Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

De weg naar de nieuwe MRA Agenda: Samenwerken is in verbinding blijven

12-04-2024 Nieuws #duurzaamheid#economie#mobiliteit#samenwerken#toerisme#verstedelijkingsstrategie

Wat voor soort regio willen we zijn de komende decennia? En hoe ziet de MRA dat voor zich? De plannen daarvoor worden in samenwerking met al onze deelnemers verzameld in de MRA Agenda 2025-2028. Dat biedt aanknopingspunten voor besluitvorming door gemeenten en Provinciale Staten. Melissa Rotteveel begeleidt als projectmanager de totstandkoming van de nieuwe MRA Agenda. ‘Er is meer draagvlak en betrokkenheid als het gaat om brede welvaart’, heeft Rotteveel ervaren.

Van fijnstofreductie en biobased bouwen tot digitale innovatie of een groen-fietsplan. En van andere manieren van landschapsbescherming tot meer elektrische laadpalen en duurzaam (inter)nationaal spoor. De MRA Agenda bevat talloze doelen die moeten zorgen voor meer brede welvaart de komende jaren. Het ‘wat’ van de MRA Agenda is vastgesteld in een visiedeel en het ‘hoe’ bestaat uit de meerjarige uitvoeringsprogramma’s. De MRA Agenda neemt de drie thema’s die in de samenwerkingsafspraken zijn opgenomen als uitgangspunt. 

  • De meest inventieve regio van Europa met de best opgeleide bevolking
  • Een regio voor iedereen naar de menselijke maat.
  • Een duurzaam verbonden regio

Tevens bevat de agenda acht ambities.

Hoe verliep het proces van het maken van de MRA Agenda?
Ik ben altijd actief geweest in de lokale politiek voor de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam. De Metropoolregio Amsterdam werd gezien als een samenwerkingsverband waarin, volgens de kleinere gemeenten, Amsterdam bepalend was. Ik denk niet dat zo was, maar dat gevoel was er. Mijn opdracht was te sturen op draagvlak en betrokkenheid. Dus we zijn gaan terugvragen. Wat vinden jullie belangrijk? Een belangrijk verschil is geweest dat we een langetermijnvisie hebben neergezet, meer gericht op ambities voor de komende decennia. De vorige agenda was eerder korte termijn.

Is dat gelukt?
Ja, er zijn veel ideeën opgehaald. De ideeën heb ik in een concept-procesnotitie gezet. Die is voorgesteld aan de MRA Raadtafel en het MRA Bestuur en uiteindelijk heeft de Algemene Vergadering daar akkoord op gegeven. Vervolgens zijn we de inhoud gaan ophalen via de zeven deelregio’s, de provincie Noord-Holland, provincie Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam en de bestuurlijke platforms. De ideeën, zogenoemde proposities, hebben we opgehaald en samengebracht.

Melissa Rotteveel: eigen foto (niet voor hergebruik)

Je bent zelf ook actief geweest in de lokale politiek. Zie je vanuit die achtergrond concrete vraagstukken die de MRA Agenda nu bestrijkt?
Over brede welvaart is er meer bewustwording gekomen bij iedereen die hieraan gewerkt heeft. De economische ontwikkeling van de regio blijft belangrijk, maar leefbaarheid staat daar niet los van. Het is een rode draad in de MRA Agenda. Daarbij gaat het over goede gezondheid,  sociale cohesie, onderwijs, huisvesting, noem maar op. Het werkt twee kanten op. Iemand die leeft en werkt in een prettige, gezonde omgeving zal ook op een positieve manier kunnen bijdragen aan de economische productiviteit. De Vervoerregio Amsterdam is daarbij tevens belangrijk. Doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofdorp bijvoorbeeld, kan een groot verschil maken voor inwoners uit bijvoorbeeld Purmerend door meer mobiliteit. Zij krijgen daardoor een groter gevoel van leefbaarheid van hun omgeving. Een investering in een gemeente, is een investering voor de gehele regio.

Wat was soms lastig bij het proces van het maken van de MRA Agenda?
In het algemeen ging het goed, maar ik heb wel ervaren dat je er als procesbegeleider heel dicht op moeten zitten. Dus soms dacht ik of mijn collega’s dat we het helder hadden gemaakt voor iedereen, maar bleek dat we toch nog meer moest uitleggen. Je moet zorgen dat je constant in verbinding blijft met diegenen met wie je samenwerkt.

Waar klopt je hart sneller van als je kijkt naar deze agenda?
Ik vind het mooi om te zien dat brede welvaart op deze manier in de agenda terecht is gekomen en er is een echt langetermijnvisie neergelegd. Tegelijkertijd zijn er met die acht ambities en de uitwerking daarvan in meerjarige programma’s concrete aanknopingspunten voor verdere uitvoering. Daarnaast denk ik dat alle deelnemers in dit proces goed hebben kunnen bijdragen. De MRA Agenda is echt een samenwerking geweest van de dertig gemeenten, de twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam.

Wat zijn de volgende stappen vanaf nu?
De dag na Pasen is de MRA Agenda in een 80%-versie verspreid naar de deelnemers in de MRA en ook daarbuiten. Zij krijgen de tijd te reageren tot eind juni. Begin 2025 lanceren we de agenda tijdens het MRA Congres. Om te blijven zorgen voor betrokkenheid en draagvlak blijven we ook daarna optrekken met de deelnemers en eventuele nieuwe samenwerkingspartners. Zo bereiken we vanuit gedeelde belangen zo efficiënt mogelijk onze doelen.

Meer lezen?
Lees alles in het artikel over de 80-%versie van de MRA Agenda