MRA Agenda

De MRA Agenda is de inhoudelijke basis van de MRA-samenwerking. Met deze agenda werken de samenwerkende overheden aan het versterken van de Metropoolregio Amsterdam als een internationale economische topregio met hoge leefkwaliteit. Dat doen we door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool. Om dat te bereiken, zijn vier bestuurlijke opdrachten in de agenda opgenomen. Uit deze opdrachten vloeien uitvoeringslijnen voort. Hier vindt u de MRA Agenda 2020-2024, de bestuurlijke opdrachten, de uitvoeringslijnen en de status van de uitvoering van de MRA Agenda.

Filter

Werken aan een internationale topregio met hoge leefkwaliteit

De samenwerking in de MRA richt zich op het versterken van de internationale positie als economische topregio met hoge leefkwaliteit. We staan echter voor urgente, grote en complexe opgaven. Daardoor komen deze positie en de leefkwaliteit onder druk te staan en dat geldt ook voor het welvaarts- en welzijnsniveau van de mensen die in de MRA wonen en werken. Om die opgaven met het oog op de langere termijn van een passend antwoord te voorzien, worden in deze agenda twee leidende principes gehanteerd: de toekomstbestendige metropool en de evenwichtige metropool.

Deze overkoepelende ambitie – werken aan een internationale topregio met hoge leefkwaliteit door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool – geeft richting aan de MRA-samenwerking en is vertaald naar vier bestuurlijke opdrachten. Binnen elke opdracht is een ambitie geformuleerd, die vervolgens is uitgewerkt naar een beperkt aantal uitvoeringslijnen. In de jaarlijkse werkplannen van de MRA worden de uitvoeringslijnen uitgewerkt in concrete acties en resultaten.

Bekijk de introductievideo over de MRA Agenda of kies onder de video voor het downloaden van de MRA Agenda (in pdf-formaat).

Lees de MRA Agenda 2.0

Download de MRA Agenda 2.0 in pdf-formaat.

Voortgangsmonitor

Hieronder vindt u de vier bestuurlijke opdrachten en de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda. Wanneer u op een van de opdrachten klikt, ziet u de uitvoeringslijnen in een uitklapmenu. Vervolgens kunt u op een uitvoeringslijn klikken voor meer informatie. Op basis van de werkplannen van de MRA kunt u hier binnenkort per uitvoeringslijn zien wie de betrokken personen en organisaties zijn en wat de actuele stand van zaken in de uitvoering is.

 

Agenda voor een toekomstbestendige en evenwichtige metropool

Legenda
Afgerond
Op schema
Knelpunt
On hold
Gestagneerd
Herformulering

Actie-
nummer

Omschrijving actie MRA

Platform

Bestuurlijke trekker

Status

Opdracht 0: De samenwerking verder versterken

0.2

Samenwerking Rijk en EU

Marja Ruigrok

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is goede en vruchtbare samenwerking met het Rijk en de EU.

•  Coördineren van contacten en samenwerkingen met het Rijk en de EU gerelateerd aan de MRA-opgaven
•  Voeren van een gezamenlijke (internationale) lobbyagenda en daarbij coalities binnen de regio ontwikkelen waar kennisinstellingen en bedrijfsleven onderdeel van kunnen zijn
•  Zorgen voor de randvoorwaarden binnen de MRA, zoals een juridische basis, expertise, capaciteit en procesafspraken, waarmee de kansen op het verkrijgen van fondsen van het Rijk en Europa voor MRA-opgaven wordt vergroot

Ambtelijk projectleider

Koen Faber, MRA Bureau
k.faber@amsterdam.nl
06 – 51 45 81 18

Betrokken organisaties

Koen Faber, MRA Bureau
k.faber@amsterdam.nl
06 – 51 45 81 18

0.3

De MRA als netwerkorganisatie

Victor Everhardt & Thijs Kroese

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is de kracht van het MRA-netwerk vergroten en beter benutten, en sterkere verbindingen tussen het MRA-netwerk en partners (andere overheden zoals het Rijk en de waterschappen, Amsterdam Economic Board en ook breder het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, etc.).

