Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Stedelijke regio’s doen aanbod en vragen hulp aan Rijk voor klimaatbestendig (ver)bouwen

29-09-2021 Nieuws #duurzaamheid#klimaat#klimaatadaptatie

De vier stedelijke regio’s in Nederland met de grootste verstedelijkingsopgave binnen hun grenzen doen een aanbod en vragen hulp aan het Rijk voor de opgave om de gebouwde omgeving klimaatrobuust in te richten. Zij doen dat in een brief aan Tweede en Eerste Kamer en aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat. De toenemende weersextremen en de gevolgen daarvan, ook afgelopen zomer weer, onderstrepen hoe belangrijk het is om klimaatbestendig te (ver)bouwen.

De regio’s Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en de Metropoolregio Amsterdam werken hier al hard aan. Dit doen zij samen met ontwikkelaars, bouwbedrijven en andere maatschappelijke partners. Waar het kan, is al een flinke versnelling gerealiseerd. De partijen bieden dan ook graag hun opgedane kennis, producten en hulpmiddelen aan om hier landelijk mee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd vragen de regio’s de landelijke overheid om samen te werken aan een aantal belemmeringen en aandachtspunten.

Het is tijd om de vrijblijvendheid rond deze opgave los te laten. Samen met het Rijk moeten in lijn met regionale afspraken landelijke richtlijnen worden ontwikkeld, met ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk. Zo wordt structurele borging en doorzettingskracht gerealiseerd op dit belangrijke thema.

Meer aandacht voor hitte(stress)

Het recente IPCC-rapport, van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, laat zien dat de kans op extreme hitte beduidend groter is dan eerder werd gedacht. De regio’s roepen op om bestaande regelingen (bijvoorbeeld de DPRA-impulsregeling) of nieuwe financiële middelen voor maatregelen die hittestress tegengaan in te zetten.

Financieren van meerkosten

Om de gebouwde omgeving klimaatrobuust in te richten, zijn maatregelen nodig. Dit kost extra geld. Inmiddels is er goed inzicht in deze meerkosten en zijn oplossingen voor handen. Die kunnen we niet alleen realiseren. De samenwerkende regio’s vragen het Rijk om in gesprek te gaan en samen de oplossingen in beeld te brengen, te financieren en toe te passen.

Voldoende capaciteit en expertise

In veel kleinere en middelgrote gemeenten in de regio’s is beperkt capaciteit en deskundigheid beschikbaar voor klimaatadaptief (ver)bouwen. De partijen doen daarom een dringend beroep op de landelijke overheid om deze capaciteit en deskundigheid te helpen organiseren.

Door samen met het Rijkop te trekken, hopen de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, de Metropoolregio Amsterdam, het Hoogheemraadschap Rijnland en de Convenantsamenwerking Klimaatadaptief bouwen een stevige versnelling op de opgave te realiseren.

Brief downloaden

Hier kunt u de brief aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer downloaden. Namens de MRA is de brief ondertekend door de bestuurlijke trekkers van het MRA-programma MRA klimaatbestendig maken, de Haarlemse wethouder Robbert Berkhout en Peter Smit, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.