Levendige discussies tijdens Raads- en Statenleden Conferentie

08-11-2019 Nieuws

Raads- en Statenleden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn er zélf verantwoordelijk voor om het gesprek over de MRA-samenwerking te voeren met hun eigen college. En inhoudelijke afstemming tussen verschillende gemeenteraden en Provinciale Staten versterkt de samenwerking in de MRA. Dit vond een ruime meerderheid van de deelnemers aan de MRA Raads- en Statenledenconferentie op vrijdag 1 november in Almere.

Enkele tientallen gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten uit de MRA waren deze vrijdagmiddag voor de conferentie naar Almere gekomen. Op het programma stonden inhoudelijke presentaties, waarna per mobiele telefoon kon worden gestemd op stellingen om over in debat te gaan.

Conceptversie MRA Agenda 2.0

De conferentie werd geopend door Maaike Veeningen, wethouder in gaststad Almere en portefeuillehouder van de nieuwe MRA Agenda in de MRA Agendacommissie. De MRA Agenda is de inhoudelijke basis van de samenwerking in de MRA. De conceptversie van de nieuwe agenda is op 25 oktober verstuurd aan alle colleges, raden en Staten. Wethouder Veeningen lichtte het proces rond de nieuwe agenda toe en nodigde de Raads- en Statenleden uit het gesprek over de concept-agenda aan te gaan met hun colleges.

Nieuwe MRA-website

De Haarlemse wethouder Robbert Berkhout, portefeuillehouder Communicatie in de MRA Agendacommissie, greep de opening van de conferentie aan om een tipje van de sluier op te lichten van de nieuwe website van de MRA. De nieuwe website wordt volledig ingericht op een toegankelijke presentatie van de nieuwe MRA Agenda. Ook kunnen op de nieuwe site eenvoudig video’s worden geplaatst, waarin een korte toelichting kan worden gegeven op onderwerpen die in MRA-verband spelen. Berkhout lichtte ook kaarten toe, die per deelregio laten zien tot welke concrete resultaten de MRA-samenwerking heeft geleid. De nieuwe website wordt binnenkort gelanceerd.

Samenwerking door de eeuwen heen

Na de opening kregen de deelnemers aan de conferentie een even leerzame als vermakelijke presentatie van prof. dr. Maarten Prak, hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij liet een historisch licht schijnen over samenwerking ‘van onderop’ door de eeuwen heen. Vervolgens ontstonden levendige discussies over de gekozen stellingen.

Betrokkenheid en invloed van Raads- en Statenleden

Vanuit de verschillende MRA-deelregio’s namen sprekers het woord, niet in de laatste plaats vertegenwoordigers van de ‘Raadtafel32’. Dit zijn Raads- en Statenleden van de verschillende MRA-deelnemers die zich hebben verenigd om mee te denken over het betrekken van volksvertegenwoordigers bij de samenwerking in de MRA en manieren om hun betrokkenheid en invloed te kunnen aanwenden. Leden van de Raadtafel32 waren ook betrokken bij de voorbereiding van de conferentie.

Landschap als verbindend element

Na een korte pauze sprak Marinke Steenhuis de deelnemers toe. Zij is cultuurhistorica en kwartiermaker van het programma Landschap van de MRA. In die rol werkt zij samen met anderen aan een verbindend verhaal over het landschap. Steenhuis sprak aan de hand van indrukwekkend kaartmateriaal over het landschap als drager van het geheugen en de identiteit van het gebied dat de MRA beslaat.

Discussie

Ook na deze presentatie kon worden gestemd over stellingen voor een debat. Een overgrote meerderheid was het ermee eens dat onderwerpen die de gemeente- en provinciegrenzen overstijgen dezelfde inzet verdienen van volksvertegenwoordigers als onderwerpen binnen het eigen gebied. Meer discussie was er over de stelling dat groene gebieden in de MRA beter toegankelijk moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld met voet- en fietspaden, zodat we voldoende recreatiemogelijkheden behouden in onze groeiende regio. Hoewel een meerderheid het hiermee eens was, werd het belang van natuurwaarden evenzeer benadrukt.

Het ‘hoe’ meer uitdiepen

Deelnemers aan de conferentie spraken waardering uit voor de sprekers en de mogelijkheid om per telefoon te stemmen over stellingen. ‘Het was een interessante middag met goede sprekers’, zei een van hen. Ook bestaat er behoefte om bijeenkomsten over thema’s of specifieke onderwerpen in de MRA te organiseren. ‘Dat we het samen moeten doen, is helder. Meer het ‘hoe’ mag nu meer worden uitgediept.’

Voortgang nieuwe MRA Agenda

Wethouder Maaike Veeningen sloot de conferentie ook weer af. Zij bedankte de deelnemers en gaf aan dat hun inbreng helpt bij het verder vormgeven van de nieuwe MRA Agenda. Veeningen benadrukte het belang van het gesprek hierover van Raads- en Statenleden met hun eigen colleges. De periode voor het indienen van wensen en opvattingen eindigt op 27 december, waarna de nieuwe MRA Agenda door de colleges zal worden vastgesteld en zal worden gelanceerd tijdens het MRA Congres in het vroege voorjaar van 2020.