Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Ondersteuning voor MRA-gemeenten bij realiseren ambities duurzaamheid

12-01-2024 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie#mobiliteit#ruimte

De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zetten stevig in op duurzaamheid. Of het nu gaat om toekomstbestendig bouwen, om circulaire inkoop of om duurzame mobiliteit: de ambities die zijn opgenomen in de MRA Agenda zijn groot. Op alle onderdelen wordt vooruitgang geboekt, maar er blijken ook knelpunten te zijn in de uitvoering. Een gebrek aan capaciteit binnen gemeenten is misschien wel het belangrijkste knelpunt. De MRA heeft een hulpaanbod beschikbaar.

De bestuurlijke trekkers van het MRA-programma Circulaire Economie zijn wethouder Floor Gordon van Amstelveen en wethouder Robbert Berkhout van Haarlem. In een brief wijzen zij hun collega-bestuurders in de regio op het hulpaanbod van de MRA.

Concreet aanbod

  • Vanuit het programma Circulair Inkopen en Opdrachtgeven (CIO) is een pool met CIO-experts gevormd, waarop gemeenten en provincies een beroep kunnen doen. In de praktijk gebeurt dat echter nog maar mondjesmaat. Meer informatie voor gemeenten is verkrijgbaar bij Milan Bijl (milan@hang10.company).

  • Vanuit de Green Deal Fiets kunnen gemeenten via Breikers (een partner in de MRA Green Deal Fiets) een kosteloos en goed onderbouwd advies krijgen over de manier waarop zij hun arbeidsvoorwaarden zo kunnen aanpassen, dat meer ambtenaren op de fiets naar het werk komen. Het projectteam Green Deal Fiets kan gemeenten daarnaast adviseren bij het aanleggen van een  fietsservicepunt in hun gemeente en bij het vormgeven van een gerichte aanpak om via fietsstimulering een sociale en economische impuls te geven in een kwetsbare wijk. Meer informatie bij Frans Hasselaar (f.hasselaar@vervoerregio.nl).

  • Vanuit de Green Deal Houtbouw kan het programmateam Houtbouw MRA gemeenten en provincies in de MRA onder meer ondersteunen met informatie over de regelingen die in de publieke sector beschikbaar zijn om houtbouw- en biobased-projecten te stimuleren, met juridisch advies op maat, met speciale kennissessies of cursussen en met advies over methoden om houtbouw betaalbaar en haalbaar te maken. Meer informatie bij Bob van der Zande (bob@balthasar.nl).

  • Vanuit de Green Deal Circulair Textiel kan de MRA-grondstoffenregisseur gemeenten adviseren over de mogelijkheden om de textielinzameling te verbeteren en om de huidige en toekomstige contracten te optimaliseren door middel van samenwerking. Er zijn veel voorbeelden, mogelijkheden en ook laagdrempelige initiatieven waarmee gemeenten kunnen bijdragen aan de regionale doelen op circulair textiel. Meer informatie bij Marten Boels (martenboels@iprnormag.nl).

  • Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen is opgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers van bouwbedrijven en ontwikkelaars om het tempo van de verduurzaming van de woningbouwproductie te versnellen. Vanuit het platform van de betrokken partijen is expertise beschikbaar die regionale overheden kan helpen om duurzamer te kunnen bouwen zonder dat de snelheid van de woningbouw hieronder lijdt. Meer informatie bij Stan van den Berg (stan.van.den.berg@noord-holland.nl).

  • Vanuit de programmalijn circulaire gebiedsontwikkeling kan hulp worden geboden aan gemeenten en provincies bij het integreren van circulariteit op gebouw- en gebiedsniveau. Relevant daarbij is ook een tool die wordt ontwikkeld die de ruimtelijke impact en samenhang van verschillende duurzaamheidsthema’s (gebaseerd op het Convenant Toekomstbestendig Bouwen) inzichtelijk maakt. Ambtenaren van MRA-overheden kunnen zich in 2024 aanmelden voor een koppelkans-trainingsmodule die bedoeld is om hen te assisteren bij en inspireren tot het maken van integrale duurzame afwegingen in gebiedsontwikkelingen. Meer informatie bij Merel Stolker (merel@c-creators.org).

Hulp bij brede welvaart en GasTerug

Naast deze bestuurlijke duurzaamheidsafspraken kan de MRA ook behulpzaam zijn bij het toepassen van brede welvaart als afwegingskader en de inzet van het Actienetwerk GasTerug.

  • Om in de gemeenten en provincies van de MRA tot beter onderbouwde en meer afgewogen keuzes te komen, rekening houdend met economische, sociale en ecologische belangen en met belangen van toekomstige generaties en mensen elders, is de handreiking brede welvaart opgesteld. Dat is – in opdracht van de gemeente Haarlem – gedaan door MRA Traineepool 7 op basis van het analysekader van prof. dr. Henri de Groot.
     
  • Vanuit het Actienetwerk GasTerug zijn de afgelopen tijd verschillende tools en activiteiten ontwikkeld om energie te besparen. Het actienetwerk is beschikbaar om MRA-overheden te helpen bij het gebruik van deze tools, het aansluiten bij lopende activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten of het vormen van coalities. Meer informatie bij Edwin Oskam (e.oskam@amsterdam.nl).