Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic
Portefeuillehoudersoverleg

Kunst, Cultuur en Erfgoed

De samenwerkende overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben de krachten gebundeld op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. De MRA biedt een schat aan culturele voorzieningen van lokale en (inter)nationale waarde, waarmee de regio jaarlijks inwoners en bezoekers uit binnen en buitenland aantrekt.

In de vorm van een actieprogramma werken we in MRA-verband samen aan het bevorderen van de cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoedsectoren in de metropool. Hierbij wordt gekeken naar het bevorderen van samenwerking, zichtbaarheid en toegankelijkheid, cultuureducatie en talentontwikkeling, ruimte en duurzaamheid en erfgoed.

Cultuurmonitor

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. Eén van de factoren die een bijdragen leveren aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de MRA is cultuur. De MRA kent een rijk cultureel aanbod, dit aanbod is echter niet altijd gelijk verspreid over de verschillende deelregio’s. Dat het aanbod gedifferentieerd is en dus niet elke deelsector op alle vlakken even veel aanbod heeft, versterkt de reden om als cultuurregio samen te werken

Deze cultuurmonitor beschrijft de staat van cultuur in 2019 in zeven deelregio’s binnen de MRA en onderscheidt daarin vijf deelsectoren: erfgoed, film, letteren, beeldende kunst en podiumkunsten.

Regioprofiel

De MRA heeft een rijk en divers cultureel aanbod. Zowel het historisch erfgoed als de actuele kunst- en cultuurproductie is enorm, divers en omvangrijk. Met Amsterdam in het hart heeft de MRA een onweerstaanbare nationale en internationale aantrekkingskracht op jong talent, op gelauwerde makers, op producenten en op het publiek.

De gedeelde ontstaansgeschiedenis van de steden en dorpen in de MRA en de neerslag van deze geschiedenis op het culturele erfgoed zijn verbindende factoren voor de regio. Deze factoren zijn nationaal en internationaal onderscheidend. De kracht van cultuur komt ook tot uitdrukking in tal van andere maatschappelijke domeinen, zoals onderwijs en wetenschap, architectuur en vormgeving, ruimte en toerisme.

Programma

Het MRA-programma Kunst, Cultuur & Erfgoed biedt ruimte voor de verhalen van toen en vormt een opgave om de gezamenlijke verhalen van nu te versterken. In het profiel van de MRA en de bijbehorende ‘Strategische agenda’ vormen het gezamenlijke verhaal en de gedeelde opgaven en belangen vormen de uitgangspunten. Het programma brengt de bovenregionale samenwerking op de beleidsterreinen kunst, cultuur en erfgoed in een stroomversnelling. Dit komt ten goede aan meer inwoners van de MRA.

De hoofddoelstellingen van het programma Kunst, Cultuur & Erfgoed zijn:

  1. Het bevorderen van de cultuurparticipatie in de gehele MRA;
  2. Het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoedsectoren in de gehele MRA. Hierbij gaan de deelnemende partijen vanzelfsprekend uit van gedeelde opgaven en belangen. Uitgangspunt is bovendien dat samenwerking in MRA-verband meerwaarde dient te hebben, waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

Op basis van deze uitgangspunten, de trends en ontwikkelingen in de MRA en de hoofdlijnen die volgen uit de afzonderlijke deelregioprofielen komen we tot vijf programmalijnen.

Cultuurimpuls MRA

De groei van de Metropoolregio Amsterdam vraagt om een stevig en toekomstbestendig cultureel ecosysteem voor alle inwoners en bezoekers. Daarvoor is een samenhangende aanpak nodig. In 2013 namen Amsterdam, Haarlem en de provincie Noord-Holland het initiatief om cultuur onderdeel te maken van de MRA Agenda. Vanuit de Cultuurimpuls MRA hebben de partners samengewerkt en kennis gedeeld op het gebied van cultuurbeleid om de cultuurparticipatie in de regio te vergroten en de aantrekkingskracht en de internationale concurrentiepositie van de MRA op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed te versterken. De Cultuurimpuls is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een stevige ambtelijke samenwerking tussen diverse gemeenten en de provincies Noord-Holland en Flevoland in de MRA. Het programma Kunst, cultuur & Erfgoed is de volgende stap in deze culturele samenwerking.

Samenwerking in de MRA

De samenwerking op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed is onderdeel van de economische samenwerking in de MRA. Bestuurlijke besluitvorming over het onderwerp vindt plaats in het Platform Economie van de MRA. Ambtelijk is de regionale afstemming georganiseerd via de Werkgroep KCE in de MRA.

Leden

Er zijn nog geen leden beschikbaar.

Secretaris

Araf Ahmadali

06 - 10 44 08 76

Aankomende overleggen

18 jun

BO Mobiliteit

10:00 - 12:00

LocatieMRA Directie

Aanvang10:00

Eindtijd12:00

VoorzitterJan de Reus

17 okt

BO Mobiliteit

10:00 - 12:00

LocatieMRA Directie

Aanvang10:00

Eindtijd12:00

VoorzitterJan de Reus

18 dec

BO Mobiliteit

15:00 - 17:00

LocatieMRA Directie

Aanvang15:00

Eindtijd17:00

VoorzitterJan de Reus

Al het nieuws over kunst, cultuur en erfgoed