Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Rijk en MRA maken afspraken over samenwerking in Cultuurconvenant

27-05-2021 Nieuws #cultuur#economie#mobiliteit

De rijksoverheid trekt samen op met de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om de culturele infrastructuur in de regio verder te versterken. In een convenant zijn hierover afspraken gemaakt voor de periode 2021-2024, onder meer om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren, om cultuurparticipatie te bevorderen en over het delen van kennis rond publieksdata. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) sluit dergelijke Cultuurconvenanten elke vier jaar met vijftien stedelijke regio’s in Nederland, waaronder de MRA.

De overheden in de MRA werken sinds 2018 samen op het gebied van cultuur in het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed. Ook dit programma richt zich op het bevorderen van cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoedsectoren in de regio.

Cultuurprofielen

Het Rijk, provincies en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de culturele infrastructuur in Nederland. Voor de vijftien stedelijke regio’s zijn profielen opgesteld over hun ambities voor het regionale cultuurbeleid. De minister van OCW heeft deze profielen gebruikt bij het vormgeven van het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.  De samenwerking voor deze periode is nu vastgelegd in convenanten, die zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Proeftuinen

Uit de profielen zijn ook vijftien proeftuinen voortgekomen, waarin gemeenten en provincies samenwerken met culturele organisaties om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren. De MRA is een proeftuin voor ‘bereikbaarheid en promotie cultuur’. Met deze proeftuin wordt onderzocht hoe de verspreiding van cultuurbezoek in de regio wordt beïnvloed door bijvoorbeeld het verbeteren van bereikbaarheid met openbaar vervoer of door het inzetten van marketing.