Miljoenen voor Amsterdam Wetlands

03-02-2020 Nieuws #landschap

Meer natuur, het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en nieuwe landbouwmethoden in agrarische gebieden. Dit zijn enkele van de projecten die dit jaar gaan starten in Amsterdam Wetlands. De provincie Noord-Holland stelt hier 4 miljoen euro voor beschikbaar. Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) levert een financiële bijdrage.

Amsterdam Wetlands bestaat onder meer uit Ilperveld en Wormer- en Jisperveld. In Ilperveld kan direct worden begonnen met experimenten om veen te laten groeien. Momenteel vinden deze experimenten nog plaats in een laboratorium en de resultaten daarvan zijn positief. In samenwerking met Landschap Noord-Holland wordt bekeken of het in de praktijk in een groot gebied ook succesvol is.

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Bodemdaling: ‘Heel goed dat we in dit gebied aan de slag kunnen met onder andere bodemdaling en het verbeteren van de biodiversiteit. Door samen met alle betrokken partijen meerdere uitdagingen tegelijkertijd aan te pakken, komen we dichterbij oplossingen.’

Samenwerking

De afgelopen jaren werkte de provincie Noord-Holland samen met LNV, het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, LTO, agrarische natuurvereniging Water Land & Dijken, verschillende gemeenten in het gebied zoals Waterland, Amsterdam, Zaanstad en Alkmaar en de terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer om tot breed afgestemde afspraken te komen.

Overkoepelende samenwerking blijft bestaan om te zorgen dat de partners van de projecten leren. Door veel te testen en leren door te doen, kunnen successen later worden toegepast in andere gebieden.

Op den duur starten ook projecten waar nu nog niet alle partners het eens over zijn. Uitdagingen waar nog verder over gesproken moet worden, gaan over de afname van CO2 en de vraag hoe nat gebieden moeten zijn om bodemdaling te stoppen en natuur te creëren.

Over Amsterdam Wetlands

Amsterdam Wetlands is de naam van het project waarmee een toekomstschets wordt gerealiseerd voor het Nationaal Landschap Laag Holland. Dit is een deltagebied van internationale allure, met 12.000 hectare natuur in een polder- en moerasland in het noorden van de Metropoolregio Amsterdam. Het doel van het project is de ontwikkeling van één groot aaneengesloten natuurgebied met goed afgestemd water- en natuurbeheer en slimme recreatiemogelijkheden.