Programma

Toerisme en recreatie

Bezoekers zijn belangrijk voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Voor de economie en de ondernemers in de horeca en de toeristische sector, maar indirect ook voor het verbeteren van het openbaar vervoer, culturele instellingen en het winkelaanbod. Vertaald naar werkgelegenheid hebben meer dan 150.000 mensen in de MRA hun baan te danken aan bezoekers. Daarnaast groeit het aantal inwoners in de MRA hard en daarmee de behoefte aan recreatieve voorzieningen.  We hebben oog voor de economische maar ook voor de sociaal-maatschappelijke en ecologische effecten van de verwachte groei.

Reden dus om op toeristisch en recreatief gebied de handen ineen te slaan. De MRA-samenwerking richt zich niet alleen op het faciliteren en stimuleren van het toeristisch (en zakelijk) en recreatief bezoek aan en in de metropoolregio, maar ook op het borgen van een goede balans tussen bewoners, bezoekers en bedrijven. Het wordt de laatste jaren immers steeds drukker in bepaalde gebieden in de MRA. Primair het centrum van Amsterdam, maar op gezette tijden ook op bijvoorbeeld de Zaanse Schans, het eiland Marken en in het centrum van Volendam. Spreiding van bezoekers in ruimte en tijd is daarom essentieel. Het betrekken van inwoners en het borgen van de leefkwaliteit met oog voor de draagkracht is cruciaal. En aandacht voor duurzaamheid is daarbij steeds een belangrijke randvoorwaarde. Veel van de activiteiten die de samenwerkende overheden ondernemen zijn daarom gericht op het groter maken van de stad Amsterdam. Hiertoe zet de regio met name in op marketing en promotie, het vergroten van de mobiliteit van bezoekers en het aanjagen van gebiedversterkende accommodatie & attractie ontwikkeling in de regio. Zie de uitzending van MRA Actueel over toerisme.

In 2019 is de Engelstalige gids ‘How to develop a hotel in the Metropolitan Region Amsterdam’ uitgegeven. Deze gids neemt de hotelontwikkelaar en –exploitant mee in het ontwikkelproces en informeert hen aan de hand van 32 kansenkaarten over kansrijke ontwikkellocaties in de MRA.

In 2022 is een MRA-breed onderzoek uitgevoerd naar ontwikkelperspectief in de MRA. Zie Ontwikkelperspectief-recreatie-en-toerisme-MRA.pdf. Daarin ook kaarten met relevante data over toeristische en recreatieve omvang en draagkracht per deelregio’s en gemeentes. Het rapport Toerisme MRA 2020-2021 laat de impact van de coronapandemie zien.

In 2024 is de Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 herijkt. In deze strategie zijn de gezamenlijke vertrekpunten, ambitie, doelstellingen en actielijnen verwoord. De overheden in de regio onderstrepen daarmee het belang van samenwerking en afstemming op het gebied van toerisme en recreatie.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

De samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie is onderdeel van de economische en ruimtelijke samenwerking in de MRA. Bestuurlijke besluitvorming over het onderwerp vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg Economie van de MRA. Ambtelijk is de regionale afstemming georganiseerd via de Werkgroep Toerisme en recreatie in de MRA.

In de toeristische en recreatieve samenwerking wordt ook nauw samengewerkt met niet-overheden. amsterdam&partners speelt als opdrachtnemer van veel activiteiten in het toeristisch dossier een belangrijke rol, evenals andere toeristische organisaties. Daarnaast wordt ook veel samengewerkt met ondernemers (bijvoorbeeld de openbaar vervoersbedrijven) en brancheorganisaties waaronder KHN, MKB, RECRON.

Downloads themaboeken ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’