•  Verder ontwikkelen van de MRA als netwerkorganisatie door overzichtelijke communicatie over activiteiten, contactpersonen per onderwerp, netwerkactiviteiten als congressen en/of thematische bijeenkomsten
• Vanuit de MRA-activiteiten netwerken opbouwen in en tussen de deelregio’s
•  Gericht ontwikkelen van relaties met andere stedelijke regio’s op basis van gedeelde opgaven en belangen

Ambtelijk projectleider
Betrokken organisaties

0.4

KennisHuis MRA

Robbert Berkhout

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is inzicht bieden in relevante ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam en ontsluiten van binnen de MRA beschikbare kennis en expertise.

•  Zorgen voor duiding van ontwikkelingen binnen de MRA, waarbij jaarlijks belangrijke ontwikkelingen en trends met het netwerk worden gedeeld, in samenwerking met regionale en nationale kennisinstellingen
•  Zorgen voor goede ontsluiting van de binnen de MRA beschikbare kennis en expertise, uitgevoerde onderzoeken en ontwikkelde handreikingen

Ambtelijk projectleider

Mark Intres, MRA Bureau
 m.intres@metropoolregioamsterdam.nl
06 – 14 82 48 94

Betrokken organisaties

Mark Intres, MRA Bureau
 m.intres@metropoolregioamsterdam.nl
06 – 14 82 48 94

0.5

Verantwoording

Leen Verbeek

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is degelijke verantwoording van de MRA-activiteiten en transparantie.

•  Zorgen voor heldere en overzichtelijke verantwoording van de activiteiten van de MRA aan gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam
• Zorgen dat de verantwoording tijdig plaatsvindt en dat informatie online goed vindbaar is

Ambtelijk projectleider

Remco Rienties, MRA Bureau
r.rienties@amsterdam.nl
06 – 20 00 24 47

Arjen Overbeek, MRA Bureau
a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl
06-22 76 67 25

 

 

Betrokken organisaties

Remco Rienties, MRA Bureau
r.rienties@amsterdam.nl
06 – 20 00 24 47

Arjen Overbeek, MRA Bureau
a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl
06-22 76 67 25

 

 

Opdracht 1: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-economie

1.1

Regionale economische strategie

economie

Marieke van Doorninck

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is een gezamenlijke koers voor de inzet van de MRA en afzonderlijke deelnemers op economische ontwikkeling in de regio (inclusief onderwijs-arbeidsmarkt en innovatiebeleid), algemene promotie in lijn met deze strategie.

•  Inhoud geven aan de regionale economische strategie voor de Metropoolregio Amsterdam, in nauwe samenhang met de verstedelijkingsstrategie en de lange termijn strategie voor het mobiliteitssysteem

• (Inter)nationale promotie van de economische kracht van de regio en deelregio’s

• Monitoren van de regionale economische strategie voor de MRA

Ambtelijk projectleider

Arjen van Nieuwenhuizen, gemeente Amsterdam
a.van.nieuwenhuizen@amsterdam.nl
06-51 53 76 77

Betrokken organisaties

Arjen van Nieuwenhuizen, gemeente Amsterdam
a.van.nieuwenhuizen@amsterdam.nl
06-51 53 76 77

1.2

Werkmilieus (Plabeka)

economie

Marieke van Doorninck & Marja Ruigrok

Status

Het doel is ontwikkeling van werkmilieus in de MRA in lijn met de regionale economische strategie en bijdragen aan de verduurzaming van bedrijventerreinen, profilering en acquisitie in lijn met de regionale economische strategie en goede begeleiding van bedrijfsverhuizingen binnen de regio ten behoeve van transformatie van werklocaties.

•  Regie voeren op de ontwikkeling van werkmilieus op basis van de regionale economische strategie en de verstedelijkingsstrategie (opgave 2), met bijzondere aandacht voor verduurzaming van bedrijventerreinen

•  Gezamenlijke profilering en marketing van de werkmilieus en gezamenlijke acquisitie in lijn met de regionale economische strategie

•  Uitwerken van een ‘overloopstrategie’, met onder meer een bedrijvenloket voor centrale coördinatie van bedrijfsverhuizingen bij de transformatie van werklocaties

Ambtelijk projectleider

Geert-Jan Put, gemeente Almere
 gjput@almere.nl
06 – 13 32 32 88

Betrokken organisaties

Geert-Jan Put, gemeente Almere
 gjput@almere.nl
06 – 13 32 32 88

1.3

Human Capital

economie

Ilse Zaal & Robbert Berkhout

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is regie op de regionale arbeidsmarkt (in samenwerking met de arbeidsmarktregio’s) en op regionaal onderwijs-arbeidsmarktbeleid, uitvoering van relevante onderwijs-arbeidsmarktprogramma’s en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationaal talent met inzet op de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en basisvoorzieningen als wonen en onderwijs.

