Portefeuillehoudersoverleg

Metropolitaan Landschap

Sterke steden hebben sterke landschappen

Weinig metropolen ter wereld kennen zo’n verscheidenheid aan landschappen op relatief kleine afstand als de Metropoolregio Amsterdam. Met die grote diversiteit heeft de regio een waardevolle troef in handen. Een troef die alleen waarde houdt als overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven deze koesteren en erin blijven investeren. Dat vraagt om regionale samenwerking.

Een sterk stedelijk gebied als de MRA heeft de kracht van haar landschappen nodig om toekomstbestendig, aantrekkelijk en vitaal te blijven. Steden kunnen alleen goed functioneren bij een goed ingericht en bereikbaar buitengebied. Versterking van landschap gekoppeld aan biodiversiteit, klimaatadaptief vermogen en meer ruimte voor recreatie verbetert de kwaliteit van de leefomgeving.

Activiteiten

Met diverse projecten en activiteiten uit ons jaarplan geven we invulling aan de drie doelen van uitvoeringslijn 2.3 Landschap uit de MRA Agenda 2020-2024. Daarbij sluiten we ook aan op de Verstedelijkingsstrategie die begin 2022 wordt vastgesteld.

Landschapsinclusieve ontwikkeling

Bij gebiedsgerichte uitwerkingen van de Verstedelijkingsstrategie zorgen we dat het perspectief landschap op het netvlies blijft. Op basis van de Kansenkaart MRA Landschap leggen we de focus op kansrijke en urgente gebieden.

Aanpak prioritaire investeringsopgaven in het landschap

In 2021 is een onderzoek gedaan naar kansrijke financieringsinstrumenten voor de landschapsopgaven in de MRA. De aanbevelingen in het rapport gaan we verder uitwerken.

Verbeteren governancestructuur

We versterken de samenwerking met andere MRA-programma’s en zorgen voor goede afstemming met provincies Noord-Holland en Flevoland.

Verstedelijkingsstrategie

In de Verstedelijkingsstrategie staat dat de MRA functies en kwaliteiten van het landschap wil versterken. Dit betekent dat we gebieden met bijzondere landschappelijke waarden koesteren en waar nodig van een kwaliteitsimpuls voorzien. Andere landschappen gaan we versterken. Door te zorgen voor groene zones tussen grotere groengebieden ontstaan landschappelijke verbindingen met een menging van functies. Ook is een toegankelijke en goed bereikbare recreatieve structuur van belang waar het landschap te ‘beleven’ is, van voordeur tot buitengebied. Daarbij houden we rekening met de groei van de bevolking en van de recreatiebehoefte.

Werkwijze

In het programma Metropolitaan Landschap werken gemeenten, provincies en waterschappen nauw samen. We initiëren projecten in samenwerking met MRA-overheden en externe partners. Daarnaast doen we onderzoek waarmee we kennis vergaren die alle MRA-partners kunnen gebruiken bij het werken aan de landschapsopgaven. Een actueel voorbeeld is ons onderzoek naar de impact van het energiesysteem op het landschap.

Het portefeuillehoudersoverleg (PHO) Metropolitaan Landschap is opdrachtgever. De kwartaalbijeenkomsten van het PHO worden voorbereid door de ambtelijke projectgroep. Het PHO is tevens een belangrijke plek waar de partners ervaringen en kennis delen.

Kijk hier voor meer informatie over het programma Metropolitaan Landschap en de deelregio’s.

Leden

Naam Organisatie
Esther Rommel (voorzitter) Provincie Noord-Holland
Reinier van Dantzig Deelregio Amsterdam
Joyce Langenacker Deelregio Amstelland-Meerlanden
Jurgen Nobel Deelregio Amstelland-Meerlanden
Sander Smeets Deelregio IJmond
Geert-Jan Hendriks Deelregio Gooi en Vechtstreek
Eveline Stam Deelregio Zuid-Kennemerland
Astrid van de Weijenberg Deelregio Zaanstreek-Waterland
Wessel Breunesse Deelregio Zaanstreek-Waterland
Jan de Reus Provincie Flevoland
Jesse Luijendijk Deelregio Almere-Lelystad
Sjaak Kruis Deelregio Almere-Lelystad
Klazien Hartog Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Secretaris

Birte Querl

06 - 29 45 92 98

Aankomende overleggen

29 sep

Algemene Vergadering MRA

10:00 - 11:30

LocatieMRA Bureau

Aanvang10:00

Eindtijd11:30

VoorzitterJos Wienen

06 okt

MRA Bestuur

09:30 - 10:30

LocatieMRA Bureau

Aanvang09:30

Eindtijd10:30

VoorzitterFemke Halsema

12 okt

BO Mobiliteit

13:00 - 15:00

Locatie-

Aanvang13:00

Eindtijd15:00

Voorzitter-

12 okt

BO Ruimte

10:00 - 12:00

LocatieMRA Bureau

Aanvang10:00

Eindtijd12:00

Voorzitter-