Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Ruimte geven aan cultuur gemakkelijker gemaakt

29-04-2024 Nieuws #cultuur#ruimte#verstedelijkingsstrategie

Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben aanzienlijke huisvestingsuitdagingen. Nieuwe woningen en herinrichting van wijken is nodig. Tegelijkertijd willen gemeente een passend cultuuraanbod bieden, want dat is essentieel voor welzijn en leefbaarheid. De handreiking Meer ruimte voor cultuur van de provincie Noord-Holland en de MRA helpt gemeenten daarbij. Hoe? Met een praktische routekaart voor referentienormen en goede voorbeelden van gemeenten die al een kader voor culturele voorzieningen hebben.

Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Cultuur, staat in zijn voorwoord stil bij het belang van  de handreiking en samenwerking in de regio.
“Wij realiseren ons dat de opgaven waar gemeenten in de komende jaren voor staan omvangrijk zijn. Daarbij is de gemeentelijke culturele infrastructuur één van de vele opgaven. Het is daarom nóg belangrijker om samen met de buurgemeenten te onderzoeken hoe een basisaanbod van culturele voorzieningen ontwikkeld en/of in stand gehouden kan worden. “

Een eigen plan van aanpak
De handreiking Meer ruimte voor cultuur biedt gemeenten de kans op basis het document snel een eigen plan van aanpak te maken. En bevat de volgende elementen.

  • Een praktische routekaart in acht stappen om een referentienorm voor cultuur te ontwikkelen. Dat kan een kwantitatief en mogelijk bindend instrument worden om cultuur te reserveren in de woningbouwplannen.
  • De handleiding zelf helpt om cultuur  onderwerp van gesprek te maken bij invulling van bestaand maatschappelijk vastgoed of bij nieuwbouw of herbouw.
  • Handvatten voor passende invulling van de culturele vierkante
  • meters voor de wijk en de gemeente.
  • Concrete voorbeelden van gemeenten. Want dat geeft andere gemeenten inspiratie voor verankering van culturele voorzieningen in de verschillende woningbouwplannen.

Cultuurparticipatie nu in de toekomst
De samenwerkende overheden in de MRA hebben in de MRA Agenda afspraken gemaakt over het bevorderen van cultuurparticipatie en faciliteren van toekomstbestendige cultuur- en erfgoedsectoren in de regio. Kijken we wat verder vooruit: in de ‘80%-versie’ van de nieuwe MRA Agenda voor 2025-2029, dan is het Verstedelijkingsconcept 2050 voor de MRA het richtsnoer.  

Hoe zit dat? Voor zeven regio’s met de hoogste verstedelijkingsdruk, waaronder de MRA, hebben Rijk en regio samen verstedelijkingsstrategieën opgesteld. In deze gezamenlijke verstedelijkingsstrategie maken Rijk en regio afspraken en keuzes over woningbouw, mobiliteit, economie, energie, landschap, water en natuur, en ook kunstvoorzieningen. Het concept dat er ligt wordt momenteel uitgewerkt tot strategie.

Meer lezen?
Bekijk de 80%-versie van de MRA Agenda of lees de pagina over de toekomstige  verstedelijkingstrategie op onze website