Divers, betaalbaar en toekomstbestendig woonaanbod

Door de toenemende druk op de woningmarkt in de MRA komt de betaalbaarheid en toegankelijkheid voor steeds meer mensen in het geding. Terwijl een toegankelijke woningmarkt juist een voorwaarde is voor een economische sterke en inclusieve regio. We moeten er daarom voor zorgen dat het woningaanbod (nieuwbouw én bestaand) zo veel mogelijk aansluit op de huidige en toekomstige woningbehoefte (prijs/type woning/woonmilieu) en dat ook mensen met een laag of middeninkomen op de woningmarkt kunnen starten en doorstromen. Samen werken we aan een inclusieve, betaalbare en leefbare MRA, met voldoende betaalbare en duurzame huisvesting verspreid over de regio.

In de Woondeal is behoud van voldoende betaalbare woningen een van de prioriteiten. Ook hebben we gezamenlijk onderzoek door het WSW laten doen naar de investeringscapaciteit van de woningcorporaties in de MRA en werken we komende periode samen met het Rijk en de corporaties aan oplossingen.

Om kennis en ervaringen op gebied van betaalbaar aanbod met elkaar te delen, hebben we in 2019 een digitale Instrumentenkoffer Betaalbare voorraad opgezet.