•  Opzetten en uitrollen van Human Capital Agenda’s voor cruciale sectoren en met oog voor de bestaande mismatch op de arbeidsmarkt, een voorbeeld is de Human Capital Agenda Energietransitie

•  Coördineren van en participeren in publiek-private samenwerkingen gericht op de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en ‘leven lang ontwikkelen’ in het licht van de transitie van de arbeidsmarkt, voorbeelden zijn House of Skills en TechConnect

•  Activiteiten die bijdragen aan de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt, de woningmarkt en onderwijs voor internationaal talent en hun gezinnen

Ambtelijk projectleider

Artie Ramsodit,  gemeente Amsterdam
a.ramsodit@houseofskillsmra.nl
06-28 10 91 92

Betrokken organisaties

Artie Ramsodit,  gemeente Amsterdam
a.ramsodit@houseofskillsmra.nl
06-28 10 91 92

1.4

Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven

Jan Hoek, Robbert Berkhout en Cora Smelik

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is aanjagen van initiatieven van marktpartijen die bijdragen aan de transitieopgaven zoals de omschakeling naar een circulaire economie (sluiten grondstof- en voedselkringlopen), energietransitie en klimaatbestendigheid.

•  Organiseren publiek-private financieringsmogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de regionale transitieopgaven, waarbij verbinding wordt gelegd met Invest-NL

•  Innovatie ten behoeve van de transitieopgaven aanjagen met pilots, optreden als launching customer (bijvoorbeeld door circulaire inkoop) en het verbinden van het regionale bedrijfsleven aan (internationale) investeerders

•  Wegnemen belemmeringen in wet- en regelgeving bij initiatieven op het gebied van circulaire economie, energietransitie en klimaatbestendigheid

Ambtelijk projectleider

Lex Hendriksen, Gemeente Haarlem
ahendriksen@haarlem.nl
06- 46 21 52 66

 

 

Betrokken organisaties

Lex Hendriksen, Gemeente Haarlem
ahendriksen@haarlem.nl
06- 46 21 52 66

 

 

1.5

Energie-infrastructuur en data-infrastructuur

Jan Hoek, Robbert Berkhout, Cora Smelik, Jop Fackeldey, Peter Smit en Jeroen Olthof.

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is in aanvulling op de trajecten van de regionale energiestrategieën (RES’en) werken aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur en zorgvuldige verdere ontwikkeling van de data-infrastructuur in de regio.

•  Regionale afstemming over en inzet op een toekomstbestendige energie-infrastructuur, met specifieke aandacht voor de rol van het Noordzeekanaalgebied daarin. Om de energietransitie te laten slagen en de ambities van de MRA op andere terreinen te kunnen realiseren, is een toekomstbestendige energie-infrastructuur cruciaal. Dit vraagt om samenwerking en afstemming tussen regionale overheden, Rijk en netbeheerders en om een brede integrale aanpak

•  Ontwikkeling en ontsluiting van kennis op het terrein van energietransitie, voorbeelden zijn het warmtekoudeprogramma en smart energy systems

•  Regionale afstemming bij de ontwikkeling van datacenters met een MRA-brede datacenter-strategie, met aandacht voor energievoorziening en optimale benutting van restwarmte

• Regionale afstemming bij de uitrol van 5G in de regio

Ambtelijk projectleider

Edwin Oskam, Gemeente Amsterdam
e.oskam@amsterdam.nl
06-13 54 65 10

Marisse Boegheim
marisse.boegheim@waternet.nl
06-12 97 13 34

Joram de Ruijter, Gemeente Haarlem
jderuijter@haarlem.nl

06-43 00 09 07

Maarten Linnenkamp, Gemeente Amsterdam
M.linnenkamp@amsterdam.nl
06-52 52 40 31

 

