MRA Agenda

De MRA Agenda is de inhoudelijke basis van de MRA-samenwerking. De Metropoolregio Amsterdam wil een internationaal concurrerende regio zijn. Met compacte steden, een aantrekkelijk landschap en een perfect infrastructureel netwerk dat de woonkernen met elkaar, het landschap en de rest van de wereld verbindt. Om dat te bereiken, zijn acties nodig. Die zijn opgenomen in de MRA Agenda 2016-2020. Hier vindt u de MRA Agenda, de acties en de status van de uitvoering van de acties.

Filter

Ruimte voor economische vernieuwing

Een internationaal concurrerende regio, dat wil de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn. Met compacte steden, een voor recreanten aantrekkelijk landschap en een perfect functionerend infrastructureel netwerk dat de woonkernen met elkaar, het landschap en de rest van de wereld verbindt. Om dat te bereiken, zijn op korte termijn acties nodig. Acties die de bestaande kwaliteiten beter benutten en uitnodigen tot experiment en innovatie. Met dit doel hebben de overheden in de MRA de MRA Agenda gemaakt met tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied voor de periode 2016-2020. Hieronder vindt u de 7 ontwikkelrichtingen en de acties uit de MRA Agenda. Ook ziet u per actie de stand van zaken in de uitvoering en relevante betrokkenen.

Lees hier een verdere toelichting op de Ruimtelijk-economische Actie-Agenda 2016-2020.

MRA Agenda 2.0

Het jaar 2019 stond in het teken van het proces om te komen tot de MRA Agenda 2.0 (2020-2024).

Ruimtelijk-economische Actie-Agenda 2016-2020

Legenda
Afgerond
Op schema
Knelpunt
On hold
Gestagneerd
Herformulering

Actie-
nummer

Omschrijving actie MRA

Platform

Bestuurlijke trekker
* Tot bestuurswisseling Q2 2018

Status

1. Ruimte geven aan wonen en werken

Van 2016 tot 2040 worden er 250.000 woningen bijgebouwd in de MRA. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk, door verdichting en door transformatie en herstructurering van overbodige kantoren, bedrijventerreinen en een glastuinbouwgebied. Woningbouw gebeurt vooral bij bestaande knooppunten van het openbaar vervoer, met name langs de lijnen voor hoogfrequent spoor. Er zijn drie uitleglocaties: bij Almere, bij Amsterdam (IJburg2) en in de Haarlemmermeer. De partners in de MRA stemmen hun woningbouwplannen op elkaar af, zodat ook in de toekomst alle benodigde woonmilieus in de regio beschikbaar zijn. In het Noordzeekanaalgebied wordt gewerkt aan een slimmere en duurzame zeehaven die inspeelt op mondiale veranderingen. Spreiding van toerisme wordt gestimuleerd waarbij toeristische trekpleisters als Amsterdam Beach, het Muiderslot en de Beemster verder worden ontwikkeld. Voor het huisvesten van toeristen komt er een regionale accommodatiestrategie. Speciale aandacht verdient de relatie tussen woningbouw en de luchthaven. De MRA doet samen met Schiphol een voorstel aan het Rijk om zowel het vliegen als de woningbouw meer ruimte te bieden.

1.1 & 1.2

Alle MRA-gemeenten maken afspraken over afstemming en programmering woningbouw. Alle MRA-gemeenten geven aan welke binnenstedelijke locaties de komende 4-10 jaar ter beschikking komen.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Duurzaamheid, Tesla, Google

Marieke van Doorninck, Cees Loggen, Jan de Reus, Floor Roduner

Status

Fase: in het platform Ruimte zijn 8 MRA-sleutelprojecten vastgesteld. Op dit moment vindt de uitwerking plaats i.r.t. de andere programma’s en m.b.t. Verstedelijkingsstrategie MIRT. Deze wordt in september 2019 geagendeerd.

Relaties: 1.1 wordt in nauwe samenhang met 1.11 uitgevoerd en heeft relaties met vrijwel alle ontwikkelrichtingen.

Ambtelijk projectleider

Martijn Veenstra, m.veenstra@amsterdam.nl, Delia Hofman, Maaike Stoop, Anna Herngreen

Betrokken organisaties

Martijn Veenstra, m.veenstra@amsterdam.nl, Delia Hofman, Maaike Stoop, Anna Herngreen

Verantwoordelijk manager

Bart van der Heijden, Philippe Spapens, Bregje van Beekvelt, Maaike Patist

1.3

Uitvoering geven aan de Vastgoedmarketingstrategie van de MRA om internationale investeerders aan te trekken.

Klik voor meer informatie

Platform Economie

Janneke Sparreboom

Status

Fase: De actualisatie van de programma-aanpak Vastgoedmarketing Is vastgesteld in het platform Economie en is in uitvoering. In de eerste week van juni 2019 is de Metropoolregio Amsterdam weer gepresenteerd op de Provada. Relaties: met acties 1.1 en 1.5. Internationaal: Mede gericht op buitenlandse investeerders

Ambtelijk projectleider

Lex Brans, a.brans@amsterdam.nl.

Betrokken organisaties

Lex Brans, a.brans@amsterdam.nl.

Verantwoordelijk manager

Carolien Schippers, Geert-Jan Put

Gerelateerde programma's en projecten

Invest in Amsterdam

1.4

De MRA-gemeenten onderzoeken bestaande jaren ‘70- en ‘80-wijken op behoeften en mogelijkheden vanuit de zorgvraag en vergrijzing en delen kennis over de preventie van sociale problemen in verouderde wijken.
Klik voor meer informatie

Platform Ruimte

Hilde van Garderen, Thijs Kroese, Peter Schot

Status

Fase: Een onderzoek door P31 met een inventarisatie in de deelregio’s is geaccordeerd in het platform Ruimte en gestart. Een eerste rapportage komt in september 2019 beschikbaar. Relatie met het programma Bouwen en Wonen

Ambtelijk projectleider

Paul van Grieken, pvangrieken@almere.nl.

Betrokken organisaties

Paul van Grieken, pvangrieken@almere.nl.

