Regionale Ontwikkelings-maatschappij (ROM) in de maak voor MRA en Noord-Holland Noord

18-12-2020 Nieuws #duurzaamheid#economie

Alle ondernemers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) moeten vanaf medio 2021 ondersteuning kunnen krijgen van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De overheden in de MRA werken samen met de provincie Noord-Holland aan de oprichting hiervan. De ROM zal betrekking hebben op de gehele provincie Noord-Holland.

Een ROM zorgt voor investeringen en innovatie in de regionale economie. In totaal zijn er nu acht ROM’s in Nederland. Alleen in Noord-Holland bestaat nog geen ROM.

Over een ROM

De oprichting van een ROM voor de MRA en Noord-Holland Noord is mede het gevolg van de herstelmaatregelen op landelijke en Europese schaal rond de coronacrisis en een doorontwikkeling van de plannen voor Invest-MRA. Een ROM maakt het mogelijk om efficiënter gebruik te maken van landelijke of Europese regelingen en fondsen die de economie stimuleren en helpen uit de crisis te komen. Budgetten die het Rijk bijvoorbeeld beschikbaar stelt, komen via de ROM’s in de regio’s terecht. De overheden in de MRA willen de ROM vooral inzetten om het herstel na de coronacrisis sneller te laten verlopen en om de energietransitie en de omslag naar een circulaire economie te stimuleren.

‘Ondernemers helpen om groen uit de crisis te komen’

De Amsterdamse wethouder Victor Everhardt, voorzitter van het MRA-platform Economie, en de Noord-Hollandse gedeputeerde Ilse Zaal, vicevoorzitter van hetzelfde bestuursplatform, vertelden in het online programma Metropoolregio Actueel waarom de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland het voortouw hebben genomen bij de oprichting van een ROM. Ze zochten naar een instrument om publieke gelden die beschikbaar komen uit Europa en Den Haag zo goed mogelijk te laten landen bij ondernemers. ‘Daar is een ROM een heel goed instrument voor’, zei gedeputeerde Zaal. Ze is er dan ook blij mee dat de ROM in oprichting is. ‘Zo kunnen we ondernemers helpen om groen uit deze crisis te komen.’

Wethouder Axel Boomgaars van de gemeente Ouder-Amstel onderstreepte dat in het programma. De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft al ingestemd met deelname aan de ROM. ‘Het is gewoon een goed verhaal’, zei Boomgaars. ‘Voor onze economische positie als regio is dit een belangrijk instrument. We willen een duurzame slag maken, daar hebben we het in de MRA veel over, maar nu gaan we eindelijk met harde euro’s aan de slag.’ De gemeente Ouder-Amstel draagt bijna € 400.000,- bij aan het fonds, dat uiteindelijk een omvang van € 100 miljoen moet krijgen. ‘We kunnen prachtig als kleine gemeente zo’n fonds gaan oprichten, maar met z’n allen creëer je natuurlijk veel meer impact’, lichtte Boomgaars toe. ‘De economie is natuurlijk ook heel regionaal, dat belang ziet iedereen ook wel in.’

Uitgangspunten

De afgelopen maanden hebben de MRA-overheden samen met de provincie en gemeenten in Noord-Holland Noord de uitgangspunten voor een ROM uitgewerkt. Inmiddels wordt met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gesproken over deelname van het Rijk in de ROM. Het ministerie van EZK zou net als de gemeenten en de provincie aandeelhouder moeten worden.

De gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten uiteindelijk over deelname aan de ROM. Besluitvorming hierover wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021. De ROM MRA-NHN (werktitel) kan naar verwachting per 1 juli 2021 worden opgericht.

Meer informatie

Lees hier meer over de ROM’s in Nederland.

Wanneer u vragen heeft over de ROM MRA-NHN, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres: rom.mra.nhn@amsterdam.nl.