Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

MRA groeit jaarlijks met 14.000 woningen

01-02-2023 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De woningvoorraad in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de afgelopen vijf jaar gegroeid met 69.000 woningen. Gemiddeld kwamen er bijna 14.000 woningen per jaar bij. Bijna de helft hiervan is gerealiseerd in Amsterdam: het aantal woningen nam in de hoofdstad met gemiddeld 6.500 per jaar toe. Dat blijkt uit een analyse van het platform NUL20 op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

Bij de groei van de woningvoorraad in de MRA is gekeken naar de netto toename van het aantal woningen: het saldo van nieuwbouw, transformatie, sloop en andere mutaties. Met dit saldo zijn de afgesproken bouwdoelstellingen van de samenwerkende overheden in de MRA in de afgelopen periode gehaald. Deze doelstelling behelst de bouw van 15.000 nieuwbouwwoningen per jaar. Gemiddeld zijn de afgelopen vijf jaar ruim 16.500 nieuwbouwwoningen per jaar gerealiseerd in de MRA.

Ontwikkeling woningvoorraad MRA-gemeenten

Na Amsterdam vond de grootste groei plaats in Almere, waar de bouwproductie de afgelopen jaren ongeveer 1.500 nieuwbouwwoningen bedroeg. Op de website van Nul20 is voor alle 30 gemeenten in de MRA te zien hoe de woningvoorraad zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Woondeals

Voor de landelijke versnelling van de woningbouwproductie zijn afspraken gemaakt in het regeerakkoord. Deze afspraken hebben in 2019 geleid tot zogenoemde Woondeals: regionale afspraken die moeten helpen om de krapte op de woningmarkt terug te dringen. Ook voor de MRA is zo’n Woondeal gesloten. Naast aandacht voor woningbouw gaat het in deze Woondeals om een samenhangende gebiedsontwikkeling, een bredere verstedelijkingsstrategie en het verbeteren van leefbaarheid in wijken. Dit voorjaar worden opnieuw Woondeals gesloten.