Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Vacature: Coalitievormer Circulair Textiel

29-04-2022 Nieuws #circulaire economie#duurzaamheid#economie

Het Bestuurlijk Overleg Economie van Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft aangegeven het programma Circulaire Economie meer op de markt te willen richten en meer aan de inzet van marktpartijen te willen verbinden. En wil verkennen welke partners in de MRA klaar zijn voor een volgende stap richting 100% circulair textiel. Daarvoor zijn we op zoek naar een Coalitievormer Circulair Textiel.

Op het gebied van circulair textiel zijn de afgelopen twee jaar grote stappen gezet. Koplopers werken vanuit de MRA Green Deals samen op circulair textiel en hebben de stuurgroep circulair textiel ingericht als eerste stap naar verdere samenwerking. De stuurgroep bestaat uit een combinatie van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen en wordt voorgezeten door de Amsterdam Economic Board.

In opdracht van deze stuurgroep is een Visie & Roadmap voor circulair textiel uitgewerkt. Met de visie zijn de  speerpunten voor de MRA vastgelegd en is commitment versterkt om onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden te ondersteunen in de benodigde samenwerkingen. De vertaling van visie en speerpunten naar concrete projecten, financiering en daarbij passende samenwerkingsstructuur is nu noodzakelijk. Daarom zijn we nu op zoek naar een coalitievormer die een actieplan kan opstellen waarmee de visie en speerpunten uitgevoerd worden.

Profiel van de ideale kandidaat

De ideale kandidaat voor deze opdracht heeft een dubbelrol van kwartiermaker enerzijds en coalitie-vormer anderzijds. We verwachten dat deze persoon in staat is om te inspireren, de samenwerking verder aan te jagen, tegelijkertijd een concreet plan te kunnen maken van de vele voornemens en zicht te kunnen bieden op financiering.  We noemen dit de coalitievormer, dit kan ook een klein team of gelegenheidscoalitie van verschillende partijen zijn. De voorkeur gaat uit naar een coalitievormer die beide speerpunten tegelijkertijd kan oppakken, maar voorstellen om dit anders vorm te geven, zijn ook welkom.

Werkzaamheden

  • Opstellen van actieplan, waarbinnen de speerpunten uit de Visie&Roadmap vertaald worden naar activiteiten, inclusief planning en voorstel voor financiering
  • Stakeholdermanagement: stakeholders en doelgroepen betrekken en betrokken houden bij uitwerking van de speerpunten
  • Meerdere scenario’s ontwikkelen en een strategie uitwerken
  • Financiering van de activiteiten verkennen (en ideaal gesproken regelen)

Waar denken we aan?

  • Uitgebreide kennis van de textielbranche in Nederland en (bij voorkeur) ook daarbuiten;
  • Uitgebreide kennis van de ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid van textiel in het algemeen en specifiek circulair textiel, en in staat deze kennis te vertalen naar concrete projecten;
  • Heeft goed zicht op wat er binnen en buiten de regio al gaande is, wat er nog moet of kan gebeuren en hoe dat concreet te maken met de verschillende partners en partijen.
  • Heeft ervaring met het werken binnen een multi-stakeholder omgeving, met complexe en tegenstrijdige belangen en is in staat om zelfstandig veel op te pakken.

De coalitievormer wordt aangestuurd door de Metropoolregio Amsterdam (Marten Boels) en de Amsterdam Economic Board (Claire Teurlings). We gaan graag in gesprek over het aantal uren per week en gewenste samenwerkingsconstructie.

Offerte en voorstel

We vragen om een offerte-presentatie van ongeveer een kwartier voor te bereiden, waarin de volgende vraagstelling centraal staat: hoe komen we van de Visie & Roadmap naar uitvoering, hoe pakken verschillende organisaties daarin hun rol en hoe worden de activiteiten gefinancierd? Verder vragen we toelichting op de wijze waarop aan deze opdracht invulling gegeven gaat worden (wat, wanneer en team). Daarbij verwachten we ook een zakelijk voorstel. Voor het opstellen van de offerte en de inhoud van wat er te doen is verwijzen we naar de Visie & Roadmap.

Tijdpad

Heb je een goed plan, zorg dan dat je dat in een compacte presentatie online kunt pitchen. De pitch duurt ongeveer een kwartier, met een kwartier voor vragen. Deze presentaties vinden plaats op 16 en 17 mei a.s. Reserveer deze data dan alvast in je agenda.

Voor vragen kun je contact opnemen met Marten Boels en Claire Teurlings.

Wil je een plan pitchen, stuur dan voor 11 mei een mail naar beide contactpersonen. Dan komen we bij je terug voor afstemming over een passend tijdstip op die dagen.