Verantwoordelijk manager

Margreet Schotman, Joktan Cohen

1.5

Transformatie van kantoren, bedrijven naar (tijdelijke) woon- en werkruimte met veel aandacht voor de leefkwaliteit, bijvoorbeeld door flexibelere bestemmingsplannen.

Klik voor meer informatie

Platform Economie, Platform Ruimte

Jack van der Hoek, Marieke van Doorninck

Status

Fase: Actie 1.5 is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Plabeka 3.0. De vraagraming geeft aanleiding tot nieuwe Plabeka-afspraken in 2019 en tot goede matching met afspraken over woningbouw en bereikbaarheid, ook in de MRA Vertsedelijkingsstrategie. Plabeka staat geagendeerd in juni 2019 in het platform Economie. Relaties met Acties 1.1, 1.2, 1.3 en ontwikkelrichting 5.

Ambtelijk projectleider

Geert-Jan Put, gjput@almere.nl, en Martin van den Oever.

Betrokken organisaties

Geert-Jan Put, gjput@almere.nl, en Martin van den Oever.

Verantwoordelijk manager

Stan Kaatee, Bart van der Heijden

Gerelateerde programma's en projecten

Plabeka

1.6

Transformatie en/of herstructurering verouderd glastuinbouwgebied bij Greenport Aalsmeer, bijvoorbeeld naar woon- en werkruimte.
Klik voor meer informatie

Platform Economie, Platform Ruimte

Jack van der Hoek

Status

Fase: Actie 1.6 is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer. Een voorstel tot nader onderzoek vanuit de betrokken gemeenten is in het platform Ruimte gehonoreerd en wordt begin 2019 uitgevoerd. Relaties met Acties 1.2, 1.5 en 2.1 en ontwikkelrichting 4 (www.lettigrow.org).

Ambtelijk projectleider

Clement Jager, clement.jager@amstelveen.nl.

Betrokken organisaties

Clement Jager, clement.jager@amstelveen.nl.

Verantwoordelijk manager

Jan de Poorter

Gerelateerde programma's en projecten

Uitvoeringsprogramma Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer

1.7

In 2016 hebben het Rijk, de luchtvaartsector en regionale overheden in de regio rond Schiphol bestuurlijke afspraken gemaakt in het ‘wonen en vliegen’-dossier. Doel van de afspraken is om meer ruimte te geven aan decentrale overheden om tegemoet te komen aan de grote woningbouwopgave in de MRA, zonder verslechtering van de positie van de luchthaven Schiphol. Inmiddels werken partijen de gemaakte afspraken uit in daartoe geëigende regelgeving. De verwachting is dat de uitwerking op korte termijn kan worden afgerond en nieuwe regelgeving in werking zal treden.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Platform Economie

Cees Loggen, Udo Kock

Status

Fase: De uitwerking van de regelgeving is onderwerp van gesprek tussen Rijk en MRA. Het nieuwe luchtvaartindelingsbesluit (LIB) is per 1 januari 2018 van kracht. Een nieuwe luchtvaartnota is voor 2019 gepland. Relaties met Acties Wonen 1.1, 1.2, etc. R: Afspraken met I&M en BZK.

Ambtelijk projectleider

Sarina Willemsen, willemsens@noord-holland.nl, Anjo Reusink.

Betrokken organisaties

Sarina Willemsen, willemsens@noord-holland.nl, Anjo Reusink.

Verantwoordelijk manager

Bregje van Beekvelt, Piet Eilander

1.8

Knooppuntontwikkeling met als prioriteit de spoorcorridors Zaan en Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) waar hoogfrequent rijden wordt ingevoerd.
Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Platform Mobiliteit

Cees Loggen, Maaike Veeningen

Status

Fase: Zaancorridor, Kennemerlijn en OV Saal-corridor zijn onderzocht. In platform Ruimte en Mobiliteit staan de resultaten van de Schipholcorridor geagendeerd in juni 2019. Relaties met 1.1, 1.2, 1.5, 2.1 en ontwikkelrichting 5. Rijk: Is onderdeel van MRA Spoor, OV Toekomstbeeld en MRA Bereikbaarheid (Zuidwest).

Ambtelijk projectleider

Corine Meijer, meijerc@noord-holland.nl.

Betrokken organisaties

Corine Meijer, meijerc@noord-holland.nl.

Verantwoordelijk manager

Bregje van Beekvelt

Gerelateerde programma's en projecten

MRA Spoor

1.9

De regionale hotelstrategie 2016-2020 op korte termijn herijken, en op middellange termijn uitbouwen tot een Regionale Accomodatiestrategie.
Klik voor meer informatie

Platform Economie

Hans Schütt, Ed Rentenaar

Status

Fase: De uitwerking van de regionale accommodatie- en leisurestrategie is in december 2018 geagendeerd in het platform Economie. De strategie wordt vertaald naar lokale beleidskaders (maatwerk). Relaties met Acties 1.2 en 1.10 I: Betrekken buitenlandse investeerders.

Ambtelijk projectleider

René van Schie, r.van.schie@metropoolregioamsterdam.nl, Rieneke Kanne.

Betrokken organisaties

René van Schie, r.van.schie@metropoolregioamsterdam.nl, Rieneke Kanne.

Verantwoordelijk manager

Stan Kaatee, Geert-Jan Put

Gerelateerde programma's en projecten

Toerisme

1.10

Gezamenlijk uitvoering geven aan de Strategische agenda Toerisme in de MRA 2025 en het daarbij behorende Actieprogramma Toerisme.
Klik voor meer informatie

Platform Economie

Robbert Berkhout, Ellen Verheij

Status

Fase: Het Uitvoeringsprogramma is geactualiseerd in het platform Economie en in uitvoering. Relaties met Acties 3.7, 3.10 en ontwikkelrichting 5. I: Afspraken met internationale touroperators/investeerders.

Ambtelijk projectleider

Remco Rienties, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl.

Betrokken organisaties

Remco Rienties, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl.

