Metropoolregio Amsterdam stelt sleutelgebieden woningbouwopgave vast

01-02-2019 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil samen met de rijksoverheid optrekken om te voorzien in de enorme woningbouwbehoefte in de regio. De totale behoefte is 250.000 woningen tot 2040, waarvan een groot deel al moet worden gebouwd voor 2025. De bouw van zoveel woningen heeft een grote impact op de ruimte en de bereikbaarheid in de regio. Hierbij is hulp van het Rijk nodig. De ondersteuning kan betrekking hebben op capaciteit, kennis en kunde, regelgeving, bereikbaarheid en financiële middelen.

MRA-gedeputeerden en -wethouders met ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ in hun portefeuille vormen gezamenlijk het platform Ruimte van de MRA. Zij hebben negen ‘sleutelgebieden’ benoemd om richting te geven aan de gesprekken met het Rijk. Toenmalig gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland, tijdens de vaststelling van de eerste sleutelgebieden voorzitter van het MRA-platform Ruimte, is daar zeer tevreden over: “We pakken de woningbouwopgave in deze regio samen op. Het is geweldig dat iedereen zijn schouders eronder zet. Op deze manier brengen we focus aan, zodat we gericht de opgaven die samenhangen met de woningbouw op deze locaties onder de aandacht van het Rijk kunnen brengen. Dat is heel hard nodig. We willen keihard aan de slag om met deze sleutelgebieden de druk op de markt te verlichten.”

Populaire regio

Zowel nationaal als internationaal is de MRA een populaire regio. De ontwikkelingen gaan snel, waardoor de regio onder druk staat. Voorbeelden hiervan zijn de sterke groei van het aantal inwoners en banen, de snel stijgende huizenprijzen en verdringingseffecten op de woningmarkt, de groei van de economie op steeds geconcentreerdere plaatsen en de druk op de mobiliteit. De vraagstukken van de energietransitie, klimaatdoelstellingen en circulaire economie komen hier nog bij. Bij elkaar zijn deze opgaven bijzonder groot en complex.

Selectie van sleutelgebieden

Bij de selectie van sleutelgebieden is gekeken naar het belang van de woningbouwplannen op regionale en nationale schaal en naar de impact van de projecten op de omgeving. Zo moet niet alleen worden bijgedragen aan de woningbouwbehoefte, maar ook aan de versterking van de leefbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.

De sleutelgebieden zijn:

  1. Zuidwest Amsterdam-Hoofddorp
  2. Binnenstedelijk Haarlem
  3. Amstelveen Kronenburg
  4. Zaan-IJ-lob
  5. Stationsgebied Purmerend
  6. Stationsgebieden Almere
  7. IJmeer-oevers (‘Bay Area’)
  8. Stationsgebied Lelystad
  9. MediaCentrum Hilversum

Richting geven

Door een selectie van sleutelgebieden te maken, geeft de MRA richting aan de gesprekken over kwaliteit, kwantiteit en prioriteit van de beoogde woningbouw. De sleutelgebieden zijn voorzien in gemeenten met een verzorgingsfunctie voor hun omgeving. Door compacte verstedelijking in deze kernen wordt een aantrekkelijk metropolitaan landschap behouden. De kernen zijn door een fijnmazige infrastructuur met elkaar verbonden. Dit is randvoorwaardelijk voor de verdere verstedelijking en de leefbaarheid van de MRA.

Uitwerking

Nu de sleutelgebieden zijn aangewezen, worden ze de komende periode samen met de betrokken partijen verder uitgewerkt. Zo wordt onder meer gekeken naar de haalbaarheid en de risico’s en naar een investeringsstrategie. Daarnaast is afgesproken de verbinding met het landschap nadrukkelijker op te nemen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de afstemming van de woningbouwopgave in de MRA en het op gang houden van de versnelling van de woningbouwproductie.

In de periode van april tot en met december 2019 is samen met gemeenten, provincies en andere MRA-partners een nadere uitwerking van deze sleutelgebieden gemaakt. Per sleutelgebied is inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage van het sleutelgebied is aan (de agglomeratiekracht van) de MRA en wat nodig is om ontwikkelingen op een toekomstbestendige manier te bewerkstellingen (de ‘sleutels’). Diverse beleidsvelden (zoals mobiliteit) zijn betrokken geweest bij deze nadere uitwerking.

Download hier de uitwerking van de sleutelgebieden: Strategische notitie sleutelgebieden MRA.

Metropoolregio Amsterdam

De MRA is een bloeiende metropool, met meerdere kernen en een hooggewaardeerd landschap. Door de meerkernigheid onderscheidt de Metropoolregio Amsterdam zich ten opzichte van andere metropolen wereldwijd. De MRA telt 2,4 miljoen inwoners en is een vestigingsplaats voor lokale, nationale en internationale bedrijven en een trekpleister voor bezoekers uit binnen- en buitenland. De MRA koestert de kernen, verspreid over 32 gemeenten, de fijnmazigheid, het landschap en de leefbaarheid.