Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Brede welvaart wordt belangrijker in mobiliteitsbeleid

04-07-2024 Nieuws #circulaire economie#grondstoffen#samenwerken#textiel

Niet langer staat versterken van de internationale concurrentiepositie van de MRA centraal, maar het minimaal behouden van het huidige niveau van brede welvaart. Dat is de kern de verandering in het mobiliteitsbeleid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit draagt bij aan een duurzame en toekomstbestendige regio. Dit is deze maand vastgelegd in het Programmaplan Multimodaal toekomstbeeld: van papier naar praktijk in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. (SBab)

De koerswijziging van het mobiliteitsbeleid wordt ingegeven door veranderingen in de maatschappelijke en economische context. Het is volgens de auteurs en programmanagers bij SbaB Frank Hoekemeijer en Martijn Kas nodig dat brede welvaart een steviger positie krijgt in het mobiliteitsbeleid. “Het is een maatstaf voor wat wij belangrijk vinden als mensen. We houden hierdoor steeds meer rekening met verschillende effecten van mobiliteit. Bijvoorbeeld met klimaat en duurzaamheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid voor alle gebruikers en overlast voor mens en milieu.”

Kansengelijkheid en inclusieve mobiliteit

Het streven naar groen, hoogwaardig en eerlijk vervoer hangt nauw samen met de ambities zoals die zijn vastgelegd in de 80%-versie van de MRA Agenda. Zo is er nu bijvoorbeeld meer aandacht gekomen voor kansengelijkheid en inclusieve mobiliteit. Verder ligt er een grote opgave op beheer en onderhoud van de infrastructuur. Dat kost veel geld en zorgt voor schaarste in investeringsruimte, terwijl investeringen en schaalsprongen juist nodig zijn. Bovendien heeft het Multimodaal Toekomstbeeld de ambities verbreed naar bijdragen aan de brede welvaartsdoelen.

Schaarste en brede welvaart

De groei van de regio in combinatie met klimaatdoelen zal zonder nieuw beleid de brede welvaart onder druk zetten. Dat reden daarvoor is dat schaarste niet alleen voor de investeringsruimte geldt. Er is schaarste van investeringsruimte, capaciteit op de arbeidsmarkt, stikstofruimte en ook schaarste in de fysieke ruimte. Het is een enorme uitdaging om met deze dynamiek het huidige niveau van brede welvaart te behouden.

Groot en complex

Frank Hoekemeijer en Martijn Kas. ”De bereikbaarheidsopgave in de MRA is erg groot en complex. Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen Rijk en regio. In SBaB geven we hier binnen de MRA invulling aan. Dat doen we door beleidsuitgangspunten tussen Rijk en regio op elkaar af te stemmen, gezamenlijke prioriteiten te stellen en uiteindelijk samen gericht te investeren in de beste oplossingen. “ 

Vijf programmadoelen

Tot zover de aanleiding en de urgentie, maar hoe pakken we het aan? In het Multimodaal Toekomstbeeld beschrijven Kas en Hoekemeijer vijf manieren waarop mobiliteit bijdraagt aan de brede welvaart.  

  1. Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving  
  2. Duurzame mobiliteit   
  3. Vitale economie en verstedelijking  
  4. Mobiliteitssysteem voor iedereen  
  5. Bereikbare regio 

Meer weten?

Lees verder over de vijf doelen en de zeven  sturingsinstrumenten, de organisatie van het programma en de relatie met landelijke ruimtelijke ordening binnen NOVEX.  Wil je weten wat SBaB is en waar het voor staat kijk dan op de website.