Online dashboard voor onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA)

23-06-2021 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte#wimra

De resultaten van het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA) zijn nu ook te raadplegen in een overzichtelijk online dashboard. Het tweejaarlijkse WiMRA-onderzoek geeft altijd al een schat aan informatie en via dit dashboard kunnen eenvoudig heel uiteenlopende gegevens worden gevonden en gecombineerd over de woningvoorraad, de woonsituatie en de woonwensen van huishoudens in gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Het dashboard is een aanvulling op de reguliere WiMRA-rapportages en de WiMRA-factsheets per gemeente. Het dashboard wordt begin 2022 bijgewerkt met de cijfers uit WiMRA 2021, het onderzoek dat nu nog loopt.

WiMRA-onderzoek

Het WiMRA-onderzoek biedt een gezamenlijke basis voor de MRA-gemeenten en woningcorporaties om hun beleid vorm te geven en de inzet voor de toekomst te bepalen. Het is een grootschalig enquêteonderzoek dat elke twee jaar plaatsvindt in de MRA en beslaat een groot aantal onderwerpen, waaronder de woonsituatie, woonlasten, verhuiswensen, het oordeel over de buurt en duurzaamheid.  De enquêteresultaten worden in het onderzoek aangevuld met CBS-gegevens over verhuisstromen.

Tabbladen dashboard

Op het WiMRA-dashboard kunt u vergelijkingen maken tussen gemeenten en deelregio’s in de MRA en de ontwikkelingen tussen 2017 en 2019 zien. Op het dashboard vindt u een tabblad met uitleg over het WiMRA-onderzoek en een tabblad met een overzicht van alle onderwerpen die u in het dashboard kunt opzoeken.

De resultaten vindt u op twee tabbladen:

  • Vergelijking gebieden
    In dit tabblad kunt u de onderzochte gebieden in de MRA (31 gemeenten en 7 deelregio’s, alle MRA-gemeenten met uitzondering van Uitgeest) met elkaar vergelijken. Per gekozen indicator worden de waardes voor alle gebieden op de kaart en in een tabel weergegeven.
  • Tijdlijnen per gebied
    In dit tabblad kunt u de jaren met elkaar vergelijken. Per gekozen indicator en gebied wordt de ontwikkeling in een lijngrafiek weergegeven.