Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Strategische Agenda Toerisme in de MRA herijkt

27-03-2024 Nieuws #economie#leefbaarheid#ruimte

De bestuurders in het platform Economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben de Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 na een herijking opnieuw vastgesteld. In de strategie zijn de gezamenlijke vertrekpunten, ambitie, doelstellingen en actielijnen verwoord. De overheden in de regio onderstrepen daarmee het belang van samenwerking en afstemming op het gebied van toerisme en recreatie.

De Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 is in 2015 opgeleverd en is daarna in 2017 en 2019 al eens herijkt. In 2022 is een onderzoek gedaan naar het ontwikkelperspectief in de MRA. Dit onderzoek diende als bouwsteen voor de nieuwste herijking van de strategie.

Impact van toerisme

De MRA is een bestemming voor veel internationale en nationale bezoekers en dat levert de regio veel moois op. Bezoekers dragen bij aan de levendigheid in steden en dorpen en bieden extra draagvlak voor horeca, winkels en openbaar vervoer. Ook andere voorzieningen, zoals theaters, musea en evenementen, hebben baat bij de komst van toeristen. Reizen is bovendien een manier om met andere culturen in aanraking te komen. Toerisme draagt, kortom, bij aan een aantrekkelijke regio met hoogwaardige publieksvoorzieningen.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de negatieve impact van toerisme op de leefbaarheid van inwoners. In de Metropoolregio Amsterdam wordt de komende jaren een sterke groei verwacht van bezoekers. Voor Amsterdam is het indammen van het groeiend aantal overnachtingen een speerpunt van het beleid. Andere MRA-gemeenten kiezen voor het faciliteren van kwalitatieve ontwikkeling van toerisme. De komende jaren wordt gestreefd naar een aantrekkelijke en bewuste toeristische bestemming die hoge kwaliteiten weet te behouden en waardevolle bezoekers weet te trekken.

Werken aan ‘waardevol toerisme’

De samenwerkende overheden in de regio werken met de strategie aan de ontwikkeling van ‘waardevol toerisme’. Het gaat daarbij om bezoek dat in balans is met en waarde toevoegt aan de omgeving, zodat het toekomstbestendig wordt. Het doel is om de positieve impact te vergroten en de negatieve impact te verlagen. Het beschermen en waar mogelijk versterken van de leefkwaliteit van bewoners is daarbij het uitgangspunt.

‘Samen staan we voor het vraagstuk van sturing en spreiding’, zegt Angelique Bootsman-Tol, wethouder in Edam-Volendam en bestuurlijk trekker van de strategische agenda, in het voorwoord. ‘Samen met de gemeentes, horeca, bedrijfsleven, toerismepartners, vervoerbedrijven, maar bovenal met enthousiaste mensen die kansen zien en verbindingen maken.’

Lees hier de herijkte Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025.

Terras op de Dijk in Volendam (foto: Picasa)