Verantwoordelijk manager

Stan Kaatee, Jorien Kaper, Geert-Jan Put en Alexandra van Olst

Gerelateerde programma's en projecten

Toerisme

1.11

Het versnellen van de woningbouwproductie in de MRA voor 60.000 nieuwe woningen van 2016 t/m 2020.
Klik voor meer informatie

Platform Ruimte

Laurens Ivens, Maaike Veeningen

Status

Fase: Actie 1.11 is in uitvoering als onderdeel van het programma Bouwen en Wonen. De woningbouw met 15.000 woningen per jaar ligt vooralsnog op schema. In 2017 werden 18.000 woningen gebouwd. Voor 2025 is het doel 105.000 woningen te bouwen. De uitvoering en de coördinatie worden in samenhang met 1.1 opgepakt. Rijk: actie 1.11 is betrokken bij de BO MIRT- en de BO Wonen-afspraken met BZK. Er zijn relaties met het programma Bouwen en Wonen, Programma Energietransitie en het Programma Bereikbaarheid.

Ambtelijk projectleider

Lex Brans, a.brans@amsterdam.nl, Lisan Wilkens, Jan Jaap Visser.

Betrokken organisaties

Lex Brans, a.brans@amsterdam.nl, Lisan Wilkens, Jan Jaap Visser.

Verantwoordelijk manager

Bregje van Beekvelt

Gerelateerde programma's en projecten

Programma Bouwen en Wonen

2. Slimmer en innovatiever werken

De MRA wil startende ondernemers, kenniswerkers en studenten aantrekken door campusvorming, het bieden van geschikte huisvesting en door optimaal werkende internetknopen en datacenters. Daarnaast willen de overheden in de MRA de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt sterk verbeteren. Dit wil men doen door te investeren in primair en voortgezet onderwijs en afspraken te maken met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen om het aantal werkleerplekken uit te breiden, bijvoorbeeld via het Techniekpact. Er komt ook een makelaar die verbindingen gaat leggen tussen kennisclusters en het bedrijfsleven.

2.1

MRA Start-up, met gebruikmaking van (succesvolle) producten Start-up Amsterdam.

Klik voor meer informatie

Platform Economie

Robbert Berkhout, Wimar Jaeger

Status

Fase: het Start up in residence-programma is in uitvoering en is eind 2019 gereed.

Ambtelijk projectleider

Ellen van der Vossen, evossen@haarlem.nl, Ruben Nieuwenhuis.

Betrokken organisaties

Ellen van der Vossen, evossen@haarlem.nl, Ruben Nieuwenhuis.

Verantwoordelijk manager

Jorien Kaper

Gerelateerde programma's en projecten

Startup in Residence

2.2

De MRA-partijen maken op regionaal niveau afspraken over studentenhuisvesting en huisvesting voor pas afgestudeerden en internationale kenniswerkers.

Klik voor meer informatie

Platform Economie, Portefeuillehouders- overleg Bouwen en Wonen

Robbert Berkhout, Udo Kock

Status

Fase: De service aan internationals is verbeterd en is onderdeel van het aanbod van IN Amsterdam. R: BZK is betrokken bij de campagne. I: Gericht op internationaal talent,

Ambtelijk projectleider

Internationaal talent: Noor Hulskamp, n.hulskamp@amsterdam.nl. Studentenhuisvesting:
Anneleen Lagae, a.lagae@amsterdam.nl, Tomas Postema.

Betrokken organisaties

Internationaal talent: Noor Hulskamp, n.hulskamp@amsterdam.nl. Studentenhuisvesting:
Anneleen Lagae, a.lagae@amsterdam.nl, Tomas Postema.

Verantwoordelijk manager

Stan Kaatee, Jorien Kaper

2.4

Locaties aanwijzen in de nabijheid van de internetknooppunten in de MRA waar datacenters zich kunnen vestigen met aandacht voor energievoorziening en een optimale benutting van restwarmte.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Platform Economie

Jack van der Hoek, Marieke van Doorninck

Status

Fase: In Platform Ruimte en Economie wordt het vervolgonderzoek naar consequenties voor de energie-infrastructuur geagendeerd in juni 2019. Relaties met roadmap digitale connectiviteit Board, en Actie 1.5. Rijk: MRA-aanpak is bouwsteen van nationale strategie datacenters.

Ambtelijk projectleider

Edwin Rem, Dirk van der Woude, Willem Koeman, Frank Halsema, Edwin Oskam

Betrokken organisaties

Edwin Rem, Dirk van der Woude, Willem Koeman, Frank Halsema, Edwin Oskam

Verantwoordelijk manager

Bregje van Beekvelt

2.5 t/m 2.8

De MRA richt zich op een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het permanent scholen en opleiden van werknemers, om permanent een goed opgeleide beroepsbevolking te hebben in een snel veranderende economie.

Klik voor meer informatie

Platform Economie

Udo Kock, Maaike Veeningen, Jan-Nico Appelman, Merijn Snoek

Status

Fase: SER en OC&W zijn betrokken. Deze actie wordt uitgevoerd in het programma House of Skills. In december is intentie-overeenkomst met 93 deelnemers ondertekend. Relaties met Roadmap Human Capital van de Amsterdam Economic Board. R: Aansluiten bij OCW beleid en SER afspraken EU: Uitvoering via EFRO.

Ambtelijk projectleider

Annelies Spork, a.spork@amsterdam.nl Petra ter Voert, Victor Bos

Betrokken organisaties

Annelies Spork, a.spork@amsterdam.nl Petra ter Voert, Victor Bos

Verantwoordelijk manager

Stan Kaatee

Gerelateerde programma's en projecten

House of Skills

2.9

Het in triple-helix organiseren van de samenwerking overheden-bedrijfsleven-kennisinstellingen, met als doel de innovatiekracht te versterken, en het realiseren van de vijf maatschappelijke uitdagingen van de Amsterdam Economic Board (gezondheid, mobiliteit, human capital, digitale connectiviteit en circulair). Via het organiseren van prijsvragen worden bedrijven en kennisinstellingen uitgedaagd om op bedrijfsmatige en innovatieve wijze bij te dragen aan het realiseren van de vijf Board-uitdagingen.

