Houtbouw

Vanaf 2025 is 20% van de woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout en andere biobased materialen, zodat woningen sneller en duurzamer worden gebouwd. Dat levert jaarlijks een reductie op van circa 220.000 ton CO-2-uitstoot en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van stikstof. Houtbouwwoningen die op een industriële wijze worden geproduceerd en op voldoende locaties kunnen worden gebouwd, zijn betaalbaarder, gemaakt van gezonde materialen en zorgen voor minder bouwafval. Voor de ambitie in de MRA is een convenant opgesteld.

De Green Deal Convenant Houtbouw is opgesteld in een intensieve ‘triple helix’-samenwerking: overheden, kennisinstellingen en marktpartijen – van startups tot grote bedrijven – kwamen tot een flinke lijst afspraken, zowel in algemene zin als per type partij. Het gezamenlijke doel vraagt flinke inspanningen van alle partijen op uiteenlopende gebieden, van vernieuwing van kennis en werkwijzen tot een andere inzet van de bestaande werkcapaciteit. Deze inspanningen kunnen alleen worden bereikt door voortdurende samenwerking. De deelnemende partijen willen gebruik maken van elkaars expertise, processen zo eenvoudig mogelijk maken en steeds zo transparant mogelijk de opgave en oplossingen bespreken.

Wat gaat er gebeuren?

Een belangrijk onderwerp van de Green Deal is het beschikbaar krijgen van locaties die geschikt zijn voor houtbouwwoningen. Ook bekijken de partijen of meer stimulerende regelgeving voor houtbouw mogelijk is. Ten slotte werken de betrokken partijen actief samen aan het verbeteren van de business cases van de keten van houtbouw. Met de schaalsprong en toename van de kennis rond houtbouw is de verwachting dat de huidige prijsstelling van houtbouw binnen een afzienbare tijd zal worden verbeterd. Zie het Actieplan Houtbouw MRA 2021-2025

Het convenant is officieel getekend, de partijen kunnen aan de slag om te werken aan 20% circulaire houtbouw. De komende jaren wordt deze intensieve triple helix-samenwerking doorgezet. Ondertekenaars zijn gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, beleggers, aannemers, woningcorporaties, architecten, houtbouwers, houtproducerende partijen, kennisinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus, financiële instellingen en koepelorganisaties. 

Downloads