Kennissessie voor ambtenaren over energierechtvaardigheid

27-10-2023 Nieuws #duurzaamheid#energierechtvaardigheid#energietransitie

De energietransitie begint echt op gang te komen. Terecht gaat daarbij veel aandacht naar de fysieke kant van die transitie: het aanpakken van de netcongestie, de verduurzaming van de woningvoorraad, de transitie van de grote industriële complexen in het NZKG, de opwek van duurzame energie en de transitie naar zero-emissie mobiliteit. Tegelijk groeit het besef dat de (stevige) consequenties van deze transitie niet door allen even zwaar worden gevoeld. De aandacht voor de sociaal-maatschappelijke kant van de energietransitie neemt daardoor sterk toe. Voldoende reden voor de MRA om voor ambtenaren die in hun werk bezig zijn met de energietransitie (van de gebouwde omgeving, de industrie of van het energie- of mobiliteitssysteem), dan wel met de consequenties daarvan (voor bewoners, werknemers of ondernemers) een kennissessie te organiseren.

Wanneer
Maandag 27 november van 3 tot 5 uur, met aansluitend drankje en hapje

Waar
The Pulse, Termini 179, 1025 XM Amsterdam (naast eindhalte Noord-Zuid lijn in Amsterdam Noord)

Waarom
Volgens de WRR zijn we aanbeland op een nieuw punt in het debat over klimaatbeleid, waarbij de vraag hoe de lusten en lasten van klimaatmaatregelen en klimaatschade (moeten) worden verdeeld steeds belangrijker wordt. De WRR pleit er voor dat maatregelen niet alleen beoordeeld worden vanuit het perspectief van doelmatigheid en rechtmatigheid, maar ook vanuit het perspectief van rechtvaardigheid. Ook het Expertteam dat Minister Jetten adviseert benadrukt dat nadenken over energierechtvaardigheid cruciaal is om het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie in stand te houden.

Op allerlei plekken wordt er daarom nagedacht over wat energierechtvaardigheid inhoudt en wat dit voor het beleid betekent. Zo heeft de gemeente Amsterdam een strategische verkenning naar de sociale impact van de energietransitie uitgevoerd voor inzicht en handelingsperspectief om de transitie rechtvaardig(er) te maken.

De kennissessie voor ambtenaren over dit onderwerp op 27 november moet helpen om:

  • het thema rechtvaardigheid bij de energietransitie beter te begrijpen,
  • een scherper beeld te krijgen van wat er rond dit thema speelt,
  • zicht te krijgen op wat het handelingsperspectief is voor MRA overheden op dit thema,
  • de verschillende perspectieven (sociaal, verduurzaming, fysiek) met elkaar te confronteren en daarmee de energietransitie te benaderen vanuit het perspectief van brede welvaart.

Programma

15.00     Opening en welkom

15.05     Inleiding door Elsonoor Wijlhuizen van TNO met toelichting op het WRR rapport ‘Rechtvaardigheid in klimaatbeleid’ en op daarin genoemde verdelingsbeginselen

15.20     Toelichting door Marieke Hoffman en/of Wander Engbers van de gemeente Amsterdam op de ‘strategische verkenning ‘Rechtvaardige energietransitie’

15.35     Interview met één of twee MRA bestuurders

15.50     Afsluiting plenaire deel – intro deelsessies

15.55     Korte pauze

16.05     En nu in gesprek en aan de slag! Start van deelsessies over 1. gebouwde omgeving (energiearmoede), 2. energieopwek en -infra, 3. mobiliteit  (vervoersarmoede) en 4. arbeidsmarkt.

16.50     Korte plenaire terugkoppeling, doorkijkje op vervolg en afsluiting (10 minuten)

17.00     Informele afsluiting met drankje en hapje

Aanmelden
Stuur een mail aan info@metropoolregioamsterdam.nl, o.v.v. aanmelding kennissessie energierechtvaardigheid en je voorkeur voor de deelsessie waar je bij wilt aansluiten (1. gebouwde omgeving, 2. energieopwek en -infra, 3. mobiliteit, 4. arbeidsmarkt).