Concept nieuwe MRA Agenda gepresenteerd

25-10-2019 Nieuws

De Agendacommissie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft vrijdag 25 oktober de conceptversie van de nieuwe MRA Agenda aangeboden aan alle colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten van de MRA-deelnemers. Hiermee start de periode waarin alle colleges hierover met de volksvertegenwoordigers in gesprek kunnen gaan om wensen en opvattingen te formuleren. Deze periode eindigt eind december. 

De MRA Agenda is de inhoudelijke basis van de samenwerking in de metropoolregio. De huidige agenda heeft een looptijd tot 2020, de nieuwe agenda tot 2024.

Procesverloop

Tijdens het MRA Congres in oktober 2018 is de aftrap gegeven voor de nieuwe MRA Agenda. Als aanzet hiervoor is afgelopen voorjaar door de colleges, en in de deelregio’s door raadsleden en Statenleden, een discussienotitie besproken. Ook is gereageerd door derden, waaronder de Amsterdam Economic Board en ORAM, de koepelorganisatie van bedrijven- en ondernemersverenigingen in de regio Amsterdam.

Na de zomer is een voorlopig concept van de nieuwe MRA Agenda opgeleverd. Deze is inhoudelijk besproken door achtereenvolgens de bestuurders in de MRA-platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit en tijdens de MRA Bestuurdersconferentie op 18 oktober. De reacties zijn verwerkt in het nu gepresenteerde concept.

Vervolg

Tijdens de Raads- en Statenledenconferentie op 1 november is een toelichting gegeven op de nieuwe MRA Agenda. Deze conferentie kan door raadsleden en Statenleden worden gebruikt als opmaat voor het gesprek over de agenda met hun eigen college. De termijn voor het indienen van wensen en opvattingen eindigt op 27 december. Na verwerking van de reacties wordt ter vaststelling een definitief concept aan de colleges van de MRA-deelnemers voorgelegd. De officiële  lancering van de MRA Agenda 2.0 volgt tijdens het MRA Congres in april 2020.

Download

Hier kunt u de Concept-MRA Agenda 2.0 downloaden.