Portefeuillehoudersoverleg

Metropolitaan Landschap

Het typisch Hollandse landschap is een belangrijk visitekaartje van de Metropoolregio Amsterdam. Behoud en ontwikkeling van de unieke groenblauwe structuur vormt dan ook een belangrijk speerpunt van de regionale samenwerking.

De metropoolregio kent een unieke afwisseling van land en water. Wat opvalt, is de diversiteit, de verweving van stad en land en de cultuurhistorische- en ecologische waarden. Bijzonder is dat de meeslepende eeuwenlange geschiedenis veelal nog steeds zichtbaar is. Opmerkelijk is eveneens dat voortdurend nieuwe elementen aan het landschap worden toegevoegd, neem de aanleg van natuurparadijs de Marker Wadden in het Markermeer.

De MRA beseft dat een goed leefklimaat steeds belangrijker wordt om internationaal concurrerend te blijven. Met de grote diversiteit aan bijzondere landschappen heeft de regio een waardevolle troef in handen. Een troef die alleen waarde houdt als overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven deze koesteren en er in blijven investeren.

Drie sporen

Bovenstaande wordt onderzocht en uitgewerkt langs drie samenhangende en parallel lopende sporen:

1) Het duiden van betekenis van het landschap;
2) De confrontatie van ruimtelijke opgaven op de landschappelijke waarden;
3) Het realiseren van een investeringsprogramma voor het landschap.

Acties

Uit deze drie sporen vloeien acties voort om het landschap te behouden en te versterken, evenals een voorstel voor structurele afspraken over de financiering. De inzet richt zich nadrukkelijk in op een intensievere samenwerking met andere ruimtelijke opgaven binnen de MRA. Dat gebeurt vanuit lopende projecten en initiatieven, met de daarbij behorende structuren. Waar relevant wordt verwezen naar de actiepunten in de MRA Agenda.

Werkwijze

Het Portefeuillehouderoverleg Metropolitaan Landschap richt zich op behoud, beheer en ontwikkeling van de unieke groenblauwe structuur van de Metropoolregio Amsterdam.

Leden

Naam Organisatie
Esther Rommel (voorzitter) Provincie Noord-Holland
Marieke van Doorninck Deelregio Amsterdam
Bart Heller Deelregio Gooi en Vechtstreek
Joyce Langenacker Deelregio Amstelland-Meerlanden
Mariëtte Sedee Deelregio Amstelland-Meerlanden
Sebastian Dinjens Deelregio IJmond
Matthijs Sikkes-van den Berg Deelregio Gooi en Vechtstreek
Nicole Mulder Deelregio Zuid-Kennemerland
Astrid van de Weijenberg Deelregio Zaanstreek-Waterland
Wessel Breunesse Deelregio Zaanstreek-Waterland
Jan de Reus Provincie Flevoland
Luc Baaten Deelregio Almere-Lelystad
Klazien Hartog Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Jan Hoek (agendalid) Deelregio Almere-Lelystad

Secretaris

Birte Querl

06 - 29 45 92 98

Aankomende overleggen