Klik voor meer informatie

Platform Economie

Udo Kock, Jack van der Hoek

Status

Fase: Prijsvraag bouwlogistiek is gepubliceerd en in uitvoering. De volgende prijsvraag wordt voorbereid.

Ambtelijk projectleider

Martin Bekker, m.bekker@metropoolregioamsterdam.nl, Johan Bos.

Betrokken organisaties

Martin Bekker, m.bekker@metropoolregioamsterdam.nl, Johan Bos.

Verantwoordelijk manager

Stan Kaatee

2.10

Samen met universiteiten en hogescholen uitvoering geven aan het programma Open Amsterdam, gericht op het aantrekken van internationaal talent. Via IN Amsterdam ondersteuning geven aan de internationale nieuwkomers.

Klik voor meer informatie

Platform Economie

Robbert Berkhout

Status

Fase: Gereed. In regulier pakket IN Amsterdam opgenomen

Ambtelijk projectleider

Noor Hulskamp, n.hulskamp@amsterdam.nl.

Betrokken organisaties

Noor Hulskamp, n.hulskamp@amsterdam.nl.

Verantwoordelijk manager

Stan Kaatee

3. De leefkwaliteit verbeteren

De belangrijkste reden dat mensen kiezen voor de MRA als plek om te wonen en te werken is dat het er prettig leven is. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Een slimme en innovatieve metropool heeft een bruisend cultureel leven nodig en aantrekkelijke landschappen die een breed scala aan recreatiemogelijkheden en natuurbeleving bieden. Wat cultuur betreft richten we ons op afstemming en versterking van het cultuuraanbod, onder meer door nieuwe culturele functies voor leegstaande monumenten te vinden. Voor het landschap maken we een actieprogramma dat richting geeft aan recreatie, waterbeheer, voedsel- en energieproductie en biodiversiteit. Financiering van het beheer is een belangrijk aandachtspunt hierin. We ontwikkelen goede routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen die de steden met de buitengebieden verbinden. Door lokale en regionale fietsroutes te verknopen ontstaat één metropolitaan fietsnetwerk.

3.1

Een actieprogramma opstellen en uitvoeren voor het metropolitane landschap.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Metropolitaan Landschap

Esther Rommel namens stuurgroep MRA Landschap

Status

De uitvoering van het actieprogramma ML vindt deels plaats binnen de acties 3.2 t/m 3.6 en deels in nieuwe acties. Op dit moment vinden de gebiedsateliers in de deelregio’s plaats. De uitkomsten worden verwacht in Q2/Q3 2019. Relaties met vele ontwikkelrichtingen. R: Landelijk ontstaat er weer aandacht in REOS voor ML.

Ambtelijk projectleider

Marijn Bos, bosm@noord-holland.nl, werkgroep ML.

Betrokken organisaties

Marijn Bos, bosm@noord-holland.nl, werkgroep ML.

Verantwoordelijk manager

Maaike Patist

Gerelateerde programma's en projecten

3.2

Onderzoek doen naar een landschapsfonds en een landschapscompensatieregeling voor de MRA.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Metropolitaan Landschap

Gerard Slegers namens stuurgroep MRA Landschap

Status

Fase: In uitvoering, met de dealmaker, Job Cohen, vindt een uitgebreide inventarisatieronde plaats. Relaties met 1.1.

Ambtelijk projectleider

Suzanne Meijer, s.meijer@zaanstad.nl, Marijn Bos.

Betrokken organisaties

Suzanne Meijer, s.meijer@zaanstad.nl, Marijn Bos.

Verantwoordelijk manager

David Beekhuis, Maaike Patist

Gerelateerde programma's en projecten

3.3

Een regionaal plan voor afstemming van evenementen waarbij rekening wordt gehouden met een optimale verdeling van overlast en inkomsten die bijdragen aan het beheer van gebieden.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Metropolitaan Landschap

Esther Rommel, Astrid Nienhuis

Status

Fase: Een vervolgonderzoek naar de veiligheid rond evenementen vindt op dit moment plaats. Een rapportage wordt verwacht in Q2/Q3 2019. Relaties met 3.1 en 1.10.

Ambtelijk projectleider

Tim Putting, t.putting@metropoolregioamsterdam.nl, Remco Rienties.

Betrokken organisaties

Tim Putting, t.putting@metropoolregioamsterdam.nl, Remco Rienties.

Verantwoordelijk manager

Maaike Patist, Bregje van Beekvelt

3.4

Een verkenning uitvoeren naar de metropolitane potentie van het Markermeer-IJmeer voor de doelstellingen van de MRA.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Metropolitaan Landschap

Esther Rommel, Marieke van Doorninck, Jan de Reus

Status

Fase: Afgerond. Agendering in december 2017 in platform Ruimte. Vervolg is ondergebracht in lopende projecten. Relaties: 3.1.

Ambtelijk projectleider

Charles van Schaik, schaikc@noord-holland.nl.

Betrokken organisaties

Charles van Schaik, schaikc@noord-holland.nl.

Verantwoordelijk manager

Bregje van Beekvelt, Philippe Spapens

Gerelateerde programma's en projecten

3.5

Een curator aanstellen voor het landschap, te beginnen met Waterland als voorbeeldproject, die in 10 jaar tijd het landschap op de kaart zet voor recreanten en toeristen.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Metropolitaan Landschap

Luzette Kroon, Thijs Kroese

Status

Fase: Kwartiermaker is aangesteld om curatorschap vorm te geven. Relaties met 3.1 en 3.2.

Ambtelijk projectleider

Rob van Aerschot, r.van.aerschot@metropoolregioamsterdam.nl, Yvonne van der Zee.

Betrokken organisaties

Rob van Aerschot, r.van.aerschot@metropoolregioamsterdam.nl, Yvonne van der Zee.

Verantwoordelijk manager

Joktan Cohen, Maaike Patist

Gerelateerde programma's en projecten

3.6

De MRA-partners voeren een quick scan uit voor lopende landschappelijke projecten (zoals de Markermeerdijken) om na te gaan in hoeverre de in deze agenda gemaakte keuzes en acties daarin meegenomen worden.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Metropolitaan Landschap

Esther Rommel, Marieke van Doorninck, Jan de Reus

Status

Gereed, zie 3.4.

