Woningbouwopgave en versnelling

We werken in de MRA aan het aanjagen van de woningproductie en gebiedsontwikkeling voor de korte termijn (tot 2025). In het Actieprogramma Woningproductie 2018-2025 MRA is afgesproken tot 2025 ruim 105.000 woningen te bouwen (15.000 per jaar). Dit is ook onderdeel van de op 5 juli 2019 gesloten Woondeal met het Rijk.

Steeds vaker is hierbij sprake van complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, waar een integrale opgave ligt (betaalbaar, duurzaam, bereikbaar, etc.) en dus een integrale aanpak nodig is. We stimuleren en monitoren de productie en werken aan het oplossen van knelpunten door de inzet van diverse maatregelen, zoals de flexibele schil. Daarbij richten we ons op versnellingslocaties met een beperkt aantal knelpunten waar op korte termijn forse woningproductie mogelijk is. Een aantal versnellingslocaties valt binnen de aangewezen ‘sleutelgebieden’. De samenwerking met het Rijk en met marktpartijen en corporaties is cruciaal voor het realiseren van de opgaven.

De vraag naar woningen in deze regio blijft de komende decennia groeien. De prognoses voorspellen tot 2040 een groei van de woningbehoefte van circa 250.000 woningen tot 2040. De uitdaging is om met woningbouw op een goede manier in te spelen op de groeiende en veranderende woningvraag (zoals vergrijzing, maar ook internationale instroom) en tegelijkertijd rekening te houden met andere opgaven die ook ruimte vragen en van invloed zijn op waar en hoe we bouwen. Vanuit de vraag naar meer focus in woningbouwopgave zijn in 2019 in de MRA sleutelgebieden aangewezen, die bijdragen aan versterking van de polycentrische metropool. Zie ook dit nieuwsbericht. De sleutelgebieden zijn gebiedsontwikkelingen waar meerdere opgaven samen komen, zoals mobiliteit, klimaatadaptatie, economie en landschap. De sleutelgebieden zijn zo grootschalig en complex, dat een integrale aanpak tussen gemeenten, regio en Rijk noodzakelijk is.

De Monitor Plancapaciteit geeft inzicht in de plancapaciteit en status van woningbouwplannen van de MRA-gemeenten. De plannen zijn ook te bekijken met de MRA-viewer Woningbouwlocaties.