en versnelling

Toekomstbestendig woningaanbod

Analyse en kennisdeling

Aankomende overleggen

28 okt

Platform BO Economie

10.00 - 12.00

LocatieWTC Amsterdam

Aanvang10.00

Eindtijd12.00

VoorzitterWethouder Everhardt

Al het nieuws over bouwen en wonen