Ambtelijk projectleider

Zie 3.4.

Betrokken organisaties

Zie 3.4.

Verantwoordelijk manager

Zie 3.4.

Gerelateerde programma's en projecten

3.10

De MRA-partners geven uitvoering aan de Cultuurimpuls MRA, die zich richt op afstemming en versterking van het cultuuraanbod en toeristische profilering op MRA-schaal, en nieuwe functies voor leegstaande monumenten en erfgoedstructuren biedt.

Klik voor meer informatie

Platform Economie, Platform Ruimte

Touria Meliani, Zita Pels, Udo Kock en Adnan Tekin, Marie-Thérèse Meijs

Status

Fase: Het MRA-programma Kunst, Cultuur en Erfgoed is in uitvoering. Het Cultuurjaar in Harlem was succesvol. Gooi en Vechtstreek wordt nu voorbereid. Ondertussen worden afspraken gemaakt met OCW over cultuurstimuelering. Relaties met 1.10, 3.1 en Mobiliteit. Rijk: Afspraken met OCW
I: Aansluiting bij World Cities Forum en handelsmissies. EU: Er zijn kansen m.b.t. kunst- en erfgoedprogramma’s. R: De nieuwe convenantstructuur van OCW heeft geleid tot een MRA-aanvliegroute.

Ambtelijk projectleider

Araf Ahmadali, a.ahmadali@amsterdam.nl.

Betrokken organisaties

Araf Ahmadali, a.ahmadali@amsterdam.nl.

Verantwoordelijk manager

Olga Luiten, Annelies Maas-Van ’t Hoff

4. Versnellen van de transitie naar een schone economie

De MRA wil minder afhankelijk zijn van externe energiebronnen en wil zich ontwikkelen tot internationale grondstoffenhub. We hebben vier prioriteiten: circulaire en biobased economie, verduurzamen van de gebouwde omgeving, uitbreiden en verknopen van warmte- en koudenetten en verder ontwikkelen en opschalen van smart grids. Acties die daarbij horen zijn het opstellen van een grondstoffenatlas, het gebruik van braakliggende terreinen voor de verbouw van biobased gewassen of voor de tijdelijke opslag van sloopafval (dat elders hergebruikt kan worden) en het beschikbaar stellen van locaties voor wind- en zonne-energie.

4.1

Een plan opstellen met koplopers in het bedrijfsleven voor het circulair maken van grondstoffenketens in de regio.

Klik voor meer informatie

Platform Economie, Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Duurzaamheid

Jop Fackeldey

Status

Fase: Het Ontwikkelplan Circulaire Economie is vastgesteld en in uitvoering inclusief circulaire inkoop. De roadmap is vastgesteld, de inkoop is in uitvoering, er zijn samenwerkingsoverenkomsten plastics, luiers en textiel en een convenant bouwprogramma. Relatie met 4.3, 4.4 en 4.5 en roadmap Board.
R: Aansluiting op Rijksprogramma I&M. EU: Kansen EU-programma’s en Urban Agenda.

Ambtelijk projectleider

Lex Hendriksen, Jolein Baidenmann, j.baidenmann@amecboaord.com, Marc Maassen.

Betrokken organisaties

Lex Hendriksen, Jolein Baidenmann, j.baidenmann@amecboaord.com, Marc Maassen.

Verantwoordelijk manager

Peter Bijvank

Gerelateerde programma's en projecten

4.2

Roadmap opstellen voor versnelling en vereenvoudiging van vergunningverlening en aanpassing wetgeving.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Duurzaamheid

-

Status

Fase: Gereed.

Ambtelijk projectleider

GuidoVermeer, g.vermeer@lelystad.nl, Niels Tijhuis.

Betrokken organisaties

GuidoVermeer, g.vermeer@lelystad.nl, Niels Tijhuis.

Verantwoordelijk manager

Geert-Jan Put

4.3

De Westas, grondstoffenrotonde Zaanstad, Gooi en Vechtstreek, Schiphol Trade Park en Floriade Almere aanwijzen als pilotgebieden voor circulaire economie.

Klik voor meer informatie

Platform Economie, Portefeuillehouders- overleg Duurzaamheid

Zita Pels

Status

Fase: Aanwijzing pilotgebieden is gereed. De coördinatie van het gebeid Westas is door de MRA overgenomen. Floriade: Gunningsprocedure EU-aanbesteding afgerond. Grondstoffenrotonde Zaanstad wordt opgestart. Aanpak in Gooi- en Vechtstreek is een jaar uitgesteld. Relatie met Roadmap Circulaire Economie Amsterdam Economic Board, programmalijn Bouwlogistiek en Acties 4.1 en 4.4. Knelpunt: Capaciteit en organisatie. Rijk: Speerpunt vanuit MRA Lobby.

Ambtelijk projectleider

Lex Hendriksen

Betrokken organisaties

Lex Hendriksen

Verantwoordelijk manager

Annelies Maes- Van ’t Hoff

4.4

Een MRA-brede grondstoffenatlas opstellen, met grondstoffenanalyse.

Klik voor meer informatie

Platform Economie, Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Duurzaamheid

Jop Fackeldey

Status

Gereed.

Ambtelijk projectleider

Carina van Dijk, carina.vandijk@flevoland.nl.

Betrokken organisaties

Carina van Dijk, carina.vandijk@flevoland.nl.

Verantwoordelijk manager

Peter Bijvank, Bregje van Beekvelt

4.5

De MRA wijst plekken aan voor tijdelijke opslag van hoogwaardige bouwmaterialen die vrijkomen bij sloop en zet een digitale marktplaats op om dit sloopafval op regioschaal weer te verhandelen.

Klik voor meer informatie

Platform Economie

Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid

Status

Gereed.

Ambtelijk projectleider

Lex Hendriksen, ahendriksen@haarlem.nl, Jolein Baidenmann.

