Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

MRA in brief aan ministers: ‘Versnelling woningbouw vraagt meer samenhang met mobiliteit, energie, klimaat en landschap’

16-06-2022 Nieuws #bouwen en wonen#duurzaamheid#economie#landschap#mobiliteit#ruimte

De rijksoverheid moet bij het beschikbaar stellen van geld voor het versnellen van de woningbouw meer oog hebben voor de samenhang met mobiliteit, energie, klimaat, natuur en landschap. Eerdere financiële bijdragen van het Rijk waren gericht op concrete sectorale projecten, waarmee de versnelling van de woningbouw goed van start is gegaan. Maar voor het vervolg voldoet deze ‘verkokerde aanpak’ niet meer. Een ‘integrale en programmatische aanpak’ is nodig om de woningnood echt te kunnen oplossen. Daarvoor pleiten de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in een brief aan minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge  en minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers.

De brief is namens de 33 MRA-deelnemers ondertekend door gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland, voorzitter van het MRA-platform Ruimte, en gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland, voorzitter van het MRA-platform Mobiliteit.

Verantwoordelijkheid MRA in woningbouwopgave

De gedeputeerden schrijven zich te realiseren dat de MRA een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de landelijke woningbouwopgave. Vóór 2030 kunnen in de MRA 175.000 woningen worden gebouwd. Maar het gaat niet alleen om stenen stapelen. Bij die woningen horen voorzieningen en werkgelegenheid. De infrastructuur voor mobiliteit, maar ook voor energie, klimaat en groen moet op orde zijn. Er wordt immers niet alleen gebouwd aan woningen, maar aan complete steden en samenlevingen. Er zit een grens aan de woningbouwopgave als deze randvoorwaarden niet worden ingevuld.

Op korte termijn wordt de woningbouwopgave bedreigd door belemmeringen, zoals stikstof en de geluidsnormen van Schiphol. De woningbouwopgave is niet alleen groot, maar vooral ook complex, stellen Loggen en De Reus vast. ‘De problematiek rondom stikstof belemmert overal in Nederland de woningbouwopgave. Hetzelfde geldt voor de bodem/wateropgave en energie. De onzekerheid die dit meebrengt, maakt dat een projectgestuurde aanpak niet meer voldoet. De MRA pleit daarom voor een integrale en programmatische aanpak om de woningbouwopgave in samenhang met de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Voor nu en voor de lange termijn.’

Regierol van Rijk: integrale en gezamenlijke aanpak in plaats van sectoraal

Het nieuwe kabinet heeft op alle ruimtelijke opgaven diverse sectorale programma’s gepresenteerd, met een veelheid aan overleggen en divers verantwoordelijkheden. Wil het Rijk de woningbouwopgave daadwerkelijk realiseren, dan zal de rijksoverheid, gezamenlijk met de regio, de regie moeten pakken. Dit is vorig jaar nog afgesproken en verwoord in het MRA Verstedelijkingsconcept, dat door zowel de MRA als het Rijk is onderschreven.

‘Om te komen tot een uitvoering van de afspraken is flexibiliteit, een integrale aanpak en een regierol van het Rijk nodig om versnippering en een vertraagde sectorale benadering te voorkomen’, is de boodschap aan de bewindslieden. De MRA wil hierover met de ministers concrete afspraken maken in integrale overleggen, zoals het BO Leefomgeving en het BO MIRT.

Afspraken maken

De enige route die de MRA ziet om binnen de gestelde tijd de gezamenlijke ambities te kunnen waarmaken, is door als Rijk en regio samen op te trekken in de tweede tranche van de versnellingsafspraken. ‘Een programmatische gebiedsgerichte financiering in combinatie met een glasheldere prestatieafspraak over het aantal te bouwen woningen per jaar in onze regio zorgt voor wendbaarheid, flexibiliteit en afrekenbaarheid.’ Deze aanpak bestaat al voor het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, waarvoor alle investeringen en maatregelen voor mobiliteit in kaart zijn gebracht. Dit programma is een onderdeel van de MRA Verstedelijkingsstrategie en kan eenvoudig worden uitgebreid, schrijven de gedeputeerden aan de ministers.

De MRA wil hierover afspraken maken tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving, dat plaatsvindt op maandag 20 juni.

Lees hier de volledige brief van de MRA aan de ministers De Jonge en Harbers.