Betrokken organisaties

Edwin Oskam, Gemeente Amsterdam
e.oskam@amsterdam.nl
06-13 54 65 10

Marisse Boegheim
marisse.boegheim@waternet.nl
06-12 97 13 34

Joram de Ruijter, Gemeente Haarlem
jderuijter@haarlem.nl

06-43 00 09 07

Maarten Linnenkamp, Gemeente Amsterdam
M.linnenkamp@amsterdam.nl
06-52 52 40 31

 

Opdracht 2: Bouwen voor de woningbehoefte en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken

2.1

Verstedelijkingsstrategie

Vincent van der Werff

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is een gezamenlijke koers voor de ruimtelijke ontwikkeling van de MRA die bijdraagt aan een duurzame, sociaal-maatschappelijk en economisch sterke metropoolregio en zorgt voor samenhang tussen ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, landschap en de transitieopgaven. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar integraal te ontwikkelen gebieden, zoals Sleutelgebieden en ov-knooppunten.

• Inhoud geven aan de verstedelijkingsstrategie voor de Metropoolregio Amsterdam, in nauwe samenhang met de lange termijn strategie voor het mobiliteitssysteem, de regionale economische strategie en de MRA-inzet op een toekomstbestendige regionale energie-infrastructuur

• Monitoren van de verstedelijkingsstrategie

Ambtelijk projectleider

Paul Menting, Gemeente Amsterdam
p.menting@amsterdam.nl
06- 22 56 24 34

 

Betrokken organisaties

Paul Menting, Gemeente Amsterdam
p.menting@amsterdam.nl
06- 22 56 24 34

 

2.2

Wonen

Lex Scholten en Songül Mutluer (PHO Bouwen & Wonen). Cees Loggen en Lex Scholten (Uitwerking Woondeal afspraken). Floor Roduner en Cees Loggen (Bereikbare Steden)

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is afspraken voor voldoende en toekomstbestendig woningaanbod aansluitend op de woningbehoefte, in het bijzonder betaalbaar woningaanbod voor lage en middeninkomens met een evenwichtige spreiding over de regio. Uitvoering van de tussen het Rijk en regio gesloten Woondeal, welke inzet op verhogen van de woningbouwproductie, verbetering van het functioneren van de woningmarkt en leefbaarheid.

• Zorgen voor concrete afspraken over spreiding van woningaantallen, -typen en -segmenten, waarbij zowel nieuwbouw als de bestaande woningvoorraad in ogenschouw wordt genomen. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de Sleutelgebieden, grote gebiedsontwikkelingen die bijdragen aan de kracht van de regio en de identiteit van de kernen daarbinnen

• Regie voeren op en stimuleren en faciliteren van de woningbouwproductie, met oog voor tempo en kwaliteit, en zorgen voor productieafspraken per deelregio, in samenwerking met marktpartijen en corporaties

• Samenwerken met het Rijk om, met behulp van diverse pilots, toe te werken naar een nieuw rijksprogramma voor stedelijke vernieuwing

• Monitoren van de woningmarkt en zorgen voor uitwisseling van kennis over de woningmarkt

Ambtelijk projectleider

Ivo Hamelynck, Gemeente Amsterdam
i.hamelynck@amsterdam.nl
06-12 14 42 92

 

Betrokken organisaties

Ivo Hamelynck, Gemeente Amsterdam
i.hamelynck@amsterdam.nl
06-12 14 42 92

 

2.3

Landschap

Esther Rommel

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is landschapsinclusieve ontwikkeling in de MRA, aanpak prioritaire investeringsopgaven in het landschap en verbetering governancestructuur.

• Binnen de uitvoeringslijnen van de MRA uitwerken hoe landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit kan worden versterkt, met name bij verstedelijkingsstrategie, energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit (o.a. door inzet op ‘buitenpoorten’, ov-haltes in het groen)

• Adviseren van MRA-deelnemers over behoud en versterking van landschappelijke en erfgoedwaarden

• Identificeren prioritaire investeringsopgaven in het landschap

• Met partners ontwikkelen van businesscases voor de prioritaire investeringsopgaven, door slimme verbindingen tussen de verschillende opgaven in het landschap

• Slimmer organiseren van de verantwoordelijkheden voor beheer en ontwikkeling van het landschap

Ambtelijk projectleider

Birte Querl, provincie Noord-Holland
birte.querl@noord-holland.nl
06- 29 45 92 98

 

Betrokken organisaties

Birte Querl, provincie Noord-Holland
birte.querl@noord-holland.nl
06- 29 45 92 98

 

2.4

Transitieopgaven leefomgeving

Jan Hoek, Robbert Berkhout, Cora Smelik, Jop Fackeldey, Peter Smit en Robbert Berkhout

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is aanjagen van de transitieopgaven in de gebouwde omgeving en het landschap.