Betrokken organisaties

Lex Hendriksen, ahendriksen@haarlem.nl, Jolein Baidenmann.

Verantwoordelijk manager

Stan Kaatee

4.6

Inventarisatie van braakliggende terreinen die in de komende 5 tot 10 jaar gebruikt kunnen worden voor de opwerking van zonne-energie of voor de verbouw van gewassen zoals vlas, hennep, olifantsgras en hop voor bio-based producten.

Klik voor meer informatie

Platform Economie, Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Duurzaamheid

Maaike Veeningen, Thijs Kroese

Status

Fase: Eerste deel m.b.t. zonne-energie is gereed en gecommuniceerd op de website. Inventarisatie m.b.t. biogewassen is gestart. Relaties: met Actie 3.1, 1.5 en 4.8 en Nationale Energie Atlas. Herformulering actie naar biomassa/vergisting noodzakelijk. R: Onderdeel MRA Lobby, kansen voor EU-programma’s.

Ambtelijk projectleider

Erwin Lindeijer, elindeijer@almere.nl, Lex Hendriksen.

Betrokken organisaties

Erwin Lindeijer, elindeijer@almere.nl, Lex Hendriksen.

Verantwoordelijk manager

Jan Vogel

4.7

Onderzoeken van de regionale afvalinzameling- en verwerking en voorstellen doen voor verbetering.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Platform Economie, Portefeuillehouders- overleg Duurzaamheid

Elly van Wageningen, vacature G&V

Status

Fase: In uitvoering. Relaties: Verankerd in 4.1.

Ambtelijk projectleider

Guido van der Meer, Marc Maassen.

Betrokken organisaties

Guido van der Meer, Marc Maassen.

Verantwoordelijk manager

Geert-Jan Put

4.8

Opstellen en uitvoeren van een regionale programma voor energie waarin de MRA-partners invulling geven aan het landelijke Energieakkoord en een bijdrage aan de Nationale Energieatlas.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Duurzaamheid

Jop Fackeldey, Edward Stigter, Sanna Munnikendam, Marieke van Doorninck, Robbert Berkhout

Status

Fase: Na ondertekening intentieverklaring aardgasvrije wijken, begrotingsvoorstellen in het kader van herbestemming en afspraken in relatie tot RES’en wordt gewerkt aan samenhangend programma voor de verschillende onderdelen voor agendering in maart 2019. Relaties: met Actie 4.1, 4,9. 4,10 en 4,11. R: Kansen voor regionaal Energie/Klimaatakkoord. EU: Kansen voor EU-programma’s.

Ambtelijk projectleider

Edwin Oskam, e.oskam@amecboard.nl.

Betrokken organisaties

Edwin Oskam, e.oskam@amecboard.nl.

Verantwoordelijk manager

Peter Bijvank

4.9

Opschalen van pilots van slimme en flexibele energiesystemen zoals smart grids, waarbij vraagsturing en energieopslag een rol spelen.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Duurzaamheid

Sanna Munnikendam

Status

Fase: in uitvoering. Zaanstad, Amsterdam en Alliander hebben opdracht verstrekt aan Royal Haskoning/DHV voor PvA Smart Grids. R: Kansen Rijksprogramma’s. EU: Kansen EU-programma’s.

Ambtelijk projectleider

Jan Schreuder, j.schreuder@zaanstad.nl, Vivienne Bolsing.

Betrokken organisaties

Jan Schreuder, j.schreuder@zaanstad.nl, Vivienne Bolsing.

Verantwoordelijk manager

David Beekhuis

4.10

Uitbreiden en verknopen van warmte/koudenetwerken in de MRA voor grotere efficiëntie en aansluiting van 300.000 extra woningequivalenten. In PRO 23 maart 2016 is afgesproken om 4.10 en 4.11 qua uitvoering te combineren.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Duurzaamheid

Edward Stigter, Sanna Munnikendam, Jan Hoek

Status

Fase: uitvoering loopt via stuurgroep Warmte en Koude. Voortgang via stuurgroep Duurzaamheid en PRO, zie ook: http://www.warmteiscool.nl. Warmteregisseur aangesteld, gefinancierd vanuit deelnemende partners. Voortgang agenderen in november 2017. R: Kansen voor Rijksprogramma’s, exporatie-overeenkomst met EZK en EBN. EU: Kansen voor EU-programma’s.

Ambtelijk projectleider

Jan van der Meer, j.vandermeer@amecboard.com, Teun Koelemij, Bob Mantel.

Betrokken organisaties

Jan van der Meer, j.vandermeer@amecboard.com, Teun Koelemij, Bob Mantel.

Verantwoordelijk manager

David Beekhuis, Piet Eilander, Bregje van Beekvelt

4.11

Opstellen en uitvoeren van een regionaal programma voor het versnellen van energiebesparing.

Klik voor meer informatie

Platform Ruimte, Portefeuillehouders- overleg Duurzaamheid

Robbert Berkhout, Maaike van Doorninck

Status

Fase: onderzoeksrapportage is gereed. Is geagendeerd in PHO Duurzaamheid. Er worden afspraken gemaakt hoe vervolgacties in het programma c.q. de RES kunnen worden ondergebracht. Relaties met Acties 4.1, 4.8, Roadmap Board. R: Kansen voor Rijksprogramma’s. EU: Kansen voor EU-programma’s.

Ambtelijk projectleider

Margreet van der Woude, mvdwoude@haarlem.nl.

Betrokken organisaties

Margreet van der Woude, mvdwoude@haarlem.nl.

Verantwoordelijk manager

Maaike Patist

5. Beter verbinden

De MRA wil de agglomeratievoordelen beter benutten, het gevoel van nabijheid tussen de verschillende woon-, werkkernen vergroten, het reizen binnen, van en naar de MRA vergemakkelijken en het landschap beter ontsluiten. Een verdere uitrol van het hoogwaardige ov-netwerk is hiervoor noodzakelijk. De MRA zet samen met het Rijk in op het verbeteren van de stedelijke bereikbaarheid, onder meer door onderzoek te doen naar een tweede ringweg om Amsterdam, onderzoek naar uitbreiding van het Amsterdamse metronet en de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere. We pakken knooppunt Schiphol Plaza aan, stellen een regioregisseur aan die afspraken maakt met wegbeheerders, vervoerders en organisatoren van evenementen en maken een Smart Mobility-agenda met aandacht voor open data, zelfrijdende voertuigen en elektrisch rijden.

