Project

MRA Spoor

Het blijft druk op het spoor in de Metropool. Het doorvoeren van verbeteringen, met name voor de vele (spits)reizigers, blijft dan ook belangrijk. De Metropoolregio Amsterdam Ontwikkelagenda Spoor schetst de mogelijkheden. De MRA heeft dit toekomstbeeld samen met de regiodirectie van NS en ProRail opgesteld.

Binnen de MRA is een grote en groeiende vervoervraag gericht op de werkgebieden rondom Amsterdam. Op hun beurt reizen forensen vanuit de verschillende woongebieden in de regio naar Amsterdam. De MRA Ontwikkelagenda Spoor richt zich op het maximaal faciliteren van de deur-tot-deur verplaatsing van de (spits)reiziger door het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Hiertoe schetst de ontwikkelagenda zeventien kansrijke opgaven om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Insteek

Centraal staat het leggen van koppelingen tussen ruimtelijke ontwikkelingen en het bestaande en toekomstige (H)OV-netwerk. Deze insteek biedt kansen om op een kosten¬effectieve manier aan te sluiten bij bestaande en toekomstige programma’s en projecten. Hierdoor kan meer rendement uit investeringen worden gehaald. Alle ontwikkelopgaven dragen bij aan het verbeteren van (inter)regionale verbindingen, waaronder knooppunten, en het goed accommoderen van goederenvervoer en internationale aansluitingen. Actuele onderwerpen zijn onder meer de dienstregeling, European Rail Traffic Management System (ERTMS), Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO), OV SAAL (korte termijn en middellange termijn), OV- en Spoortafels en Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland & Flevoland

De vraag naar een passend OV-systeem voor de toekomst is groot. In de stedelijke gebieden loopt het OV tegen de capaciteitsgrenzen aan. In de landelijke gebieden moeten voorzieningen bereikbaar blijven. Daarom hebben Rijk en regio de handen in één geslagen om het totale OV-systeem voor het jaar 2040 te creëren. In Noord-Holland en Flevoland bundelen de ambities onder regie van vijf partijen van het Platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam. Noord-Holland, Flevoland, Vervoerregio Amsterdam, Amsterdam en Almere werken gezamenlijk aan het regionale OV-systeem van de toekomst.

MRA Kernteam Spoor

Het MRA Kernteam Spoor bestaat uit een coördinator, projectsecretaris en zes vertegenwoordigers van MRA-partijen. Dit zijn medewerkers vanuit de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Amsterdam en Almere, Rijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de provincies en gemeenten die aangesloten zijn bij de Metropoolregio Amsterdam.

Documenten

Relevante documenten zijn:

Regionaal OV Ambitiebeeld 2016
Landelijk gedragen vertrekpunten OV 2040
Basisdocument OV Toekomstbeeld 2040 NH-FL
Ruimtelijk-economische varianten
Landelijke Contouren Toekomstbeeld OV 2040

Meer weten?
Meer informatie staat in MRA Ontwikkelagenda Spoor, de folder daarvan en het eindrapport MRA ontwikkelagenda 2040.