• Agenderen opgaven in de leefomgeving, en mogelijke oplossingsrichtingen, als het gaat om klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie en zorgen voor integraliteit op deze thema’s in de activiteiten van de MRA-samenwerking

• Toekomstbestendige nieuwbouw en gebiedsontwikkeling aanjagen met pilots, prijsvragen en het toepassen van gezamenlijke normen en minimale eisen

• Kennis bijeenbrengen en ontsluiten over de impact en aanpak van transitieopgaven in de leefomgeving

Ambtelijk projectleider

Edwin Oskam, Gemeente Amsterdam
e.oskam@amsterdam.nl
06- 13 54 65 10

Marisse Boegheim, Waternet Amsterdam
Marisse Boegheim@waternet.nl
06 – 12 97 13 34

Joram de Ruijter, Gemeente Haarlem
jderuijter@haarlem.nl

06 – 43 00 09 07

Lex Hendriksen, Gemeente Haarlem
ahendriksen@haarlem.nl
06- 46 21 52 66

Betrokken organisaties

Edwin Oskam, Gemeente Amsterdam
e.oskam@amsterdam.nl
06- 13 54 65 10

Marisse Boegheim, Waternet Amsterdam
Marisse Boegheim@waternet.nl
06 – 12 97 13 34

Joram de Ruijter, Gemeente Haarlem
jderuijter@haarlem.nl

06 – 43 00 09 07

Lex Hendriksen, Gemeente Haarlem
ahendriksen@haarlem.nl
06- 46 21 52 66

2.5

Kunst, Cultuur en Erfgoed

Marja Ruigrok & Jeroen Verwoort

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is bevorderen van de cultuurparticipatie in de gehele MRA en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur- en erfgoedsectoren in de gehele MRA.

• Uitvoeren van Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed 2019-2024, met inzet op: samenwerking, toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed voor inwoners en bezoekers, cultuureducatie en talentontwikkeling, ruimte voor kunst, cultuur, erfgoed en creatieve industrie, en behoud en toekomstbestendig maken van materieel en immaterieel erfgoed

Ambtelijk projectleider

Betrokken organisaties

2.6

Recreatie en toerisme

Ellen Verheij & Robbert Berkhout

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is faciliteren van de groei van het aantal bezoekers aan de metropool Amsterdam op een dusdanige wijze dat balans bestaat tussen inwoners, bedrijven en bezoekers.

• Uitvoeren van de Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025, met inzet op: het vergroten van de mobiliteit van bezoekers, het verbeteren van de informatievoorziening en wayfinding, regionale afstemming op het gebied van evenementen, marketing en promotie activiteiten, human capital, destinatieontwikkeling en een gezamenlijke strategie verblijfsaccommodaties

Ambtelijk projectleider

Ellen van der Vossen, MRA bureau
e.vossen@metropoolregioamsterdam.nl
06-46 21 50 11

Betrokken organisaties

Ellen van der Vossen, MRA bureau
e.vossen@metropoolregioamsterdam.nl
06-46 21 50 11

Opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem

3.1

Schaalsprong mobiliteitssysteem

mobiliteit

Egbert de Vries & Jeroen Olthof

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is een gezamenlijke strategie voor de schaalsprong in het mobiliteitssysteem en de uitvoering daarvan met bijzondere aandacht voor de samenhang met ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken, de bereikbaarheid van economische toplocaties, duurzame vormen van mobiliteit, een klimaatbestendig mobiliteitssysteem, de verbinding van ov- en autogeoriënteerde mobiliteitssystemen (overstapmogelijkheden bij ov-knooppunten) en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van mobiliteit voor alle inwoners van de Metropoolregio Amsterdam.

