Noord-Holland zet fors in op slimme mobiliteit

08-04-2021 Nieuws #mobiliteit#smart mobility

Tot 2030 worden in de provincie Noord-Holland ruim 200.000 woningen bijgebouwd. Het is nu al druk op de Noord-Hollandse (vaar)wegen en die drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Als mobiliteit niet op een andere manier wordt georganiseerd, leidt de bouw van die extra woningen tot 40% meer verkeer en tot verkeersinfarcten. De provincie Noord-Holland investeert daarom bijna € 7 miljoen extra in de ontwikkeling van slimme, schone en veilige oplossingen, voor nu en in de toekomst. Dit sluit naadloos aan op de MRA Agenda, waarin de realisatie van kansrijke ‘smart mobility’-oplossingen is opgenomen.

De verstedelijkings- en woningbouwopgaven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en bij steden als Alkmaar en Hoorn zijn fors en vragen wat de provincie betreft om slim en efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Daarin is immers niet altijd ruimte voor de aanleg van grootschalige (auto)infrastructuur. Smart mobility draagt bij aan slim en efficiënt ruimtegebruik en het op maat aanbieden van (reis)alternatieven. Concreet betekent dit de ontwikkeling richting Mobility as a Service (MaaS), slimme ketenmobiliteit en OV-knooppunten.

Inspelen op mobiliteitsbehoefte

‘De wereld om ons heen verandert continu. Dat heeft ook invloed op de manier waarop we reizen’, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof, tevens lid van het MRA-platform Mobiliteit. ‘Nieuwe technologieën in de auto en langs de weg, zoals intelligente verkeerslichten en sensoren om uitstoot en geluid te meten, bieden kansen om beter in te spelen op de groeiende mobiliteitsbehoefte. Door daarbij het aanbod van schone alternatieven en deelsystemen te stimuleren, kunnen we ervoor zorgen dat mobiliteit slimmer, schoner en veiliger wordt, precies wat we als provincie willen.’

Veranderend reisgedrag

Ook het reisgedrag van gebruikers verandert, mede als gevolg van toenemende aandacht voor klimaat, milieu, gezondheid en duurzaamheid. Dat betekent dat er, nu meer dan ooit, kansen zijn om mobiliteit anders vorm te geven. Met nieuwe technologieën en slimme mobiliteitsconceptenkunnen reizen aangenamer worden gemaakt, meer en gezondere mobiliteitskeuzes worden aangeboden aan de reizigers kan er tegelijkertijd voor worden gezorgd dat minder schade wordt toegebracht aan mens en milieu.

Focus

De Focus Smart Mobility van de provincie geeft een overzicht van de activiteiten voor de korte termijn van 2021 tot 2025. Daarbij realiseert de provincie zich wat de afgelopen jaren al is geleerd. Zo worden de komende jaren alle provinciale verkeerslichten ‘intelligent’ gemaakt, waardoor weggebruikers een adviessnelheid kunnen krijgen voor groen licht. Nood- en hulpdiensten kunnen automatisch groen krijgen en indien mogelijk kunnen bepaalde groepen, zoals openbaar vervoer, vrachtwagens en (groepen) fietsers, voorrang krijgen. Ook worden brugopeningen beter afgestemd op basis van de passerende schepen én de hoeveelheid verkeer. En niet alleen brugopeningen, maar alle wegwerkzaamheden, omleidingsroutes en verkeersborden worden digitaal aangeboden aan navigatiesystemen, zodat weggebruikers verder kunnen kijken dan hun voorruit.

Daarnaast wordt het gebruik van schone vervoerwijzen gestimuleerd, zoals openbaar vervoer, fiets en elektrische (deel)auto’s. Tot slot wordt onderzocht op welke wijze slimme algoritmes en zelfrijdende voertuigen en andere slimme toepassingen kunnen bijdragen aan de provinciale opgaven zoals bereikbaarheid, wonen, klimaat en economie en leefbaarheid.

Mondiale trends

Wereldwijd ziet de provincie vier dominante trends in de ontwikkeling van mobiliteit die ervoor zorgen dat het mobiliteitssysteem verandert. De intrede van deelsystemen, de elektrificatie en automatisering van voertuigen en de toenemende digitalisering van de maatschappij zijn belangrijke ‘gamechangers’ voor het mobiliteitssysteem. Het gaat hierbij om ingrijpende, complexe veranderingen waar veel actoren bij betrokken zijn. Maar hoewel we deze ontwikkelingen niet zelf in de hand hebben, zijn ze wel te beïnvloeden in termen van richting en snelheid.

Dat vergt kennis over deze ontwikkelingen en de mogelijke implicaties ervan voor de mobiliteit. Én het vergt samenwerking met partijen die leidend zijn in de mobiliteitswereld: andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven. De provincie blijft dan ook deelnemer aan het Platform Smart Mobility in de MRA om af te stemmen en kennis uit te wisselen. Hierin wordt ook de regionale inbreng voorbereid voor het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) met het Rijk, waar smart mobility sinds 2019 een vast agendapunt is.

Provinciale Staten

Voor de volledige realisatie van de Focus van de provincie is ruim € 15 miljoen nodig. Ruim € 4,5 miljoen daarvan is al in 2018 door Provinciale Staten beschikbaar gesteld voor de uitrol van intelligente verkeerslichten. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten nu in te stemmen met het voorstel voor een investering van € 6,8 miljoen voor de ontwikkeling van smart mobility-oplossingen om slim, schoon en veilig te kunnen reizen, nu en in de toekomst. Voor de resterende € 4 miljoen wordt gezocht naar externe dekking en/of landelijke en Europese subsidies.

Kijk voor meer informatie op www.noord-holland.nl/smartmobility.