Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Sleutelgebieden woningbouwopgave

Negen sleutelgebieden met metropolitane impact

De Metropoolregio Amsterdam wil samen met de rijksoverheid optrekken om te voorzien in de enorme woningbouwbehoefte in de regio. In de huidige prognose (2019) voorzien we dat we tot 2040 circa 250.000 extra woningen nodig hebben om de groeiende bevolking onderdak te kunnen bieden. De vraagstukken rondom de bouwopgave, zoals de stijgende huizenprijzen, sterke (en geconcentreerde) economische groei, het open houden van het metropolitane landschap en de toenemende druk op de mobiliteit, zijn groot en complex. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen de gemeenten, deelregio’s in de MRA en de provincies Noord-Holland en Flevoland. Commitment en ondersteuning vanuit het Rijk zijn daarbij cruciaal om doorbraken te realiseren.

Deze (boven)regionale opgaven komen samen in een aantal gebiedsontwikkelingen, waar samenwerking tussen regio en Rijk nodig is om te zorgen voor duurzame en toekomstbestendige verstedelijking. Dit zijn de MRA-‘sleutelgebieden’. Door een selectie van sleutelgebieden te maken, geeft de MRA richting aan de gesprekken over kwaliteit, kwantiteit en prioriteit van de beoogde woningbouw in relatie tot andere grote opgaven. De MRA heeft in totaal negen sleutelgebieden geselecteerd, te weten:

  • Zuidwest Amsterdam-Hoofddorp
  • Binnenstedelijk Haarlem
  • Kronenburg Amstelveen
  • Zaan-IJ-lob
  • Stationsgebied Purmerend
  • Stationsgebieden Almere
  • IJmeer-Oevers (‘Bay Area’)
  • Stationsgebied Lelystad
  • Mediacentrum Hilversum

Selectie van sleutelgebieden

Bij de selectie van sleutelgebieden is gekeken naar het belang van de woningbouwplannen op regionale en nationale schaal en naar de impact van de projecten op de omgeving. Zo moet niet alleen worden bijgedragen aan de woningbouwbehoefte, maar ook aan de versterking van de leefbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Op basis van de huidige planvoorraad kunnen de sleutelgebieden in totaal voorzien in 80.000 tot 180.000 woningen tot 2050. De sleutelgebieden leveren zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de woningbouwplannen in de sleutelgebieden gepland in het sociale en middeldure huursegment. Daarmee voorzien de sleutelgebieden in een groot aantal woningen voor een kwetsbare groep op de woningmarkt. Met deze plannen dragen we samen bij aan een inclusieve en ‘ongedeelde’ metropoolregio.

Nadere uitwerking

In de periode van april tot en met december 2019 is samen met gemeenten, provincies en andere MRA-partners een nadere uitwerking van deze sleutelgebieden gemaakt. Per sleutelgebied is inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage van het sleutelgebied is aan (de agglomeratiekracht van) de MRA en wat nodig is om ontwikkelingen op een toekomstbestendige manier te bewerkstellingen (de ‘sleutels’). Diverse beleidsvelden (zoals mobiliteit) zijn betrokken geweest bij deze nadere uitwerking.  

Download hier de uitwerking van de sleutelgebieden: