6 Regio Deals ingediend bij Rijk om brede welvaart te verbeteren

23-11-2022 Nieuws #economie#landschap

MRA-partners hebben deze week 6 zogenaamde ‘Regio Deals’ ingediend bij het Rijk. De zes voorstellen hebben gemeen dat ze de brede welvaart in de MRA verbeteren en regionale economische kansen, sociale samenhang en kansengelijkheid vergroten voor inwoners en ondernemers. Ook is er oog voor de fysieke leefomgeving om de leefbaarheid van inwoners in de MRA te verbeteren. Begin 2023 besluit het Rijk welke voorstellen worden gehonoreerd. Er is landelijk € 284,2 miljoen beschikbaar. De eenmalige bijdrage van het Rijk bedraagt minimaal € 5 en maximaal € 40 miljoen. Uitgangspunt is een cofinanciering vanuit de regio van 50%.

Met partners uit de regio

Alle aanvragen zijn met partners uit de regio opgesteld en bij het Rijk ingediend. Deze inzet past ook goed bij de ambities in de MRA agenda om de zichtbaarheid van de MRA bij het Rijk te vergroten en meer met ‘triple helix’ partners op te trekken. De ingediende projecten zijn verspreid over de hele MRA en sluiten aan bij de ambitie van de ‘metropool van grote klasse‘;

1. ZaanIJ Groen en Meedoen is gericht op het versterken van de leefbaarheid en verkleinen van de verschillen tussen inwoners en is vervolg op de eerder toegekende regiodeal. Zowel Zaanstad als Amsterdam-Noord kennen verouderde bedrijventerreinen die getransformeerd of herontwikkeld worden, met daaromheen jaren ’60 wijken met veel hardnekkige problemen op het gebied van leefbaarheid en kansenongelijkheid. Via projecten wordt o.a. de toegang tot water en groen verbeterd en wordt bewegen, recreëren en ontmoeten gestimuleerd, ingezet op het verbeteren van leer- en taalachterstanden, opleidingsniveau en kansen op werk.

2. Naar een groene en gezonde MRA West is gericht op het versterken van de leefkwaliteit in het groene buitengebied ten zuiden van het Noordzeekanaal tussen en rond Velsen, rondom Haarlem en Hoofddorp. Hierbij wordt ingezet op 3 pijlers: de strategische versterking van het groene landschap en recreatie, het investeren in groene en gezonde wijken en het versterken van een natuurinclusief en regeneratief ondernemerschap in het buitenengebied.

3. Tech Talent voor Transitie – Flevoland /MRA Oost is gericht op het versterken van een vitale samenleving in Almere/Flevoland met een sterke economie gericht op duurzaamheid, die in banen en verdienvermogen voorziet door te zorgen voor voldoende goed geschoold personeel en samen met het onderwijs en het bedrijfsleven innovatie aan te jagen op het gebied van energietransitie en circulaire economie.

4. Masterplan RAI is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren het Masterplan RAI en gaat over de herontwikkeling van het RAI gebied. De regiodeal aanvraag focust op die onderdelen van het Masterplan die niet door markt worden gefinancierd nl de aanleg van gedeeltelijk ondergrondse infrastructuur op het RAI-terrein in combinatie met een op- en overslagpunt buiten de ring (hub/warehouse).

5. Vanuit de regio Utrecht is het project “Gezonde mensen in een Groene & Gezonde Leefomgeving’ ingediend. Deze Regio Deal, waar ook deelregio Gooi en Vecht vanuit MRA is aangesloten, richt zich zowel op de gezonde mens (preventie, terugdringen verschillen in gezondheid, digitalisering en innovatie) en gezonde leefomgeving (beter aanbod en toegankelijkheid natuur/bos en verbeteren woonomgeving/groen in de stad).

6. Mainstage Event Innovation is een Regio Deal gericht op een transitieversnellingsprogramma voor de evenementenbranche. Ambitie is de brede welvaart te versterken door bij te dragen aan de verdere professionalisering en toekomstbestendigheid van de evenementensector.