Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Eerste resultaten onderzoek naar toeristische druk en draagkracht in MRA bekend

29-10-2021 Nieuws #economie#recreatie#toerisme

De eerste resultaten van een onderzoek naar toeristische druk en draagkracht in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn bekend. Met het onderzoek is in kaart gebracht hoe groot de druk in zowel positieve als negatieve zin is op bestemmingen en voorzieningen en hoe deze druk in relatie staat tot de leefomgeving en de leefbaarheid, kortom: de draagkracht. Dit type onderzoek is op een dergelijke schaal niet eerder uitgevoerd in Nederland.

De samenwerkende overheden in de MRA krijgen met dit innovatieve onderzoek meer inzicht in de mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in de regio. De uitkomsten worden in de diverse deelregio’s besproken tijdens  zogenoemde ‘gebiedstafels’. Dit zijn sessies waarin gemeenten en stakeholders uit de deelregio hun reactie op de verzamelde data kunnen geven en met elkaar kunnen spreken over mogelijke vervolgacties.

Strategische Agenda Toerisme MRA

De resultaten van het onderzoek en een aantal uitgangspunten zijn de basis voor de herijking van de bestaande Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025. Het streven is om begin 2022 een concept van de uitvoeringsstrategie te presenteren. Bij deze herijking is het de nadrukkelijke wens van bestuurders in een vroegtijdig stadium de raden en Staten actief te betrekken. In de MRA Raadtafel, die na de bekrachtiging van de nieuwe Samenwerkingsafspraken start, zal worden besproken wanneer en hoe deze betrokkenheid zo spoedig mogelijk kan worden vormgegeven.

Samenwerking in de MRA

In de MRA werken de overheden op het gebied van toerisme samen om de groei van het aantal bezoekers te faciliteren. Het platform Economie heeft in 2017 de Strategische Agenda vastgesteld. De samenwerking in het MRA-programma Toerisme is gericht op het opvangen van de groei door het ontlasten van drukke plekken en het spreiden van toeristen en de economische voordelen over de regio.