Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Kwart nationale bouwopgave tot 2030 kan in Noord-Holland en Flevoland, mits Rijk voldoet aan randvoorwaarden

13-10-2022 Nieuws #bouwen en wonen#ruimte

De Nederlandse provincies hebben provinciale woningbouwafspraken gemaakt met het Rijk. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen worden opgeleverd. De afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen in de periode tot en met 2030.

De gemeenten in de provincies Noord-Holland en Flevoland kunnen tot en met 2030 ruim 220.000 woningen bouwen: 184.000 in Noord-Holland en 40.000 in Flevoland. Het gaat daarmee om een kwart van de nationale bouwopgave tot en met 2030, waarvan een groot gedeelte terechtkomt in de Metropoolregio Amsterdam. Om dat aantal te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat het Rijk voldoet aan belangrijke randvoorwaarden en dat knelpunten worden opgelost.

De doelstelling is dat twee op de drie nieuwe woningen die binnen de afspraken vallen, passen in de categorie ‘betaalbaar’. Het gaat om 350.000 huur- en koopwoningen in het middensegment en 250.000 sociale huurwoningen.

Knelpunten oplossen

De provincies Noord-Holland en Flevoland geven nadrukkelijk aan dat knelpunten moeten worden opgelost, wil het de gemeenten lukken om de woningen te bouwen. ‘Nodig zijn oplossingen voor het stikstofprobleem, het energievraagstuk (volle stroomnetten), personeelsgebrek – vooral bij de gemeenten -, mobiliteit (de aanleg van infrastructuur) en het gegeven dat het steeds moeilijker wordt om betaalbare woningen te bouwen’, licht gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland toe. ‘Deze boodschap hebben wij en andere provincies de afgelopen maanden regelmatig aangekaart bij het kabinet.’

Daarnaast benadrukken beide provincies dat wederkerige afspraken over de woningbouw essentieel zijn om samen te werken aan het bouwen van een vitale samenleving.

‘In Flevoland gaat het om een relatieve flinke groei (+20%) aan nieuwe woningen’, zegt gedeputeerde Jan de Reus in een toelichting. ‘Om een samenleving duurzaam te bouwen, wordt de bouwopgave in samenhang met andere thema’s bezien (klimaat, werkgelegenheid, bereikbaarheid, energie en natuurinclusiviteit) en die kan alleen worden gerealiseerd wanneer de woningen goed bereikbaar zijn, de economie en werkgelegenheid een grote impuls krijgen, aanvullende voorzieningen, waaronder de onderwijsinfrastructuur in de volle breedte en culturele voorzieningen, worden gerealiseerd en alle aspecten van brede welvaart worden meegenomen.’

De provincies onderstrepen dat het nodig is dat het kabinet zich committeert aan een resultaatverplichting voor de gezochte oplossingen.

Proces

Eind november worden in het bestuurlijk overleg MIRT besluiten genomen over de toekenning van financiële middelen uit het Mobiliteitsfonds voor de ontsluiting van woningbouwlocaties om daarmee versnelling van de woningbouw te realiseren. Ook worden dan afspraken gemaakt over het geld voor de ontsluiting van grootschalige woningbouwgebieden. Begin december volgt het besluit over de toekenning van de vierde tranche van de Woningbouwimpuls.

Woondeal MRA

Vanaf december 2022 worden deze afspraken omgezet in regionale woondeals, ook voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In deze woondeals wordt bijvoorbeeld vastgelegd welke locaties in samenwerking met corporaties en marktpartijen worden ontwikkeld, wat het aandeel betaalbare woningbouw is en afspraken over het oplossen van knelpunten.