5.1

Uitbreiding en verbetering knooppunt Schiphol Plaza.

Platform Mobiliteit

Marja Ruigrok

Status

Fase: In voorbereiding met het Rijk. Wordt geagendeerd in BO MIRT november 2019. R: Onderdeel van MIRT-afpraken.

Ambtelijk projectleider

Peter van Halteren, p.vanhalteren@vervoerregio.nl.

Betrokken organisaties

Peter van Halteren, p.vanhalteren@vervoerregio.nl.

Verantwoordelijk manager

Anne Joustra

5.2

Eén geïntegreerde lijnennetkaart van de MRA met een herkenbare lijnvoering op MRA-schaal.

Platform Mobiliteit

-

Status

Fase: In uitvoering. Relatie met Actie 1.10. R: Afspraken met nationale vervoerders.

Ambtelijk projectleider

Nico van Paridon, n.vanparidon@vervoerregio.nl.

Betrokken organisaties

Nico van Paridon, n.vanparidon@vervoerregio.nl.

Verantwoordelijk manager

Anne Joustra

5.3

Eén aantrekkelijk, metropolitaan fietsnetwerk tot stand brengen door onder meer het aanleggen van ontbrekende schakels en verbetering van bestaande routes.

Platform Mobiliteit, Platform Ruimte

Marja Ruigrok, Bram Diepstraten, Ed Rentenaar

Status

Fase: In uitvoering, op schema. Derde rapportage in juni in platform Mobiliteit geagendeerd. Relaties met 1.8 Knooppuntenprogramma, 3.1 Agenda Landschap en Roadmap Smart Mobility Board.

Ambtelijk projectleider

Martijn Sargentini, m.sargentini@vervoerregio.nl, Sietze Faber.

Betrokken organisaties

Martijn Sargentini, m.sargentini@vervoerregio.nl, Sietze Faber.

Verantwoordelijk manager

Hans de Neef

5.4 & 5.9

Opstellen van een bereikbaarheidsagenda voor goederen, waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor efficiënte en schone stedelijke distributie met zo min mogelijk hinder.

Platform Mobiliteit

Marja Ruigrok, Bram Diepstraten

Status

Fase: Samenwerkingsagenda Logistiek in de MRA is geagendeerd geweest bij alle MRA-platforms. 5.4 wordt in samenhang met 5.9 uitgevoerd. Relatie met Roadmap Smart Mobility Amsterdam Economic Board en cluster Logistiek. Een netwerkregisseur is aangesteld. De actie wordt gecombineerd uitgevoerd met 5.9. Amsterdam en Haarlem hebben GD ZES ondertekend, vraag ligt nu MRA-breed voor m.b.t. State of the Region. R: Afspraken met nationale vervoerders via tafel R&I.

Ambtelijk projectleider

Ton Geuzendam, t.geuzendam@vervoerregio.nl, Richard Hoving.

Betrokken organisaties

Ton Geuzendam, t.geuzendam@vervoerregio.nl, Richard Hoving.

Verantwoordelijk manager

Anne Joustra

5.5

Onderzoeken welke nieuwe infrastructuurinvesteringen prioriteit hebben na 2025, zoals uitbreiding metronet, de IJmeerverbinding, A1, N23 en voltooiing van een 2e ring rond Amsterdam.

Platform Mobiliteit, Platform Ruimte

Sharon Dijksma, Adnan Tekin

Status

Fase: Actie 5.5 is ‘on hold’ gezet. Eerst wordt nagegaan of het Programma Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid invulling geeft aan deze actie of dat een aanvullende actie nodig is. Met de vaststelling van het Programmaplan in het BO MIRT van 15 maart is het Programma van start gegaan. Relaties: Met overige acties ontwikkelrichting 5 en met Acties 1.1, 1.2, 1.5. R: In lijn met MIRT-afspraken.

Ambtelijk projectleider

Björn Hutten, Frans Hasselaar, f.hasselaar@vervoerregio.nl, Ad Otte.

Betrokken organisaties

Björn Hutten, Frans Hasselaar, f.hasselaar@vervoerregio.nl, Ad Otte.

Verantwoordelijk manager

Peter Paul Horck, Hans de Neef, Martin Visser, Piet Eilander

5.7

De MRA stelt een innovatie- en duurzaamheidsagenda ‘smart mobility’ op.

Platform Mobiliteit

Adnan Tekin

Status

Fase: In uitvoering. Relatie met Roadmap Smart Mobility Amsterdam Economic Board. EU: Kansen EU-programma’s.

Ambtelijk projectleider

Julie van Heeteren, j.vanheteren@vervoerregio.nl, David Uiterwaal.

Betrokken organisaties

Julie van Heeteren, j.vanheteren@vervoerregio.nl, David Uiterwaal.

Verantwoordelijk manager

Hans de Neef

Gerelateerde programma's en projecten

Smart Mobility MRA

5.8

Onderzoeken toekomstige bekostiging van het openbaar vervoer.

Platform Mobiliteit

-

Status

Met actualisatie MRA Agenda onterecht afgevoerd.

Ambtelijk projectleider

Betrokken organisaties

Verantwoordelijk manager

-

5.10

MRA-partijen stellen in samenwerking met het Rijk een multimodale regioregisseur aan.

Platform Mobiliteit

Bob Demoet, Sharon Dijksma

Status

Gereed, in uitvoering via Bereikbaarheidsprogramma A’dam Zuid.

