Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Verstedelijkingsstrategie krijgt steeds meer vorm

16-04-2021 Nieuws #ruimte

De overheden in de MRA werken samen met het Rijk aan een Verstedelijkingsstrategie. De afgelopen weken is de eerste versie van de Verstedelijkingsstrategie besproken in deelregionale bijeenkomsten met gemeenteraadsleden en Statenleden. Wat is nu de stand van zaken?

De MRA Verstedelijkingsstrategie krijgt steeds meer vorm. In dit beslissende jaar werkt het samenwerkende Rijk-regioteam via drie versies aan een definitieve Verstedelijkingsstrategie, bestaande uit een Verstedelijkingsconcept, inclusief faseringsvoorstel, en een investeringsstrategie. Hierover maken MRA-bestuurders en bewindslieden uit het kabinet afspraken in het zogenoemde BO MIRT (het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) in november 2021. Deze Rijk-regio-afspraken worden daarna voor besluitvorming voorgelegd aan de raden en Staten in de MRA.

Versie 1 van het Verstedelijkingsconcept is inmiddels afgerond en besproken in informatieve deelregionale sessies met raden en Staten. De belangstelling was enorm: meer dan 300 deelnemers stelden tijdens negen online sessies toelichtende vragen en gaven eerste aandachtspunten mee. Wanneer versie 2 op 11 mei aanstaande wordt vrijgegeven door de Rijk-regio-stuurgroep, volgt medio mei t/m medio juli een periode waarin raden en Staten hun wensen en opvattingen kunnen meegeven en dan worden ook Waterschappen en andere belanghebbenden geconsulteerd.

Urgentie

Met de Verstedelijkingsstrategie zet de MRA samen met het Rijk de koers uit voor de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam op de middellange en lange termijn. In de strategie komen keuzes bij elkaar op het gebied van woningbouw, werklocaties, mobiliteit, landschap, energie, water en ecologie. De strategie integreert daarbij het beleid van de afzonderlijke gemeenten, de provincies en het Rijk en eerder gemaakte afspraken. Tot slot geeft de strategie aan waar de regio in gezamenlijkheid naartoe wil. Hoe we voortbouwen aan een metropool van grote klasse met een menselijke maat. En hoe we samenwerken aan een duurzame en sociaal en economisch sterke MRA.

De urgentie is hoog: zo is de woningbouwopgave enorm (met de behoefte aan 175.000 woningen tot 2030 en 325.000 woningen tot 2050 in de MRA) en staan we voor grote transitieopgaven. Het schaalniveau van de Metropoolregio Amsterdam is daarbij van belang, omdat het gebied functioneel één geheel vormt: de MRA omspant het gebied waarbinnen het grootste deel van het woon-werkverkeer, de recreatieve verplaatsingen en de verhuisbewegingen plaatsvinden. Ontwikkelingen in de ene deelregio van de MRA beïnvloeden de ontwikkelingen in andere deelregio’s. Ook is, gezien de grootte en de integraliteit van de opgaven, de deelname en de inzet van het Rijk van belang.

Integrale vraagstukken en keuzes

De integratie van de opgaven maakt duidelijk dat er nog onbeantwoorde vraagstukken zijn, bijvoorbeeld op het vlak van energie en klimaatbestendigheid. En dat keuzes moeten worden gemaakt: niet alle ambities sluiten naadloos op elkaar aan. Tegelijkertijd versterkt de integrale aanpak van de Verstedelijkingsstrategie de inzet op de verschillende opgaven en gebieden van de MRA. Tot slot zijn er investeringen nodig, die niet allemaal op hetzelfde moment overal kunnen worden gerealiseerd.

De Verstedelijkingsstrategie van de MRA wordt onderdeel van de Omgevingsagenda Noordwest Nederland. Dit is de gebiedsgerichte uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hiermee geeft de visie richting aan toekomstige provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies en -agenda’s.

Planning en bestuurlijke besluitvorming

Elk van de drie versies wordt eerst in het MRA-platform Ruimte door wethouders en gedeputeerden besproken, voordat er bestuurlijk overleg is met het Rijk in de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie MRA.

 • Versie 1 Verstedelijkingsconcept: We leggen de basis van het Verstedelijkingsconcept (het streefbeeld voor 2030 en 2050) en in april 2021 beleggen we deelregionale sessies voor raads- en Statenleden. Deze versie is ook met de minister van BZK in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving van 21 april 2021 besproken om op basis hiervan nadere vervolgafspraken tussen de MRA en het Rijk te maken.
 • Versie 2 Verstedelijkingsconcept, inclusief fasering: Het Verstedelijkingsconcept is aangevuld op basis van de reacties en bevat een fasering op hoofdlijnen. Deze versie wordt na de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie van 11 mei 2021 vrijgegeven voor een schriftelijke ronde van 8 weken ten behoeve van wensen en opvattingen van individuele raden en Staten.

  – Rijk-regio-stuurgroep Verstedelijkingsstrategie 11 mei 2021
  – 17 mei- 12 juli 2021 schriftelijke ronde wensen en opvattingen raden en Staten
 • Versie 3 uitgewerkte verstedelijkingsstrategie: In deze versie zijn de ontvangen wensen en opvattingen van de raden en Staten verwerkt. Deze versie wordt in september 2021 samen met de uitgewerkte investeringsstrategie en de beoogde bestuurlijke afspraken bij BO MIRT voorgelegd aan de Stuurgroep.

  – Rijk-regio-stuurgroep Verstedelijkingsstrategie 17 september 2021
 • Definitieve versie verstedelijkingsstrategie: definitieve versie en inzet BO MIRT wordt nog besproken in:

  – Rijk-regio-stuurgroep Verstedelijkingsstrategie 3 november 2021

De Verstedelijkingsstrategie wordt aangeboden voor besluitvorming in raden en Staten in week 2 t/m 10 van 2022.

Meer informatie en stukken

MRA-website: www.metropoolregioamsterdam.nl/project/Verstedelijkingsstrategie

Paul Menting, projectleider MRA: p.menting@metropoolregioamsterdam.nl

Femke Kaptein, projectsecretaris MRA-Rijk: femke.kaptein@haarlemmermeer.nl