Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Klimaatbestendige nieuwbouw in MRA en Noord-Holland het nieuwe normaal

02-03-2022 Nieuws #duurzaamheid#klimaatadaptatie#ruimte

Klimaatbestendige nieuwbouw wordt het uitgangspunt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland. Samenwerkende overheden hebben afgesproken om klimaatbestendige nieuwbouw op te nemen in het beleid. De ondertekening van de ‘Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw in MRA en Noord-Holland’ betekent dat binnenkort klimaatbestendigheid – aanpassing aan hitte en wateroverlast – in plannen voor nieuwbouwwoningen in de MRA en Noord-Holland wordt meegenomen als criterium. Aan de overeenkomst is gewerkt door provincies, gemeenten, waterschappen, en door bouwbedrijven, projectontwikkelaars, groenondernemers en andere maatschappelijke partners.

Het klimaat verandert en tegelijkertijd is de bouwopgave groot. Daarom heeft de MRA met het programma ‘MRA Klimaatbestendig maken’ het initiatief genomen om regionale afspraken te maken over klimaatbestendige nieuwbouw. Zo kan de bouwopgave op een klimaatrobuuste manier worden uitgevoerd. Ook ontstaat een gelijk speelveld tussen bouwbedrijven en overheden.

‘Belangrijke stap vooruit’

De bestuurlijke trekkers van het programma, wethouder Robbert Berkhout van Haarlem en Peter Smit, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zijn tevreden met het resultaat tot nu toe. ‘De bebouwde omgeving is kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen een steeds extremere rol’, zegt Smit. ‘Tegelijkertijd staan gemeenten voor grote bouwopgaven. Deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap vooruit om samen de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland klimaatbestendig te maken. Om er zo voor te zorgen dat we ook in de toekomst op een prettige manier kunnen blijven leven in deze mooie en waterrijke, maar kwetsbare omgeving.’

Samenwerken aan de toekomst

De afgelopen maanden hebben meer dan 40 organisaties de intentieverklaring ondertekend. Op 2 maart is dit gevierd tijdens een bestuurlijke bijeenkomst voor alle deelnemende partijen. Hier spraken zij de intentie uit om in elk nieuwbouwproject te voldoen aan specifieke uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus. Thema’s als hitte, droogte, extreme regenval, gevolgen van overstromingen, natuurinclusief bouwen en biodiversiteit spelen hierin een rol. De uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus hebben als doel om de leefbaarheid van een gebied te vergroten en het risico van schade door de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te maken.

Aansluiten bij intentieovereenkomst

Partijen in de regio die zich nog niet hebben aangesloten, zijn van harte uitgenodigd om dat alsnog te doen.