Provincie Noord-Holland maakt windparken mogelijk in MRA

24-12-2020 Nieuws #duurzaamheid#energietransitie

Het eerste nieuwe windpark in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kan komen in de gemeente Amsterdam. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van vier windturbines aan de Westpoortweg, een verbindingsweg tussen Amsterdam Westpoort en het Noordzeekanaal. Gedeputeerde Staten geven hiermee invulling aan een afspraak uit het coalitieakkoord om windturbineparken mogelijk te maken in de MRA. Eerder was dat niet toegestaan.

De provincie biedt met een nieuwe omgevingsverordening ruimte aan gemeenten in de MRA om windturbines te plaatsen. Op verzoek van gemeenten kunnen Gedeputeerde Staten gebieden aanwijzen waar windturbines mogen komen. De gemeenten kunnen op basis hiervan verder invulling geven aan de Regionale Energiestrategieën. Het besluit moet nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

‘Ja, mits-beleid’

In het coalitieakkoord van Noord-Holland staat dat ruimte nodig is voor windmolens om de energietransitie vorm te geven. Het heeft daarbij de voorkeur om windmolens op zee te plaatsen, maar ook op het land zullen windmolens nodig zijn. Afgesproken is dat binnen de MRA ruimte wordt geboden voor het plaatsen van windmolens op basis van het principe ‘ja, mits’. Dit betekent dat niet op elke locatie windmolens kunnen komen, maar dat een zorgvuldige afweging wordt gemaakt. Buiten de MRA wordt een ‘nee, tenzij’-beleid gevoerd.

Voorwaarden

De locatie van de windturbines aan de Westpoortweg is midden in het Noordzeekanaalgebied. Voor de bouw van de windmolens gelden enkele voorwaarden. Zo moeten minstens drie turbines van hetzelfde model op een rij worden gezet, waarbij een logische landschappelijke lijn wordt gevolgd. De onderlinge afstand tussen de molens moet bovendien gelijk zijn. De plannen voor de vier windturbines voldoen aan deze eisen, meldt de provincie.

‘Mooie bijdrage aan onze doelen’

‘Wij zijn blij dat we dit initiatief in de Metropoolregio Amsterdam mogelijk kunnen maken’, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Edward Stigter (Klimaat & Energie). ‘Deze windturbines kunnen een mooie bijdrage leveren aan de doelen die wij hebben gesteld in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid.’

De provincie verwacht in 2030 in Noord-Holland Zuid 2,7 TWh wind- en zonne-energie op te wekken. ‘Daarbij houden we zo veel mogelijk rekening met leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteiten’, zegt Stigter. ‘Dit plan voldoet daar helemaal aan.’