Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Strategie voor toekomstbestendige bedrijventerreinen aangeboden aan colleges in MRA

12-02-2024 Nieuws #economie

Bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol in de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), maar ze staan onder druk. De terreinen zijn goed voor een kwart van de werkgelegenheid in de regio en kunnen een essentiële rol spelen bij de grote transitieopgaven, zoals de energietransitie, circulaire economie en vergroening van de leefomgeving. Tegelijkertijd worden deze ontwikkelingen beperkt door schaarste aan ruimte en tekorten op het elektriciteitsnetwerk. Samenwerking is nodig om deze uitdagingen aan te pakken. In de MRA is daarom gewerkt aan een Bedrijventerreinenstrategie. Deze strategie is op 12 februari aangeboden aan alle colleges van de samenwerkende overheden in de MRA.

Een paar jaar geleden was in de MRA nog sprake van een overschot aan bedrijventerreinen, maar inmiddels zijn er tekorten in alle deelregio’s en in de meeste gemeenten in de regio. Dit brengt de balans tussen de groei van het aantal inwoners en de werkgelegenheid in gevaar, schrijven de bestuurlijke trekkers van de strategie, de Noord-Hollandse gedeputeerde Esther Rommel en wethouder Dennis Grimbergen van Lelystad, in het voorwoord. Download hier de MRA Bedrijventerreinenstrategie die is aangeboden aan de colleges in de regio.

Strategie vloeit voort uit afspraken tussen Rijk en regio

De afspraak om te komen tot een Bedrijventerreinenstrategie is opgenomen in het Verstedelijkingsconcept van het Rijk en de MRA (ook wel NOVEX MRA). ‘Voor het bouwen van complete steden en hun economische ontwikkeling is het van belang dat we voldoende ruimte hebben voor de bedrijven en dat ze bereisbaar zijn voor de werknemers. Met het oog hierop ontwikkelen we een regionale bedrijventerreinenstrategie. Niet ieder bedrijf leent zich voor menging met woningbouw. Voor deze bedrijven, die wel belangrijk zijn voor de werkgelegenheid in de MRA, blijven voldoende ongemengde bedrijventerreinen nodig’, zo staat in het Verstedelijkingsconcept.

Bescherming bedrijventerreinen

De strategie is opgebouwd langs zes lijnen, waarbij veel nadruk ligt op de aandacht voor het beschermen en beter benutten van bestaande bedrijventerreinen, in combinatie met een inzet op de groei van de ruimte voor deze terreinen. In de strategie is onder meer opgenomen dat gemeenten en provincies afspreken om nieuwe transformatieplannen regionaal af te stemmen. Daarnaast blijft ruimte nodig voor nieuwe bedrijventerreinen om te kunnen voorzien in de behoefte.

Opnemen in lokaal beleid

Het platform Economie van de MRA heeft in december 2023 ingestemd met de Bedrijventerreinenstrategie. Daarbij is afgesproken dat de strategie integraal onderdeel wordt van de nieuwe MRA Agenda, de inhoudelijke basis van de samenwerking in de regio die begin 2025 zal worden gelanceerd. Aan de colleges in de MRA wordt gevraagd om de Bedrijventerreinenstrategie middels een collegebesluit te onderschrijven en waar mogelijk en passend onderdelen uit de strategie op te nemen in lokaal beleid.

De strategie biedt constructieve oplossingen voor de uitdagingen rond bedrijventerreinen wanneer gemeenten en provincies daar gezamenlijk uitvoering aan geven. De hoofdlijnen van de strategie zijn ook opgenomen in het concept van het Ruimtelijk Voorstel aan het Rijk van de provincie Noord-Holland. Ook in het concept van dat voorstel van de provincie Flevoland zijn de uitgangspunten over ruimtelijk-economische ontwikkeling opgenomen.

Podcast over toekomstbestendige bedrijventerreinen

Onlangs is een podcast opgenomen over toekomstbestendige bedrijventerreinen in de MRA. De podcast is onderdeel van de serie Metropoolregio Actueel. In een klein half uur wordt u bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen. Hier vindt u de podcast en een korte samenvatting van de uitzending.