Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Centraal Holland verbindt kennis over water en ruimte

Succesvolle kick off van community  voor kennisdeling en samenwerking over water en ruimte

20-06-2024 Nieuws #duurzaamheid#ruimte#samenwerken#verstedelijkingsstrategie#water en bodem

Kennisdeling en samenwerking is noodzakelijk om klaar te zijn voor de wateropgaven en ruimtelijke opgaven van de toekomst. Centraal Holland doet dat in een actief netwerk. Het is het jongste onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma, met daarbinnen vijf NOVEX-gebieden die door het watersysteem aan elkaar zijn verbonden.  Op 13 juni 2024 was er een bruisende kick off van de Centraal Holland-community. Het was een succesvolle dag waar direct al veel kennis met elkaar gedeeld werd.

De Metropoolregio Amsterdam werkt samen in Centraal Holland met Waternet en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het Deltaprogramma Centraal Holland worden de opgaven voor waterveiligheid, wateroverlast, zoetwater en ruimtelijke adaptatie gebundeld en in relatie gebracht met het bovenregionale watersysteem en de ruimtelijke opgaven.

Netwerk voor de toekomst

De urgentie om een toekomstbestendig Centraal Holland te maken is groot. Centraal Holland herbergt, met ongeveer 4 miljoen inwoners, bijna een kwart van de Nederlandse bevolking. We spreken over het gebied tussen het IJsselmeergebied, de kust en het rivierengebied en het bevat onder meer de metropoolregio’s Utrecht en Amsterdam en het Groene Hart. Het gebied levert een cruciale bijdrage aan de economie maar het is ook heel kwetsbaar. Want de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Dat maakt het zeer gevoelig voor wateroverlast én watertekort.  

Doorbraken realiseren

Emiel Reiding, secretaris-directeur, van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en mede-opdrachtgever van Centraal Holland. “Als NOVEX-gebieden is het belangrijk dat we aansluiten bij Centraal Holland. Daarom ben ik verheugd mede-opdrachtgever te zijn van dit jongste Deltaprogramma. Tijdens deze bijeenkomst bleek eens te meer dat water en ruimte onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En tegelijk de besluiten op de tafels te laten waar ze genomen moeten worden. Ik zie het daarom als een belangrijke taak voor Centraal Holland om doorbraken in de ruimtelijke ordening te realiseren door onder meer de NOVEX-tafels te voeden.“

Zes presentaties

In zes interactieve workshops en één bestuurlijke kick-off werd er op 13 juni door de deelnemers ingezoomd op belangrijke ontwikkelingen in Centraal Holland, de grote opgaven en de wisselwerking tussen de wateropgave en het ruimtelijke domein. Een in van de workshops deelden Els Meines (Projectleider NOVEX MRA), André van Eijk (Planoloog Provincie NH) en Yigall Schilp (Thematrekker Water,Klimaatadaptatie en Ruimte NOVEX MRA) hun kennis en gingen in op kansen en uitdagingen van de Wateropgave in de MRA

Centraal Holland in het kort

Er is een video gemaakt waarin wordt toegelicht waarom Centraal Holland nodig is en wat dit netwerk beoogt te bereiken.

Fotografie:© Nunes dos Anjos Fotografie