Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Prognose voor de MRA: forse groei toerisme en recreatie in 2030

22-03-2022 Nieuws #economie#mobiliteit#recreatie#toerisme

De prognoses voor toerisme en recreatie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) laten, na een dip door corona, opnieuw groei zien in 2030. Dit blijkt uit het onderzoek naar toeristische en recreatieve omvang en draagkracht in de MRA. Met het onderzoek is in kaart gebracht hoe groot de omvang van toerisme en recreatie is in de diverse deelregio’s en gemeenten en hoe deze omvang in relatie staat tot de leefomgeving en de leefbaarheid: de draagkracht.

Dit type onderzoek is op een dergelijke schaal niet eerder uitgevoerd in Nederland. Het  vormt de bouwsteen voor een nieuwe uitvoeringsstrategie, waarin aandacht voor de leefkwaliteit van inwoners een belangrijk onderdeel wordt.

Verschillen tussen deelregio’s in de MRA

Het onderzoek toont met data aan dat de MRA bezoekers en inwoners veel te bieden heeft door de vele (toeristische en recreatieve) voorzieningen die op korte afstand van elkaar te vinden zijn. De verschillende deelregio’s van de MRA bevinden zich in verschillende fases van toeristische en recreatieve ontwikkeling. De deelregio’s Almere-Lelystad, IJmond, Amstelland-Meerlanden en Gooi en Vechtstreek laten vooral ontwikkelkansen zien, terwijl Amsterdam een grenswaarde van het aantal bezoekers heeft bepaald. Voor de deelregio’s Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland wordt, gezien de toeristische-recreatieve omvang en de te verwachten groei van het aantal bezoekers en inwoners, geadviseerd om blijvend aandacht te hebben voor een goede balans. Dit alles vraagt samenwerking en leren van en met elkaar, juist ook op de schaal van de regio.

Ontwikkelrichtingen

Het onderzoek geeft ook een aantal inhoudelijke ontwikkelrichtingen mee voor een nieuwe uitvoeringsstrategie. Zo liggen er in de MRA veel kansen rond cultuur en erfgoed. Recreatie vraagt meer aandacht, want door de verwachte groei van het aantal inwoners in de MRA neemt de behoefte aan recreëren in de nabije omgeving toe. Ook ligt er een opgave rond het optimaliseren van (duurzame) mobiliteit. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 38% van alle mobiliteitsbewegingen in de MRA wordt ondernomen met een recreatief of toeristisch motief.

Nieuwe strategie na de zomer

De resultaten van het onderzoek zijn een bouwsteen voor de herijking van de bestaande Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025. De planning is de aangescherpte uitvoeringsstrategie na de zomer van 2022 voor te leggen aan de MRA-bestuurders in het platform Economie. De MRA zoekt in de uitwerking nadrukkelijk de samenwerking met stakeholders in de sector op. Naast aandacht voor bestemmingsmanagement, bestemmingsontwikkeling en bestemmingsmarketing, in lijn met het landelijke advies van het NBTC (Perspectief 2030), krijgt duurzaamheid een belangrijke rol in de nieuwe uitvoeringsstrategie.

Samenwerking in de MRA

In de MRA werken de overheden op het gebied van toerisme al vele jaren samen om de groei van het aantal bezoekers te faciliteren. In de nieuwe uitvoeringsstrategie zal, naast toerisme, aandacht worden besteed aan recreatie. Met sturing en spreiding wil de MRA, rekening houdend met het DNA van diverse bestemmingen, ook de komende jaren samenwerken om de toegevoegde waarde van toerisme en recreatie te benutten en de leefkwaliteit van inwoners te bewaken.