•  Inhoud en uitvoering geven aan de afspraken voor de schaalsprong van het mobiliteitssysteem van de MRA, in nauwe samenhang met de verstedelijkingsstrategie en de regionale economische strategie

•  Ontwikkelen van alternatieve en innovatieve bekostigingsopties voor de benodigde investeringen in het mobiliteitssysteem

•  Monitoren en coördineren van de uitvoering van mobiliteitsprojecten in de regio

•  Monitoren van het functioneren van het regionaal mobiliteitssysteem

Ambtelijk projectleider

Martijn Kas, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
m.kas@vervoerregio.nl

06- 31 92 41 02

Edwin Konings, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
e.konings@vervoerregio.nl

06- 31 92 41 18

 

Betrokken organisaties

Martijn Kas, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
m.kas@vervoerregio.nl

06- 31 92 41 02

Edwin Konings, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
e.konings@vervoerregio.nl

06- 31 92 41 18

 

3.2

Fiets

Marja Ruigrok & Bram Diepstraten

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is een samenhangend en hoogwaardig regionaal fietsroutenetwerk, waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijke gebied de natuur in kunnen fietsen. Met fietsvoorzieningen bij ov-knooppunten, waarmee voor- en natransport per fiets en gebruik van regionaal openbaar vervoer aantrekkelijker wordt.

•  Uitvoeren van het plan Metropolitane Fietsroutes en de concrete projecten daarin

•  Opstellen en uitvoeren van een plan voor de ontwikkeling van fietsvoorzieningen bij ov-knooppunten

Ambtelijk projectleider

Frans Hasselaar, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
 f.hasselaar@vervoerregio.nl
06- 20 00 45 02

Betrokken organisaties

Frans Hasselaar, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
 f.hasselaar@vervoerregio.nl
06- 20 00 45 02

3.3

Duurzame en innovatieve mobiliteit

mobiliteit, Vervoerregio Amsterdam

Jan Hoek, Gerard Slegers en Annette Wolthers

Status

Het doel van deze uitvoeringslijn is regionaal uitwerking geven aan het thema mobiliteit van het Klimaatakkoord, verdere ontwikkeling van een regionaal netwerk van publieke oplaadpunten voor elektrisch vervoer, realisatie van kansrijke smart mobility-toepassingen binnen de MRA en mensen verleiden hun reisgedrag aan te passen om piekbelasting van het mobiliteitsnet tegen te gaan en keuzes voor duurzame mobiliteitsopties te stimuleren.

•  Opstellen en uitvoering geven aan het Regionaal programma duurzame mobiliteit als uitwerking van de afspraken van het Klimaatakkoord op het gebied van mobiliteit

•  Verdere uitvoering geven aan het project MRA-Elektrisch

•  Duurzame en innovatieve mobiliteit aanjagen met pilots, prijsvragen en optreden als launching customer

•  Kennis bijeenbrengen en ontsluiten over impactvolle mobiliteitsinnovaties en over de mogelijkheden om duurzame mobiliteit in gebiedsontwikkeling te stimuleren

Ambtelijk projectleider

Sarah Benschop, gemeente Almere
sabenschop@almere.nl

06-52 88 61 64

Ton Geuzendam, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
t.geuzendam@vervoerregio.nl

06-20 00 55 90

Daniël van Motman, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
d.vanmotman@vervoerregio.nl

06-31 92 41 35

Björn Hutten, provincie Noord-Holland
huttenb@noord-holland.nl

06-46 07 63 86

Martijn Kas, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
m.kas@vervoerregio.nl

06-31 92 41 02

Maarten Linnenkamp, gemeente Amsterdam
m.linnenkamp@amsterdam.nl

06-52 52 40 31

David Uiterwaal, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
d.uiterwaal@vervoerregio.nl

06-82 67 41 10

 

 

Betrokken organisaties

Sarah Benschop, gemeente Almere
sabenschop@almere.nl

06-52 88 61 64

Ton Geuzendam, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
t.geuzendam@vervoerregio.nl

06-20 00 55 90

Daniël van Motman, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
d.vanmotman@vervoerregio.nl

06-31 92 41 35

Björn Hutten, provincie Noord-Holland
huttenb@noord-holland.nl

06-46 07 63 86

Martijn Kas, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
m.kas@vervoerregio.nl

06-31 92 41 02

Maarten Linnenkamp, gemeente Amsterdam
m.linnenkamp@amsterdam.nl

06-52 52 40 31

David Uiterwaal, Vervoerregio Amsterdam (VRA)
d.uiterwaal@vervoerregio.nl

06-82 67 41 10