Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic
Project

Verstedelijkingsstrategie

Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken we samen met het Rijk aan een Verstedelijkingsstrategie. Het is onze ambitie dat de MRA zich toekomstbestendig en evenwichtig ontwikkelt tot een internationale topregio met een hoge leefkwaliteit. Samenwerking in MRA-verband en met de Rijksoverheid kan daarin het verschil maken. De Verstedelijkingsstrategie speelt een belangrijke rol in het verwezenlijken van die ambitie. De Verstedelijkingsstrategie vormt een van de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda 2.0. Het Verstedelijkingsconcept, de basis van de Verstedelijkingsstrategie, is begin 2022 afgerond en onderschreven door zowel het Rijk als alle gemeenteraden en beide Provinciale Staten in de MRA. We werken nu samen met het Rijk verder aan het realiseren van onze ambitie.  

Onderdelen van de strategie

De Verstedelijkingsstrategie bestaat uit een Verstedelijkingsconcept en investeringsstrategie.

  • De basis van de Verstedelijkingsstrategie is het Verstedelijkingsconcept ‘Metropool van grote klasse met menselijke maat: de MRA naar 2050’. Het Verstedelijkingsconcept van de MRA voor de middellange en lange termijn vormt het gemeenschappelijke kader voor de ruimtelijke keuzes en maatregelen van Rijk en regio voor de verstedelijking van de regio met als belangrijke ambitie: we bouwen niet alleen woningen, maar complete steden en samenlevingen.   
  • Daarnaast wordt gewerkt aan een Investeringsstrategie. Daarin wordt gekeken hoe we kunnen zorgen dat de uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie kan worden gefinancierd. En waar gezien de beschikbare financiering de woningbouwopgave wel of niet kan worden versneld. Dit gebeurt in samenhang met het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, dat gericht is op afspraken over de bereikbaarheid. Afspraken over zowel maatregelen als investeringen worden onder meer gemaakt in het BO Leefomgeving en in het BO MIRT.
  • Het laatste onderdeel zijn de inhoudelijk uitwerkingen. Voor economie, landschap, energie en klimaatadaptatie wordt gewerkt aan het verder concretiseren van wat er moet gebeuren om de doelen te halen die we in het Verstedelijkingsconcept hebben beschreven. Daarnaast is er een lijn met het NOVI-gebied Noordzeekanaalgebied..

Context van de Verstedelijkingsstrategie

De Verstedelijkingsstrategie is onze eigen, gezamenlijke strategie waarmee we met het Rijk (en met andere partners) de koers uitzetten naar een duurzame en economische sterke metropool voor iedereen, toekomstbestendig en evenwichtig; een internationale topregio met een hoge kwaliteit van leefbaarheid, met elkaar versterkende lokale samenlevingen en kernen. Niet alles kan daarbij tegelijk en dat vereist slimme keuzes en een samenhangende aanpak met meer slagkracht en waar mogelijk versnelling. Niet alleen op de woningbouwopgave, maar ook op de transitieopgaven op het gebied van mobiliteit, economie, energie, klimaat en leefbaarheid. De Verstedelijkingsstrategie brengt samenhang en volgorde aan in de grote hoeveelheid lopende programma’s en projecten, gemaakte afspraken en transitie.

De urgentie is hoog, gezien de grote en complexe uitdagingen en hoge ambities, waar we voor staan op het gebied van wonen, mobiliteit, werken, verduurzaming, landschap en leefbaarheid, gecombineerd met de relatief geringe ruimte die we daarvoor hebben. Dat vereist het maken van keuzes en dat willen en kunnen we als MRA niet alleen. Draagvlak binnen de MRA is voor de Verstedelijkingsstrategie randvoorwaardelijk voor afspraken tussen de MRA en het Rijk. De MRA Verstedelijkingsstrategie is onderdeel van de landelijke omgevingsagenda. Het Verstedelijkingsconcept bouwt daarom ook voort op de lokale omgevingsvisies van de MRA-gemeenten en de provincies Flevoland en Noord Holland.

Rijk-regio stuurgroep Verstedelijkingsstrategie

Naam

  • Marieke van Doorninck (voorzitter)
  • Jan de Reus
  • Maaike Veeningen
  • Marja Ruigrok
  • Vincent van der Werff/Regina Oosting
  • Harry Boschloo
  • Jurgen Geelhoed

Functie

Wethouder gemeente Amsterdam

Gedeputeerde provincie Flevoland

Wethouder gemeente Almere

Wethouder gemeente Haarlemmermeer

Ministerie van BZK

Ministerie van I en W

Ministerie van EZK/LNV

Contactgegevens

Documenten

MRA Actueel Verstedelijkingsstrategie 8 december 2020

Sociaal-maatschappelijke pijler
De relatie tussen regionale verstedelijking en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling is in het voorjaar van 2021 onderzocht en de stand van zaken is op drie onderscheiden onderwerpen in beeld gebracht. Op basis van de resultaten heeft de Rijk-regio stuurgroep Verstedelijkingsstrategie opdracht gegeven drie handelingsperspectieven uit te werken.

Handelingsperspectief sociaal-maatschappelijk 1: woonwerkbalans
Een van de drie onderscheiden onderdelen van de sociaal-maatschappelijke pijler in de Verstedelijkingsstrategie is het thema woonwerkbalans. Het Strategieteam van de gemeente Amsterdam heeft voor het uit te werken Handelingsperspectief Woonwerkbalans een verkenning gedaan. Deze verkenning bestaat uit een analyserapport, ondersteund door een verdiepende analyse door de MRA-traineepool.

Handelingsperspectief sociaal-maatschappelijk 2: gezondheid

RIVM heeft een onderzoek uitgevoerd naar leefomgeving en gezondheid. Meer informatie en het eindverslag ‘Blik op leefomgeving en gezondheid voor de verstedelijkingstrategie Metropoolregio Amsterdam (30 juli 2021)’ vindt u op de website van RIVM.

Gerelateerde artikelen