Regionale partners in gesprek over belang preventie in gezondheidszorg

18-04-2023 Nieuws #data#ondernemen#preventie#samenwerken

Preventie in gezondheidszorg was het thema van het werkdiner dat Amsterdam Economic Board, Metropoolregio Amsterdam (MRA) en ROM INWest onlangs organiseerden voor experts uit bedrijfsleven, overheden, kennis- en zorginstellingen.

Aanleiding was de recente ondertekening van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Uitgangspunt van dit akkoord tussen gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS is dat het verkleinen van gezondheidsverschillen en betaalbaarheid van de zorg belangrijke voorwaarden zijn voor Brede Welvaart.

GALA dient als het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit geeft ook momentum in de MRA om energie en daadkracht op het gebied van preventie te organiseren.

Preventie hoog op de agenda

De maatschappij kan het zich niet veroorloven om zich vooral te richten op genezing van gezondheidsproblemen, die een goede preventie had kunnen vermijden. Maar preventie vergt een andere aanpak en andere financieringsvormen. Veel partijen hebben die handschoen al opgepakt om meer vanuit preventie te werken; vanuit leefstijl, mobiliteit, met medische data, vanuit een duurzame leefomgeving, door vroegere diagnostiek, etc. Preventie staat als thema hoog op de vorig jaar geformuleerde regionale investeringsagenda, de Transitieversneller Metropool Amsterdam.

Tijdens het Gezond en Actief Leven werkdiner in Amsterdam vond een brainstormsessie plaats met experts uit bedrijfsleven, kennis- en zorginstellingen en overheden. Het thema Preventie werd zo vanuit een breed palet aan invalshoeken opgepakt. De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over hoe Gezond en Actief Leven eruit zou zien in een Metropool Amsterdam waarin Brede Welvaart de norm is. Aan de orde kwam het stimuleren van een gezonde leefstijl voor jong en oud, het gebruik van data als voorspeller van de maatschappelijke impact van interventies en de vraag wie verantwoordelijk moet zijn voor het stimuleren van preventieve gezondheid. Ook werd de rol van bedrijfsleven en innovatieve startups onderstreept. De aanwezigen zagen grote kansen voor digitalisering door het benutten van data en AI voor preventieve diagnose en meer aandacht voor ruimtelijke inrichting, wonen en werken in een groene omgeving met gezonde lucht. Ook actieve mobiliteit werd genoemd, door het stimuleren van fietsen en lopen. Daarnaast speelt sociale cohesie een belangrijke rol bij de preventie van ziekte.

Thema’s aanpakken

Op basis van de gesprekken zijn vijf thema’s geformuleerd om verder op te pakken:

  • Werkgeversaanpak Preventie – via werkgevers een brede gezondheidsaanpak (checkup, fietsstimulering, etc.) voor werknemers op alle niveaus proberen te realiseren;
  • Startups for Prevention – startups op het gebied van preventie verder helpen door matchmaking; met financiers, zorgverzekeraars, pilots in zorginstellingen, etc;
  • Regionale Preventie Coalitie MRA – vorming van een regionale preventie-coalitie van bedrijven, kennis- en zorginstellingen en overheden. Dat stimuleert samenwerking, kennisdeling en profilering. Het bepalen van een regionale gezondheidsfocus is belangrijk, bijvoorbeeld met een top-10 van regionale best practices;
  • System Dynamics & Digital Twins – data gebruiken voor simulatiemodellen en de inzet van gamification om effecten van preventiegerichte maatregelen te kunnen voorspellen;
  • Neighbouring – een aanpak op buurt- en wijkniveau is cruciaal. Preventieaanpak via de inzet en vorming van lokale communities.

Vervolgstap is nu te inventariseren welke partijen welk thema wil gaan oppakken, wat mogelijke vervolgacties zijn, en na te gaan hoe dit thema kan landen in de nieuwe MRA agenda die in 2024 verschijnt.