Rijk draagt bij aan klimaatbestendige MRA en aan kunst, cultuur en erfgoed in de regio

01-07-2019 Nieuws #cultuur#duurzaamheid

Goed nieuws voor het programma MRA Klimaatbestendig en het MRA-programma Kunst, Cultuur en Erfgoed: het Rijk heeft de voor deze programma’s aangevraagde subsidies toegekend. Hierdoor komt er meer zicht op de mate waarin investeringen op deze terreinen in MRA-verband toekomstbestendig zijn. Voor beide programma’s is de subsidie een randvoorwaarde voor de uitvoering.


Subsidie MRA Klimaatbestendig

Gemeenten, waterschappen en provincies moeten eind 2020 door middel van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda´s de opgaven en maatregelen met betrekking tot klimaatadaptatie landsdekkend in beeld hebben gebracht. Dit is herbevestigd in het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) ondersteunt dit proces.

Het programma MRA Klimaatbestendig heeft in dit kader een Rijksbijdrage van € 150.000,- toegekend gekregen voor het versnellingsproject ‘Resilience by Design’. De gekozen methode is een snelkookpan waarin twee multidisciplinaire ontwerpteams de risicodialoog aangaan met metropolitane partners. Met deze dialogen worden de regionale doorbraakprojecten op dit gebied voor de lange termijn (2100) in beeld gebracht. De teams richten zich op twee verschillende opgaven: het bebouwde gebied (inclusief industrieterreinen) en het landelijk gebied.

De uitkomsten dienen als input voor het langetermijnperspectief van de MRA Agenda 2.0 en de regionale verstedelijkingsstrategie. Ook zijn de uitkomsten al nuttig op kortere termijn, bijvoorbeeld  voor de omgevingsvisie, de woningbouwopgave, de transformatie van het landelijk gebied, het traject van toekomstbestendig watersysteem Amsterdamrijnkanaal/Noordzeekanaalgebied en de strategie en uitvoeringsagenda’s klimaatadaptatie van lokale overheden en DPRA-werkregio’s binnen de MRA.

Rijksbijdrage MRA programma Kunst, Cultuur en Ergoed

Voor de uitvoering van de Proeftuin Bereikbaarheid & Promotie Cultuur Metropoolregio Amsterdam voor 2019 – 2020 verstrekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bijdrage van € 250.000,-. De proeftuin is een actie van het Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed van de MRA.

De Metropoolregio Amsterdam zet met dit programma in 2019- 2024 in op het bevorderen van het bezoek aan het uniek en onderscheidend cultuur(historische) aanbod in de regio (buiten Amsterdam) door:

  1. De sterke ov-infrastructuur van de Metropoolregio Amsterdam beter te benutten en drempels in de ‘customer journey’ tot het aanbod weg te nemen;
  2. De regionale cultuurmarketing voor de inwoners en de (internationale) bezoekers van de regio te vergroten.

In 2019-2020 wordt een focus gelegd op onder meer Zaanstad (Het HEM), Gooi en Vechtstreek (Erfgoedfestival en specifiek de cultuur-toeristische infrastructuur) en Edam-Volendam (EuroArt 2020). Daarnaast zal KPMG uitvoering geven aan de tweede fase van de analyse van de toegang tot en huidige ‘customer journeys’ van een selectie van unieke cultuur(historische) bestemmingen of culturele clusters in de deelregio’s van de Metropoolregio Amsterdam. Aan amsterdam & partners wordt in dit verband  gevraagd om de profielen van de bezoekers op het gebied van cultuur en mobiliteit tot cultuur nader te duiden.