Gezamenlijke analyse en kennisdeling woningmarkt

De basis voor de regionale samenwerking is gelegen in gedeelde kennis over de opgaven op de woningmarkt en de bijdrage die elke deelregio daarin kan leveren. Daarom zet de MRA stevig in op activiteiten die gedeelde inzichten opleveren over de opgaven op de woningmarkt en in de woningbouw. Door kennisuitwisseling binnen de MRA benutten gemeentes ervaringen en oplossingen van andere gemeenten. Hiermee zorgt de regionale samenwerking voor meer slagkracht.

Onderzoeken

Een belangrijke basis is het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek. Zo kent de MRA het tweejaarlijkse grote regionale woononderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA). Het WiMRA bevat een veelheid aan informatie en cijfers over de woningvoorraad, inkomens, woonlasten, woonwensen, verhuizingen, leefbaarheid en duurzaamheid. Het meest recente rapport en de factsheets van alle gemeenten zijn te vinden via de volgende link: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wimra-2021/.

In het kader van dit onderzoek heeft de MRA een interactief dashboard: Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) | Tableau Public. Een selectie van de verhuisgegevens op gemeenteniveau is te raadplegen via een interactief dashboard: www.verhuisd-mra.nl

Op basis van het WiMRA 2019 en de provinciale prognose uit 2019 is in 2021 onderzoek gedaan naar de kwalitatieve woningbehoefte in de MRA tot 2030, met een doorkijk naar 2040.

Naast woningmarktonderzoek voert de MRA ook onderzoek uit naar het versnellen van de woningbouw. In 2021-2022 is er onderzoek gedaan naar inwonersparticipatie bij de woningbouwopgave van de MRA, zie onderstaand adviesrapport.

Gezamenlijke opgaven

De MRA stimuleert vanuit het programma Wonen het netwerk en kennisuitwisseling op het gebied van wonen en bouwen, en participeert daarom in Nul20 en Bouw Woon Leef. Hier is zowel voor bestuurders en raads- en Statenleden als voor professionals en bewoners informatie te vinden over wonen en bouwen in de MRA.

Daarnaast zorgt de MRA voor monitoring en informatie over woningbouwplannen en plancapaciteit. Meer informatie hierover is te vinden via de volgende link: www.plancapaciteit.nl   

De plancapaciteitsgegevens zijn ook te zien via de woningbouwviewer. Hier kan de plancapaciteit gecombineerd worden met diverse kaartlagen voor analyses (waaronder corporatiebezit en ov-knooppunten): https://maps.noord-holland.nl/mra

Om kennis en ervaringen op het gebied van betaalbaar aanbod met elkaar te delen, is in 2019 een digitale Instrumentenkoffer Betaalbare voorraad opgezet. Deze instrumentenkoffer wordt periodiek geactualiseerd en voorzien van nieuwe voorbeelden uit de MRA gemeenten en daarbuiten.