Landschap deelregio Gooi en Vechtstreek

Gooi en Vechtstreek is de groenblauwe verbinder in dichtbevolkte stedelijke regio’s. Met hoogwaardige voorzieningen is dit een prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Verstedelijkte delen wisselen af met unieke landschappen van (inter)nationale waarde.

Grote diversiteit

Het landschap in Gooi en Vechtstreek vertelt de geschiedenis van het gebied. De Gooise stuwwal, de Vechtweiden, de open polders, de voormalige Zuiderzee en de veenplassen bieden grote diversiteit in natuur en beleving. De aaneenschakeling van verschillende soorten landschap biedt gebruikers en bezoekers een interessant en gevarieerd aanbod. Daarmee legt het de basis voor een aantrekkelijk leefklimaat.

Bedreigingen

Toenemende verstedelijking zet het landschap onder druk. Een historisch cultuurlandschap vraagt om actief beheer en flinke investeringen om de kwaliteit te behouden. Veel delen van het landschap zijn beschermde natuurgebieden en hier is het zoeken naar balans tussen natuur en recreatie. Ook klimaatverandering en bodemdaling zijn belangrijke thema’s. Klimaatbestendige inrichting van het bodem- en watersysteem is een belangrijke opgave. Om beter grip te krijgen op de bedreigingen, heeft MRA Landschap met partners in de regio opdracht gegeven voor het ontwerpend onderzoek Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek.

Samenwerking

Overheden en gebiedspartijen werken samen aan de ontwikkeling van het landschap als tegenhanger van de verstedelijking aan de oostkant van Amsterdam. Er is een gezamenlijke gebiedsagenda Landschap Gooi, Vecht en Diemerscheg. Ook lopen er uitvoeringsprogramma’s met concrete projecten voor versterking van landschap en recreatieve beleving, zoals Groene Uitweg en Oostelijke Vechtplassen.

Blikvangers

  • Het Naardermeer ligt als een groene oase tussen Amsterdam en Hilversum. Bescherming van dit natuurgebied was aanleiding tot oprichting van Natuurmonumenten. Door vernattingsmaatregelen in de omringende weilanden is de waterhuishouding in dit Natura 2000-gebied verbeterd.
  • Rijksmonument Zonnestraal bevindt zich op een landgoed van 120 hectare bos en heidegebied. Het groengebied is toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Bij de herontwikkeling van de gebouwen blijft het landschap uitgangspunt.
  • Het Goois Natuurreservaat beheert en beschermt ruim 2.800 hectare kwetsbare natuur in de dichtbevolkte randstad. Het veelzijdige landschap met bos en hei is toegankelijk via een goed onderhouden wandel- en fietspadennetwerk.