Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic
Project

Verstedelijkingsstrategie

Rijk en regio ontwikkelen voor de MRA een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie. Deze geeft integraal uitwerking aan grote en complexe ruimtelijke opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, landschap, verduurzaming (klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie) en sociaal-maatschappelijke leefbaarheid. Deze strategie richt zich zowel op de middellange (tot 2030) als de lange termijn (2030-2050). Uitgangspunt is dat hierin de nationale, regionale en lokale doelen en lopende trajecten samenkomen die passen bij een duurzame inclusieve en aantrekkelijke economisch sterke metropoolregio.

Onderdelen van de strategie

De verstedelijkingsstrategie omvat de volgende drie onderdelen:

 • Het verstedelijkingsconcept van de MRA voor de middellange en lange termijn. Deze vormt het gemeenschappelijke kader voor de noodzakelijk geachte interventies van Rijk en regio;
 • Een fasering met bijbehorende ijkmomenten van integraal te ontwikkelen gebieden en thematische opgaven waar gezamenlijke interventies van Rijk en regio noodzakelijk zijn;
 • Een investeringsstrategie en uitvoeringsprogramma(s). Uiteindelijke investeringsbeslissingen voor bereikbaarheid vinden plaats in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en de BO’s MIRT.

Planning

De planning is om de verstedelijkingsstrategie in het BO MIRT najaar 2020 vast te stellen.

Context van de verstedelijkingsstrategie

De economische voorspoed in de MRA biedt veel kansen voor inwoners en ondernemers en voor heel Nederland. De regio kent een spectaculaire banengroei en een snelle toename van het aantal inwoners en bezoekers. De MRA ontwikkelt zich in hoog tempo tot een wereldstad die internationaal tot de top behoort.

Er is ook een keerzijde: de leefbaarheid van de regio komt onder druk te staan en de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen wordt beperkter. De snelheid waarmee economische ontwikkelingen zich voltrekken, in combinatie met de druk op de ruimte, de sociaal-maatschappelijke opgaven die daarbij horen en de transitieopgaven op het gebied van energie en klimaat, vragen van alle betrokken partijen om zorgvuldige, gezamenlijke keuzes in de gebiedsontwikkeling.

Leefbaarheid en sociaal-economische inclusiviteit zijn geen directe ruimtevragers. In die zin passen ze moeilijk in de opsomming van (ruimtelijke) opgaven. Maar sociale samenhang en de mogelijkheid voor mensen om zich te ontplooien worden wel beïnvloed door ruimtelijke keuzes. Inclusiviteit is daarom een onlosmakelijk onderdeel van de verstedelijkingsstrategie.

We starten niet bij nul. Relevante lopende trajecten zijn bouwstenen voor de verstedelijkingsstrategie.

Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie

Naam

 • Marieke van Doorninck (voorzitter)
 • Jan de Reus
 • Maaike Veeningen
 • Marja Ruigrok
 • Songül Mutluer
 • Vincent van der Werff
 • Rachel van Houwelingen
 • Rini Goos
 • P.M.

Functie

Wethouder gemeente Amsterdam

Gedeputeerde provincie Flevoland

Wethouder gemeente Almere

Wethouder gemeente Haarlemmermeer

Wethouder gemeente Zaanstad

Ministerie van BZK, directeur DRO

Ministerie van I&W

Ministerie van EZK

Ministerie van LNV

Contactgegevens

Documenten

Gerelateerde artikelen