Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Podcast: Water heeft schaarse ruimte nodig en dat dwingt tot keuzes

15-05-2024 Nieuws #bouwen en wonen#klimaatadaptatie#ruimte#samenwerken#water en bodem

Bij ruimtelijke keuzes zijn water en bodem sturend. Dat is het uitgangspunt in de 80%-versie van de MRA Agenda 2025-2028. Maar waterbeheer doet een claim op steeds schaarser wordende ruimte. Kiezen we dan voor waterberging of woningen? Of kan het alle twee? In de nieuwste podcast van de serie Metropoolregio Actueel gaan twee MRA-bestuurders en een regionale waterschapbestuurder in gesprek; over rollen van overheden, inwoners, het bedrijfsleven en het belang van een integrale visie op water.We polderen graag maar dilemma’s moeten harder op tafel komen.’

Hugo Bellaart, wethouder van Gooise Meren en lid van het platform Ruimte van de MRA, Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en lid van het platform Economie, en Bea de Buisonjé, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, voeren het driegesprek.

Iedere schop in de grond is klimaatadaptief

Bea de Buisonjé is positief over de nieuwe MRA Agenda. “Het staat er prima. Iedere schop die de grond in gaat, moet klimaatadaptief zijn. Dat is een randvoorwaarde voor bouwen en wonen.“ De Buisonjé mist echter een visie op het hele watersysteem zoals te vinden in het plan Water in actie van waterschappen en drinkwaterbedrijven. Rommel reageert. “Zonder blauw en groen is er niets te doen. Dat betekent dat je, als je gebied inricht, rekening houdt met natuur en het water, met alles.“

Keuzes forceren

Bellaart vult aan en meent dat we in de MRA tegen grotere ruimtelijke dilemma’s aanlopen. “Provincies, gemeenten en waterschappen en de vervoerregio zullen dilemma’s in beeld moeten brengen. En dan keuzes moeten forceren. We polderen graag, maar dilemma’s moeten harder op tafel komen.“

De afwegingskaarten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat helpen daarbij. Bellaart: “Je ziet dat het vooral knelt in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. We zullen dus heel prudent, met verstand moeten kijken waar we bouwen.” Rommel herkent dit beeld. “Dan moet je kiezen of opgaven ‘stapelen’. In het Noordzeekanaalgebied moet we bijvoorbeeld water opvangen. Dan denk je samen na over de vraag of de Houtrakpolder, die nu gereserveerd is voor een havenbekken, ook waterberging kan worden. “

Water kun je niet afwegen

De Buisonjé maakt zich enige zorgen over alle afwegingen. “Water kun je niet afwegen. Je moet erover nadenken en zorgen dat het nu en in de toekomst goed gaat. Waterschappen en woningbouwers denken ver vooruit. Dus laten we samen het hele watersysteem een belangrijker plaats geven.“

Oproep

De drie bestuurders eindigen het gesprek met een oproep aan raadsleden en Statenleden.
Rommel: ”Bij ruimtelijke keuzes moeten we beseffen dat er gewoond én gewerkt wordt. Dus je moet alles met elkaar in verhouding brengen en dan keuzes maken.”
Bellaart: ”Ik denk dat raden en Staten naar het grotere plaatje moeten kijken. Want het gaat over de grenzen van gemeenten en provincies.”
De Buisonjé: ”De basis moet water en bodem zijn. Voor we iets gaan doen, kijken we daarnaar. Gezamenlijk moeten we eruit komen, en komen we er ook uit.”

Luister naar de podcast (23 minuten)

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Wat zijn de waterambities in de MRA?

Lees over de ambities in de 80%-versie van de MRA Agenda 2025-2028. Deze is voor wensen en opvattingen voorgelegd aan alle colleges, gemeenteraden en de beide Provinciale Staten in de Metropoolregio Amsterdam.