Kennisbank Metropolitaan Landschap

Documenten

Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek

De klimaatverandering en verstedelijking hebben negatieve effecten op natuur, landbouw, economie en leefbaarheid. Zonder ingrijpen dreigt een tekort aan voldoende schoon (drink)water, is er grote kans op ondergelopen woningen en blijvende natuurschade. Dat is de conclusie van een onderzoek over mogelijkheden om de Heuvelrug Gooi en Vechtstreek toekomstbestendig te maken. Zeven opdrachtgevers, waaronder de Metropoolregio Amsterdam, namen het initiatief voor het ontwerpend onderzoek.

  • Eindrapport van het Ontwerpend onderzoek en handelingsperspectief Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtreek (H+N+S en HydroLogic & samenwerkende opdrachtgevers) – juni 2023.
  • Hoofdlijn uitkomsten van het ontwerpend onderzoek (samenwerkende opdrachtgevers) – juni 2023
  • Nieuwsbericht. Onderzoekers: ingrijpen noodzakelijk voor balans water- en landgebruik in Heuvelrug Gooi en Vechtstreek – september 2023

Ruimtelijke verkenning naar de impact van de energietransitie op het landschap (2022)

De energietransitie heeft een grote impact op het landschap in de MRA. Naast windmolens en zonnevelden geldt dit ook voor alle bijkomende infrastructuur, zoals hoogspanningslijnen en transformatorstations. De impact van deze bouwstenen staat centraal in de ruimtelijke verkenning die in opdracht van de MRA is uitgevoerd door bureau Land ID. Eindrapport van 20 mei 2022.

Checklist ruimtelijke aandachtspunten impact infrastructuur energietransitie (2022)

De resultaten van de verkenning over de impact van de energietransitie op het landschap zijn vertaald naar een checklist met fysieke/ruimtelijke aandachtspunten vanuit landschappelijk perspectief en aandachtspunten voor het proces en de financiering.

Financieringsmogelijkheden MRA-landschapsopgaven (2021)

In opdracht van de MRA bracht Bureau BUITEN bestaande en nieuwe kansrijke financieringsmogelijkheden voor de MRA-landschapsopgaven tot 2040 in kaart. Het gaat onder andere om ontschotting van reguliere geldstromen en concretisering van aanvullende bekostigingsmogelijkheden. De opgaven en financieringsperspectieven verschillen per deelregio. De eindrapportage bevat aanbevelingen die in expertsessies breder zijn onderschreven.

VERSTEDELIJKINGSSTRATEGIE (2021)

In de Verstedelijkingsstrategie, die eind 2021 is vastgesteld, staat dat de MRA functies en kwaliteiten van het landschap wil versterken. Dat betekent gebieden met bijzondere landschappelijke waarden koesteren en waar nodig van een kwaliteitsimpuls voorzien. Met groene zones voor landschappelijke verbindingen en een toegankelijke recreatieve structuur waar het landschap te ‘beleven’ is.

MANIFEST – Sterke steden hebben sterke landschappen nodig (2021)

Portefeuillehouders landschap van de MRA pleiten in dit manifest voor herstel en behoud van landschappen in samenhang met de verstedelijking in de regio.

KANSENKAART – Sterke steden hebben sterke landschappen (2020)

MUST stedenbouw inventariseerde en analyseerde de staat van het landschap van de Metropoolregio Amsterdam. Het resultaat is een kansenkaart met een overzicht van de grootste kwaliteiten van het landschap en de grootste kansen voor de toekomst. De kansenkaart MRA Landschap borduurt voort op de studie INTENS, uitgevoerd in opdracht van de MRA.

INTENS – De toekomst van het MRA landschap (2019)

Door alle ruimtelijke uitdagingen wordt de toekomst van het landschap in de metropoolregio Amsterdam INTENS. Een intensieve stad kan niet zonder een excellent buitengebied. Tijdens het festival We Make The City organiseerde Vereniging Deltametropool in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het symposium INTENS. Het resultaat is een pamflet en diverse achterliggend documenten.

Terugkijken

Documentaire Veranderend landschap door de eeuwen heen

Opeenvolgende innovaties en nieuwe economische verdienmodellen hebben het landschap in Metropoolregio Amsterdam gevormd. In opdracht van de MRA maakte MuseumTV een documentaire over deze geschiedenis. Leidraad voor het verhaal is het narratief dat architectuurhistoricus Marinke Steenhuis schreef in het kader van INTENS.

Metropoolregio Actueel over landschap en klimaatadaptatie

Welke rol speelt het landschap voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat? Wat kan landschap betekenen in een klimaatadaptieve MRA en welke aanpassingen zijn nodig in bebouwd gebied? Daarover sprak presentator Marijke Roskam o.a. met Esther Rommel gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en voorzitter van het MRA-portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap in de uitzending van 18 mei 2021.