Woonagenda Noord-Holland: meer betaalbare en duurzame woningen

09-04-2020 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De komende jaren moeten veel betaalbare en duurzame woningen beschikbaar komen in de provincie Noord-Holland. Om deze ambitie waar te maken, gaat de provincie gemeenten ‘met raad en daad’ bijstaan. Dat staat in de Woonagenda van de provincie, die is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten.

De coronacrisis is nog volop gaande op het moment dat de Woonagenda is vastgesteld en de gevolgen van de crisis zijn nog nauwelijks te overzien, zegt gedeputeerde Cees Loggen in het voorwoord van de agenda. ‘Wat we wel weten, is dat de woningnood al een aantal jaar ongekend hoog is. Bovendien staat de woningbouw door onder andere PFAS en stikstof al lange tijd onder druk.’ Het aanjagen van de woningbouwproductie heeft daarom prioriteit.

Bouwambassadeur

Vooral in de Noord-Hollandse gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de druk op de woningmarkt groot, maar ook in andere regio’s van de provincie moeten snel nieuwe woningen komen. Noord-Holland heeft veel potentiële bouwlocaties (zoals de planviewer woningbouwlocaties MRA laat zien), maar daar kunnen niet zomaar woningen komen. De provincie helpt daarom gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties door kennis, geld of capaciteit aan te bieden. Voor gemeenten in de MRA verlopen aanvragen voor bijvoorbeeld subsidies in samenwerking met het Team Bouwen en Wonen van de MRA, waar de provincie Noord-Holland deel van uitmaakt. Ook komt er een ‘bouwambassadeur’ die gaat helpen met de versnelling van de woningbouw.

Versterken polycentrisch karakter MRA

De provincie ziet vooral kansen voor woningbouw op plekken die al goed bereikbaar zijn en waar voorzieningen in de buurt zijn. In de Metropoolregio Amsterdam zet de provincie in op het versterken van het ‘polycentrische’ karakter van de MRA, onder meer door grootschalige gebiedsontwikkeling in de MRA-sleutelgebieden. De woningen moeten zo veel mogelijk aansluiten op de vraag van verschillende doelgroepen. Daarnaast wordt ingezet op het verduurzamen van de woningvoorraad en op hergebruik van bouwmaterialen. Ook moet zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de gevolgen van klimaatverandering.

Woonakkoorden

De Woonagenda wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten van Noord-Holland. Wanneer de Woonagenda definitief is, kunnen gemeenten afspraken over ambities, locaties en projecten vastleggen in woonakkoorden. Omdat de regio’s zelf bepalen op welk (regionaal) niveau zij afspraken willen maken, wordt door de diverse deelregio’s in de MRA nog bekeken of er ook een MRA-woonakkoord komt, of dat bijvoorbeeld generieke MRA-afspraken in de verschillende deel-regionale woonakkoorden terugkomen. De woonakkoorden worden in 2020 gesloten.

In deze video geeft gedeputeerde Cees Loggen een toelichting op de Woonagenda van de provincie Noord-Holland:

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze