Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic
Project

Verstedelijkingsstrategie

Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken we samen met het Rijk aan een Verstedelijkingsstrategie. Het is onze ambitie dat de MRA zich toekomstbestendig en evenwichtig ontwikkelt tot een internationale topregio met een hoge leefkwaliteit. Samenwerking in MRA-verband en met de Rijksoverheid kan daarin het verschil maken. De Verstedelijkingsstrategie speelt een belangrijke rol in het verwezenlijken van die ambitie. De Verstedelijkingsstrategie vormt een van de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda 2.0.

Onderdelen van de strategie

De Verstedelijkingsstrategie bestaat uit een Verstedelijkingsconcept en investeringsstrategie.

  • Het Verstedelijkingsconcept van de MRA voor de middellange en lange termijn vormt het gemeenschappelijke kader voor noodzakelijk geachte interventies van Rijk en regio gericht op een ‘Metropool van grote klasse met menselijke maat: de MRA naar 2050’. Met ontwikkelprincipes, toekomstbestendige systemen, handelingsperspectieven voor integraal te ontwikkelen gebieden waarbij ieders kracht en identiteit benut wordt. En aandacht voor fasering en het vervolgproces met een uitvoeringsprogramma, governance en borging.
  • Een investeringsstrategie. Uiteindelijke investeringsbeslissingen vinden plaats in het BO MIRT en aan bestuurlijke tafels als het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB).

Planning 2021

De planning is om de Verstedelijkingsstrategie in een BO MIRT vast te stellen. Dat gaat in drie stappen, met telkens een verder uitgewerkte versie van het Verstedelijkingsconcept.

Versie 1: We leggen de basis van het Verstedelijkingsconcept en vragen om akkoord op de hoofdrichting om te bespreken met raden en staten en stakeholders. Deze versie is de basis voor het BO Leefomgeving op 21 april en leidt tot eerste afspraken.
Rijk-regio stuurgroep: 30 maart 2021

Versie 2: Reacties zijn verwerkt en eerste faseringsvoorstellen op hoofdlijnen zijn toegevoegd. Deze versie wordt vrijgegeven voor ‘wensen en opvattingen’ van raden en Staten in de MRA-regio.
Rijk-regio stuurgroep: 11 mei 2021

Versie 3: ‘Wensen en opvattingen’ van raden en Staten zijn verwerkt en op MRA-niveau heeft een integratieslag plaatsgevonden. Inpassingsvraagstukken, strijdige ruimteclaims, synergiekansen en faseringskeuzes worden voorgelegd. Daarnaast doen we een voorstel voor borging en monitoring.
Rijk-regio stuurgroep: 17 september 2021

Vaststelling eindversie Verstedelijkingsconcept inclusief fasering op hoofdlijnen voor behandeling in raden en Staten (8 november 2021 tot en met 11 februari 2022) en ‘BO Verstedelijking Noord Nederland’ 24 november 2021. Nieuwsbericht 15 december 2022
Rijk-regio stuurgroep: 3 november 2021

Context van de Verstedelijkingsstrategie

De economische voorspoed in de MRA biedt veel kansen voor inwoners en ondernemers en voor heel Nederland. De regio kent een spectaculaire banengroei en een snelle toename van het aantal inwoners en bezoekers. De MRA ontwikkelt zich in hoog tempo tot een wereldstad die internationaal tot de top behoort.

Er is ook een keerzijde: de leefbaarheid van de regio komt onder druk te staan en de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen wordt beperkter. De snelheid waarmee economische ontwikkelingen zich voltrekken, in combinatie met de druk op de ruimte, de sociaal-maatschappelijke opgaven die daarbij horen en de transitieopgaven op het gebied van energie en klimaat, vragen van alle betrokken partijen om zorgvuldige, gezamenlijke keuzes in de gebiedsontwikkeling.

Leefbaarheid en sociaal-economische inclusiviteit zijn geen directe ruimtevragers. In die zin passen ze moeilijk in de opsomming van (ruimtelijke) opgaven. Maar sociale samenhang en de mogelijkheid voor mensen om zich te ontplooien worden wel beïnvloed door ruimtelijke keuzes. Inclusiviteit is daarom een onlosmakelijk onderdeel van de verstedelijkingsstrategie.

We starten niet bij nul. Relevante lopende trajecten zijn bouwstenen voor de Verstedelijkingsstrategie.

Rijk-regio stuurgroep Verstedelijkingsstrategie

Naam

  • Marieke van Doorninck (voorzitter)
  • Jan de Reus
  • Maaike Veeningen
  • Marja Ruigrok
  • Songül Mutluer
  • Vincent van der Werff/Regina Oosting
  • Harry Boschloo
  • Jurgen Geelhoed

Functie

Wethouder gemeente Amsterdam

Gedeputeerde provincie Flevoland

Wethouder gemeente Almere

Wethouder gemeente Haarlemmermeer

Wethouder gemeente Zaanstad

Ministerie van BZK

Ministerie van I en W

Ministerie van EZK/LNV

Contactgegevens

Documenten

MRA Actueel Verstedelijkingsstrategie 8 december 2020

Sociaal-maatschappelijke pijler
De relatie tussen regionale verstedelijking en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling is in het voorjaar van 2021 onderzocht en de stand van zaken is op drie onderscheiden onderwerpen in beeld gebracht. Op basis van de resultaten heeft de Rijk-regio stuurgroep Verstedelijkingsstrategie opdracht gegeven drie handelingsperspectieven uit te werken.

Handelingsperspectief sociaal-maatschappelijk 1: woonwerkbalans
Een van de drie onderscheiden onderdelen van de sociaal-maatschappelijke pijler in de Verstedelijkingsstrategie is het thema woonwerkbalans. Het Strategieteam van de gemeente Amsterdam heeft voor het uit te werken Handelingsperspectief Woonwerkbalans een verkenning gedaan. Deze verkenning bestaat uit een analyserapport, ondersteund door een verdiepende analyse door de MRA-traineepool.

Handelingsperspectief sociaal-maatschappelijk 2: gezondheid

RIVM heeft een onderzoek uitgevoerd naar leefomgeving en gezondheid. Meer informatie en het eindverslag ‘Blik op leefomgeving en gezondheid voor de verstedelijkingstrategie Metropoolregio Amsterdam (30 juli 2021)’ vindt u op de website van RIVM.

Gerelateerde artikelen