Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic

Algemene Vergadering MRA voor het eerst bijeen

03-01-2022 Nieuws

De Algemene Vergadering (AV) van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is woensdag 22 december 2021 voor het eerst bijeengekomen. Het was de eerste bijeenkomst in de nieuwe structuur die voortvloeit uit de samenwerkingsafspraken die in december 2021 door alle MRA-deelnemers zijn vastgesteld.

De Algemene Vergadering is het algemeen bestuur van de MRA en controleert het Bestuur. In de AV heeft elke deelnemer aan de MRA een eigen vertegenwoordiger.

Opdracht kwartiermakend voorzitter

In de samenwerkingsafspraken is bepaald dat de burgemeester van Almere bij de oprichting van de AV voor een periode van twee jaar zal fungeren als kwartiermakend voorzitter. In de AV is gesproken over de manier waarop de invulling van het voorzitterschap vorm moet krijgen. Op voorstel van de kwartiermaker, Franc Weerwind, heeft de AV besloten om Jos Wienen (burgemeester van Haarlem) aan te stellen als vicevoorzitter van de Algemene Vergadering. De kwartiermaker kreeg van de AV het mandaat om zijn opdracht als voorzitter in afstemming met de vicevoorzitter nader uit te werken.

De AV sprak verder onder meer over het proces voor de vaststelling van de meerjarenbegroting en het jaarplan voor 2022.

Verslag AV 22 december 2021

Een onderdeel van de nieuwe samenwerkingsafspraken is dat het verslag van de AV openbaar wordt gemaakt. Hier kunt u het verslag lezen van de AV van 22 december 2021.

Meer informatie

Hier vindt u de nieuwe samenwerkingsafspraken.

Hier vindt u meer informatie over de organisatie van de MRA, waaronder de samenstelling van de verschillende gremia, zoals de Algemene Vergadering.