Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic
Project

NOVEX MRA (Verstedelijkingsstrategie)

De Metropoolregio Amsterdam kent een enorme woningbouwopgave en grote ruimtelijk vraagstukken, zoals de transities op het gebied van mobiliteit, klimaat, water en energie. De urgente woningbouwopgave kan niet los worden gezien van deze ruimtelijke vraagstukken. We bouwen niet alleen woningen, maar complete en duurzame steden en samenlevingen. Daarom wordt binnen de MRA al sinds 2019 gezamenlijk met het Rijk gewerkt aan een Verstedelijkingsstrategie.   

Wat is de Verstedelijkingsstrategie van de MRA? (See English version below)

Via onderstaande video (1:58 minuten) krijgt u op hoofdlijnen een beeld van de Verstedelijkingsstrategie van de MRA.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Actuele status van de Verstedelijkingsstrategie

Begin 2022 is het Verstedelijkingsconcept MRA door zowel het Rijk als alle gemeenteraden en de twee Provinciale Staten van de MRA onderschreven. Het Verstedelijkingsconcept MRA is in de NOVEX-aanpak te beschouwen als Ontwikkelperspectief. Nu wordt op basis van die systematiek gewerkt aan de Uitvoeringsagenda MRA.

NOVEX-gebieden zijn gebieden ‘die als gevolg van de nationale opgaven worden herbestemd en/of ingrijpend worden heringericht’. Naast de MRA zijn ook het Noorzeekanaalgebied, de regio Schiphol, het Groene Hart en de Lelylijn zogenoemde NOVEX-gebieden.

Waarom een Verstedelijkingsstrategie?

De woningbouwopgave is historisch in omvang en gaat gepaard met de benodigde transities op het gebied van mobiliteit, economie, energie , klimaat en water. Dit betekent dat niet alles kan. Er moeten keuzes worden gemaakt.

Hiervoor is de gezamenlijke inzet van zowel de regio als het Rijk nodig. De keuzes van het Rijk op het gebied van grote systeemwijzigingen, zoals voor energie en water, raken de ruimtelijke mogelijkheden van de regio. Hierbij kan eveneens gebruik worden gemaakt van elkaars capaciteit en expertise.

Met de Verstedelijkingsstrategie willen we zorgen voor een optimale afstemming van ruimtelijke vraagstukken met het Rijk, de provincies Flevoland en Noord-Holland en de 30 MRA-gemeenten, vanuit de eigen verantwoordelijkheden en democratische legitimiteit.

Het MRA Verstedelijkingsconcept

In het MRA Verstedelijkingsconcept staan de volgende ambities:

•              De gehele metropoolregio laten profiteren van de groei, meerkernige ontwikkeling;
•              Voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan woon- en werkmilieus;
•              Diversiteit en verbondenheid in de economie versterken;
•              Meer balans brengen in wonen en werken;
•              Zorgen voor een gezonde leefomgeving;
•              Bereikbaarheid en bereisbaarheid in de MRA bevorderen;
•              De uitstoot van broeikasgassen terugdringen;
•              Doorontwikkelen van het metropolitane landschap;
•              De regio klimaatadaptief inrichten;
•              De biodiversiteit vergroten.

In het Verstedelijkingsconcept staan niet alleen ambities, maar ook al enkele concrete maatregelen/afspraken per ambitie en per gebied, zoals de bouw van 175.000 woningen, de gebiedsaanpak van Noorzeekanaalgebied en de omgeving Schiphol, het verbeteren van de leefkwaliteit van de IJmond, een kwaliteitsimpuls in het landschap, zoekgebieden voor tijdelijke  piekwaterbuffering, de realisatie van een OV-schaalsprong, uitbreiding van het fietsnetwerk en ‘no regret’-maatregelen op de energie-infrastructuur.

Op weg naar de Verstedelijkingsstrategie

Het Verstedelijkingsconcept is nog geen Verstedelijkingsstrategie. De komende jaren wordt gewerkt aan de uitwerking van het Verstedelijkingsconcept tot een strategie, zodat daadwerkelijk begonnen kan worden met de uitvoering.

1.            Een aan het Verstedelijkingsconcept gekoppelde fasering (gebiedsgerichte uitvoering) en investeringsstrategie (in relatie met het ‘ontwikkelpad’ van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, SBaB, Bereikbare Steden). Wat kunnen we wanneer doen aan ruimtelijke opgaven en wat is hiervoor nodig aan maatregelen, inzet en investeringen?

2.            Een Rijk-regioprogramma op lange termijn, met jaarlijks afspraken tussen Rijk en regio over de inzet en investeringen op de grote ruimtelijke opgaven: wat kan wel of niet opgepakt worden gezien de beschikbare capaciteit en middelen?

3.             Een regionale investeringsagenda.

Omdat de MRA een samenwerkingsverband is, zijn het Verstedelijkingsconcept en de Verstedelijkingsstrategie geen dwingend ruimtelijk kader, zoals in de Wet Ruimtelijke Ordening. Wel hebben de betrokken MRA-raden en -Staten en het Rijk aangegeven dat ze het Verstedelijkingsconcept gezamenlijk gaan uitwerken met in achtneming van de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Deze gezamenlijk inzet heeft ertoe geleid, dat de MRA op de ruimtelijke vraagstukken een sterke agenda heeft.

Samenstelling Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie

Reinier van Dantzig (voorzitter)Wethouder Gemeente Amsterdam
Jan de ReusGedeputeerde Provincie Flevoland
Cees LoggenGedeputeerde Provincie Noord-Holland
Julius LindenberghWethouder Gemeente Almere
Jurgen NobelWethouder Gemeente Haarlemmermeer
Robbert BerkhoutWethouder Gemeente Haarlem
Olger van DijkMinisterie BZK
Jurgen GeelhoedMinisterie EZK
Cécile GoebelMinisterie I&W

Contactgegevens

Documenten

Verstedelijkingsconcept ‘Metropool van grote klasse met menselijke maat: de MRA naar 2050’.

What is the Urbanization Strategy?

Download the Urbanization Concept.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze