Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Miljoenen van het Rijk voor verbeteren leefbaarheid in MRA

09-02-2024 Nieuws #economie#landschap#ruimte

De rijksoverheid stelt € 40 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het geld is door het kabinet beschikbaar gesteld via de zogenoemde Regio Deals. Rijk en regio werken daarmee samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin. De helft van de bijdrage is voor projecten in Amsterdam Zuidoost, de andere helft voor de MRA West.

Bij het sluiten van een Regio Deal komen regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering.

Binnen de MRA zijn er grote verschillen in ‘brede welvaart’. Met veel van de 2,6 miljoen inwoners van de regio gaat het goed, maar tegelijkertijd leven veel inwoners in ongezonde en kwetsbare omstandigheden. De regio is uit balans.

MRA West

Vooral op het gebied van milieukwaliteit, gezondheid, inkomen en woontevredenheid blijft de MRA West achter op andere regio’s. De problemen versterken elkaar in negatieve zin: een persoon met een laag inkomen ervaart eerder stress en eenzaamheid, woont in een wijk met minder groen en voorzieningen, ervaart meer milieuproblemen en heeft minder mogelijkheden om in het groen te ontspannen en anderen te ontmoeten. In de MRA West speelt dit vooral in wijken van de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Zandvoort. In het voorstel voor een Regio Deal is een aanpak gepresenteerd die de brede welvaart van huidige en toekomstige generaties verbetert.

Amsterdam Zuidoost

Amsterdam Zuidoost is een stadsdeel met meer dan 170 nationaliteiten en een relatief jonge bevolking. De komende jaren wordt een forse groei verwacht van het aantal inwoners. Hier is sprake van een opeenstapeling van achterstanden, van schooluitval en werkloosheid tot gezondheidsproblemen en gevoelens van onveiligheid. Om de achterstandspositie te verkleinen, is een aanpak voor de lange termijn uitgewerkt.

Vijfde en zesde ronde Regio Deals

In totaal zijn in deze vijfde ronde van de Regio Deals 22 aanvragen gehonoreerd voor ruim € 387 miljoen. De 22 geselecteerde voorstellen vormen een mix tussen plattelandsgebieden, stedelijke omgeving, Caribisch Nederland en regio’s aan de grens. De voorstellen worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals, in de vorm van convenanten.

De zesde ronde van de Regio Deals volgt naar verwachting later dit jaar.