Ambtelijk projectleider

Gert Oosting

Betrokken organisaties

Gert Oosting

Verantwoordelijk manager

Vacature Rijkswaterstaat, Senta Modder

6. De metropoolregio klimaatbestendig maken

De Metropoolregio Amsterdam moet klimaatbestendig zijn om een aantrekkelijke en veilige plek te blijven voor bewoners en bedrijven. Dit is ook van groot belang om een internationaal concurrerende regio te blijven. Klimaatverandering zorgt voor steeds extremere weersomstandigheden. Het wordt warmer, het wordt droger, het wordt natter en de kans op overstromingen vanuit de zee of de rivieren neemt toe. Dit raakt de MRA direct, met gevolgen voor onze veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en welvaart. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben afgesproken dat zij nu aan de slag gaan om in 2020 ruimtelijke adaptatie verankerd te hebben in beleid en uitvoering. Zodat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.

 

De MRA biedt de mogelijkheid om afspraken te maken over de manier waarop het MRA-gebied klimaatbestendig wordt ingericht en waar beter niet kan worden gebouwd vanwege de kwetsbaarheid van de locatie. Het klimaatbestendig inrichten van een gebied biedt ook kansen en maakt de Metropoolregio Amsterdam een aantrekkelijke regio met meer groen in de bebouwde gebieden om wateroverlast, droogte en hitte tegen te gaan, meer ruimte voor water en meer innovatieve bouwvormen om kwetsbaarheden te verkleinen. De aanpak voor de MRA is begin 2018 vastgelegd in een plan van aanpak met een focus op locatiekeuze, inrichtingsprincipes van klimaatbestendige woningbouw en op het beperken van gevolgen voor vitale en kwetsbare functies.

 

Plan van aanpak MRA Klimaatbestendig Hoe verandert het klimaat
in onze regio?
Wat zijn de effecten
in onze regio?
Kennis en ambitie
in de MRA
 

 

 

 

6.1 (& 6.2 & 6.3)

Een regionaal plan uitwerken voor de waterhuishouding waarin maatregelen staan op het gebied van calamiteitenvoorzieningen, waterberging, meerlaagse waterveiligheid, waterkwaliteit, verzilting van de landbouwgronden, bodemdaling en beperking van het watergebruik, onder meer in samenwerking met het Nationaal Deltaprogramma en andere rijksprogramma’s.

Platform Ruimte

Rolf Steenwinkel, Robbert Berkhout

Status

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is in december geaccordeerd. Eerste toetsing vindt plaats bij MRA Sleutelprojecten. Relatie met 1.1, Landschap, Energietranistie, Bereikbaarheid. R: Relatie met Deltaplan.

Ambtelijk projectleider

Joram de Ruijter, jderuijter@haarlem.nl, Lot Locher.

Betrokken organisaties

Joram de Ruijter, jderuijter@haarlem.nl, Lot Locher.

Verantwoordelijk manager

Bregje van Beekvelt, Jaap Kelderman

6.4

Samenwerken met kennisinstituten en benutten van manifestaties zoals de Floriade 2022, om innovaties voor waterbestendigheid en voedselvoorziening in de regio te stimuleren en start-ups aan te trekken die zich op dit onderwerp richten.

Platform Economie

-

Status

Opgenomen in uitvoering aanpak Floriade.

Ambtelijk projectleider

Betrokken organisaties

Verantwoordelijk manager

Jan Vogel

7. De metropoolregio wendbaarder maken

De wereld verandert steeds sneller, de MRA moet daarop inspelen. Dit vereist flexibiliteit bij de woningbouw en de aanpak van grote infrastructurele projecten. Flexibelere bestemmingsplannen zorgen ervoor dat bedrijventerreinen en kantoorpanden sneller kunnen worden getransformeerd. Diversificatie van de economie maakt de regio minder kwetsbaar. Nieuwe bedrijven hebben vaak een voorkeur voor andere locaties dan gevestigde ondernemingen. Ook die locaties moeten we aan kunnen bieden. De MRA wil ruimte bieden aan experimenteren, improviseren en innoveren en kijkt daarvoor ook kritisch naar de eigen organisatie: we organiseren de samenwerking binnen de MRA zo efficiënt mogelijk.

7.1

Verbeteren van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in de MRA.

, MRA Regiegroep, MRA Agendacommissie

Status

Fase: Netwerkorganisatie conform convenant staat. Er is een MRA-evaluatie gestart, waarvan de uitkomsten in Q3 2019 worden gepresenteerd.

Ambtelijk projectleider

Remco Rienties, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl.

Betrokken organisaties

Remco Rienties, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl.

Verantwoordelijk manager

Rijk van Ark

7.2

Structureel monitoren van relevante trends en ontwikkelingen op (inter)nationale en MRA-schaal (MRA dashboard), met medeneming van signalen uit de samenleving.

, Amsterdam Economic Board, MRA Agendacommissie

MRA Agendacommissie

Status

Fase: Dashboard omgeving Economic Board is online ontsloten: https://www.amsterdameconomicboard.com/feiten-en-cijfers. Onderzoeken EVMRA, WiMRA en Brede welvaartsmonitor gepubliceerd en gepresenteerd. Geldt ook voor Plabeka-monitor, Monitor plancapaciteit Woningbouw, Cultuurmonitor. Wordt nu structureel voortgezet.

Ambtelijk projectleider

Antonio Carretero, a.carretero@amecboard.com, Martin Bekker.

Betrokken organisaties

Antonio Carretero, a.carretero@amecboard.com, Martin Bekker.

Verantwoordelijk manager

Rijk van Ark

7.3

Om de betrokkenheid te borgen bij de opgaven van de MRA-raadsleden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de deelregio’s gaan de MRA-partners jaarlijks bijeenkomsten organiseren.

, MRA Regiegroep, MRA Agendacommissie

MRA Regiegroep, MRA Agendacommissie

Status

Fase: Conferentie Raden en Staten, State of the Region en MRA Congres hebben in 2018 plaatsgevonden. In 2019 heeft met de MRA Agenda 2.0 een ronde langs deelregio’s plaatsgevonden. In juni State of the Region, in het najaar bestuurders – en raden/statenconferentie. Op 28 februari 2020 weer een MRA Congres.

Ambtelijk projectleider

Arjen Overbeek, a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl.

Betrokken organisaties

Arjen Overbeek, a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl.

Verantwoordelijk manager

Rijk van Ark