Portefeuillehoudersoverleg

Metropolitaan Landschap

Het typisch Hollandse landschap is een belangrijk visitekaartje van de Metropoolregio Amsterdam. Behoud en ontwikkeling van de unieke groenblauwe structuur vormt dan ook een belangrijk speerpunt van de regionale samenwerking.

De metropoolregio kent een unieke afwisseling van land en water. Wat opvalt, is de diversiteit, de verweving van stad en land en de cultuurhistorische- en ecologische waarden. Bijzonder is dat de meeslepende eeuwenlange geschiedenis veelal nog steeds zichtbaar is. Opmerkelijk is eveneens dat voortdurend nieuwe elementen aan het landschap worden toegevoegd, neem de aanleg van natuurparadijs de Marker Wadden in het Markermeer.

De MRA beseft dat een goed leefklimaat steeds belangrijker wordt om internationaal concurrerend te blijven. Met de grote diversiteit aan bijzondere landschappen heeft de regio een waardevolle troef in handen. Een troef die alleen waarde houdt als overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven deze koesteren en er in blijven investeren.

Met het plan van aanpak, getiteld ‘Het metropolitane landschap als strategische opgave’, wordt geanticipeerd op actuele ruimtelijke uitdagingen. Het plan maakt duidelijk dat een louter planologische insteek tekortschiet om de kwaliteit en de waarde van het metropolitane landschap te behouden  Een integrale benadering en een nieuwe financieringsstrategie zijn noodzakelijk.

Drie sporen

Bovenstaande wordt onderzocht en uitgewerkt langs drie samenhangende en parallel lopende sporen:

1) Het duiden van betekenis van het landschap;
2) De confrontatie van ruimtelijke opgaven op de landschappelijke waarden;
3) Het realiseren van een investeringsprogramma voor het landschap.

Acties

Uit deze drie sporen vloeien acties voort om het landschap te behouden en te versterken, evenals een voorstel voor structurele afspraken over de financiering. De inzet richt zich nadrukkelijk in op een intensievere samenwerking met andere ruimtelijke opgaven binnen de MRA. Dat gebeurt vanuit lopende projecten en initiatieven, met de daarbij behorende structuren. Waar relevant wordt verwezen naar de actiepunten in de MRA Agenda.

De brochure ‘Kwaliteitsbeeld en nieuwe opgaven voor het MRA-landschap’ bevat een set van principes en spelregels om het landschap aan vitaliteit te laten winnen en voor te bereiden op de toekomst. De publicatie biedt concrete handvatten om daadwerkelijk aan de slag gaan met de verbeteren van kwaliteit van het landschap.

Website en nieuwsbrief

MRA Landschap heeft een eigen website: mralandschap.nl >>

Een nieuwsbrief bericht over actuele ontwikkelingen: aanmelden >>

Werkwijze

Het Portefeuillehouderoverleg Metropolitaan Landschap richt zich op behoud, beheer en ontwikkeling van de unieke groenblauwe structuur van de Metropoolregio Amsterdam.

Leden

Naam Organisatie
Esther Rommel (voorzitter) Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Marieke van Doorninck Wethouder gemeente Amsterdam
Jan Kastje Deelregio Gooi en Vechtstreek
Joyce Langenacker Deelregio Amstelland-Meerlanden
Sebastian Dinjens Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest
Nicole Mulder Deelregio Zuid-Kennemerland
Mariëtte Sedee Wethouder gemeente Haarlemmermeer
Lieke Sievers Burgemeester Edam-Volendam, Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW)
Sanna Munnikendam Zaanstad en Oostzaan
Ed Rentenaar Lelystad, Stuurgroep Markermeer-IJmeer
Harold Hofstra Gedeputeerde provincie Flevoland
Jan Hoek (agendalid) Wethouder gemeente Almere

Secretaris

Marijn Bos

023 - 514 40 75

Aankomende overleggen

03 jun

MRA BO Mobiliteit

14:30 - 16:30

LocatieMRA Bureau, Zuidas

Aanvang14:30

Eindtijd16:30

Voorzitter-

04 jun

MRA BO Ruimte

14:30 - 16:30

LocatieMRA Bureau, Zuidas

Aanvang14:30

Eindtijd16:30

VoorzitterCees Loggen

05 jun

MRA BO Economie

15:00 - 17:00

LocatieMRA Bureau, Zuidas

Aanvang15:00

Eindtijd17:00

VoorzitterVictor Everhardt

09 jun

MRA AO Ruimte

14:30 - 16:30

LocatieMRA Bureau, Zuidas

Aanvang14:30

Eindtijd16:30

VoorzitterDavid Quarles van Ufford