Rijk en MRA tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

05-08-2019 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor een structureel voldoende betaalbaar woningaanbod. Tot 2025 kan de regio rond Amsterdam er met de inzet van het Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen. De partijen hebben afgesproken te zoeken naar zowel oplossingen voor het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad als voor voldoende investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het Rijk ondersteunt met expertise, aanpassingen in wet- en regelgeving en geld voor pilots rond bijvoorbeeld de aanpak van malafide huisjesmelkerij.

Dat staat in de Woondeal Metropoolregio Amsterdam die vrijdag 5 juli door minister Ollongren (BZK) en  burgemeester Halsema van Amsterdam, als voorzitter van de MRA, is ondertekend. Het is de laatste uit een serie van vijf woondeals die de minister heeft gesloten met de regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is.

Betaalbare woningen

De keerzijde van de populariteit van de regio Amsterdam zijn de hoge prijzen van huur- en koopwoningen. Ondanks de bouw van bijna 50.000 woningen in de afgelopen drie jaar blijven de prijzen stijgen en kunnen vooral jonge huishoudens geen betaalbaar huis vinden. Rijk en regio hebben daarom in de woondeal afgesproken zich in te zetten voor het realiseren én behouden van betaalbare woningen, ook in het middensegment. De aanstaande wetswijziging waardoor corporaties makkelijker middenhuur kunnen realiseren draagt hieraan bij.

Investeringscapaciteit woningcorporaties

Woningcorporaties in de regio staan voor de opgave jaarlijks 5.000 sociale huurwoningen te bouwen. Tegelijkertijd moet de bestaande voorraad worden verduurzaamd. Uit op 5 juli gepubliceerde cijfers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) blijkt dat met deze opgaven vooral op langere termijn ongeveer de helft van de corporaties tegen de grenzen van de investeringscapaciteit oploopt. Minister en regio werken samen met de corporaties aan oplossingen voor deze mismatch. Om de druk op de woningmarkt verder te verlichten, wil de MRA ten minste 3.000 flexwoningen realiseren. De minister ondersteunt dit met een wetswijziging die dergelijke woningen vrijstelt van de verhuurderheffing.

Rijk en regio trekken ook voor de complexe binnenstedelijke verstedelijkingsopgave met elkaar op. Uitgangspunt is dat woningbouw en bereikbaarheid hand in hand gaan. In de woondeal trekt het Rijk 2 miljoen euro uit voor de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwlocaties langs de Hoornse Lijn met de stationsgebieden Zaandam, Zaandam Kogerveld en Purmerend. Met een budget van 2,9 miljoen euro van de beide provincies is in de MRA afgelopen jaar een flexibele pool van experts gestart die kan worden ingezet om bouwplannen (versneld) uit te voeren. De minister draagt hier eenmalig 1 miljoen euro aan bij.

Pilots

In aansluiting op pilots in andere woondealregio’s rond de aanpak van malafide huisjesmelkerij start in Amsterdam een pilot voor de aanpak van ‘veelplegers’. De minister ondersteunt het experiment met een bijdrage van 500.000 euro. Voor de aanpak van woonfraude en het beter kunnen reguleren van vakantieverhuur via bijvoorbeeld AirBnB gaat de minister een wetsvoorstel indienen. De gemeente Zaanstad krijgt 500.000 euro voor pilots rond wijkvernieuwing en de ondersteuning van woningbezitters die met een stapeling aan kosten te maken hebben, bijvoorbeeld door funderingsproblemen.

Eerste stap

‘Er is heel veel aan de hand op de woningmarkt, dat vraagt om stevige actie’, zegt wethouder Lex Scholten van Diemen, voorzitter van het MRA-portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen. ‘Hier hebben we met de woondeal nu een eerste stap in gezet. We zijn blij met de erkenning, maar we moeten nu echt doorpakken.’ Wethouder Floor Bal uit Velsen is blij met het brede maatschappelijke draagvlak voor de woondeal. ‘Niet alleen van de MRA-overheden en de corporaties, maar ook van brancheorganisatie Bouwend Nederland. We zetten samen de schouders eronder. Aan gemeenten en corporaties de schone taak om de inwoners nauw te betrekken bij de uitvoering.’

Ook wethouder Thijs Kroese van Purmerend spreekt van een ‘heel mooie stap’. ‘Deze woondeal geeft ruimte om concrete maatregelen te nemen waar woningzoekenden echt iets aan hebben.’ Problematisch noemt hij het dat de grenzen van de investeringscapaciteit van woningcorporaties in zicht zijn. ‘Dat voelden we wel al aankomen en het blijkt nu ook uit het onderzoek van het WSW. Voldoende capaciteit van corporaties is echt randvoorwaardelijk als we de juiste woningen willen bouwen. Samen met het Rijk en de corporaties gaan we nu op zoek naar middelen om die capaciteit te verhogen. Dat kan bijvoorbeeld door in te grijpen in de verhuurderheffing of te zoeken naar middelen om corporaties te helpen hun woningvoorraad te verduurzamen.’

Downloads

Download hier de integrale tekst van de Woondeal MRA-BZK, Samenwerkingsagenda voor een toekomstbestendige woningmarkt.

Hier kunt u de steunbetuiging van brancheorganisatie Bouwend Nederland voor de Woondeal MRA lezen.