Gezamenlijke analyse en kennisdeling woningmarkt

De basis voor de regionale samenwerking is gelegen in gedeelde kennis over de opgaven op de woningmarkt en de bijdrage die elke deelregio daarin kan leveren. Er wordt dan ook stevig ingezet op activiteiten die gedeelde inzichten opleveren over de werking en samenhang op de woningmarkt en de woningbehoefte in de MRA.

Een belangrijke basis daarvoor is het doen van gezamenlijk onderzoek en het gezamenlijk benoemen van de opgaven. Zo is in 2018 het eerste onderzoek naar woonsituatie, woonwensen en verhuizingen op MRA-schaal uitgevoerd: Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA 2017). De eerste resultaten van het nieuwe WiMRA 2019 verschijnen naar verwachting begin 2020. In 2019 is onderzoek naar de verhuisbewegingen in de MRA opgeleverd, zie ook www.verhuisd-mra.nl.

De MRA stimuleert vanuit het programma Wonen het netwerk en kennisuitwisseling op gebied van wonen en bouwen, en participeert daarom in Nul20 en Bouw Woon Leef. Hier is zowel voor bestuurders en raads- en statenleden als voor professionals en bewoners informatie te vinden over wonen en bouwen in de MRA.